LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Postdoktor - “Arbeidsinkludering av innvandrere – økte muligheter for arbeid"

Søknadsfrist: 16.01.2022

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no.

USN Handelshøyskolen tilbyr bachelor- og masterutdanninger innen en rekke fagområder, samt en ph.d.-utdanning i Marketing Management. I tillegg til flere årsstudier og mange videreutdanningsstudier. USN

Handelshøyskolen tilbyr økonomi- og lederutdanninger på deltid på campus og nett. Vi har alt fra enkeltemner på bachelornivå til årsstudium i ledelse eller full mastergrad som man kan ta ved siden av jobb.

USN Handelshøyskolen har ledig åremålstilling som Postdoktor i forskningsprosjektet “Arbeidsinkludering av innvandrere – økte muligheter for arbeid"

Om stillingen

Ved USN Handelshøyskolen er det fra 01.10.2022 ledig en treårig 100% postdoktorstilling knyttet til forskningsprosjektet («Migrant Work Inclusion - co-creating joint opportunities through employment and entrepreneurship» (MW Inc)).

Stillingen er knyttet til Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap. Nærmeste overordnede er instituttleder, og arbeidssted er p.t. Campus Vestfold.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Til postdoktorstillingen er det knyttet arbeidsoppgaver relatert til undervisning og veiledning, innfor instituttets utdanningsprogram, estimert til om lag 1/3 av tidsbruken innenfor perioden.

Forskningsprosjektet MWInc., som ledes av USN Handelshøyskolen, går fra 01.12.21 til 30.11.25. MW Inc. bygger på en antakelse om at inkludering av innvandrere i det norske arbeidslivet bør utvikles i et nærmere samspill (samskaping) mellom ulike aktører, hvor innvandrerne selv har en sentral rolle. Prosjektet har som mål å identifisere dagens samarbeid og utvikle modeller og metoder for nærmere samskaping mellom aktuelle aktører.

Stillingen vil operere under MW Inc’s målsettinger om å skape ny kunnskap om mulighetene for samskaping mellom migranter, arbeidsgivere og offentlige støtteprogrammer; å utvikle metodisk, teoretisk og praktisk kunnskap for å utvikle offentlig innovasjon i norsk arbeidsmarkedspolitikk med anbefalinger for ny praksis.

Prosjektet har tre arbeidspakker, og post.doc stillingen er særlig tilknyttet arbeidspakke 1 og arbeidspakke 3.

1. Inkludering gjennom ansettelse. Hvordan kan samarbeid mellom migranter, arbeidsgivere og representanter for (offentlige) støtteprogrammer forbedres?

2. Utvikle og bedre eksisterende programmer og virkemidler for entreprenørskap blant innvandrere. Entreprenørskap kan være en god inngangsport til integrering og aktivt statsborgerskap. Hvordan kan samarbeidet og samskaping mellom migranter med etablererambisjoner og aktører i økosystemet for gründerskap forbedres?

3. Generere innsikt og foreslå ny praksis. Her knyttes innsiktene fra de to ovennevnte arbeidspakkene sammen. Hvordan kan samskaping mellom migranter, arbeidsgivere og støtteprogrammer forbedres i praksis?

Den som ansettes i post.doc-stillingen forventes å være med på alle pågående aktiviteter relatert til arbeidspakke 1 og 3; kvalitativ data-innsamling, samarbeid med eksterne aktører, analyse av data samt skriving av rapporter og vitenskapelige publikasjoner.

Ansettelsen er for en periode på 3 år: 01.10.2022 til 30.09 2025.

Kvalifikasjoner

Søkere må ha en norsk doktorgrad, eller tilsvarende fra utlandet, innen samfunnsvitenskap, helsevitenskap eller tilsvarende. Graden må være oppnådd innen tiltredelse.

Den som ansettes må ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper og delta i samarbeid. Personlig egnethet for stillingen, som selvstendighet, samarbeidsevne og fleksibilitet, vil bli vektlagt.

Erfaring fra forskning som bygger bro mellom praksis (f.eks. arbeidsliv) og akademia vil bli tillagt vekt i vurderingen.

Bred erfaring med kvalitative metoder relatert til organisasjonsforskning (f.eks. organisasjonsetnografi, intervju og observasjon) er viktig og dette må også dokumenteres.

Det er til søkerens fordel hvis doktorgraden demonstrerer erfaring med å forske i skjæringsfeltet mellom det praktiske og akademiske. Forskning som handler om inkludering i arbeidslivet, samt viser anvendelse av nevnte metoder vil bli foretrukket.

Søkere må dokumentere god forskningsaktivitet og gode evner til å samarbeide i team; både i forhold til kolleger og eksterne partnere/interessenter.

Gode muntlige kommunikasjonsferdigheter ovenfor både forskersamfunnet og akademia, fleksibilitet og evne til å jobbe i team og med prosesser, vil bli vektlagt. Den som tiltrer stillingen forventes å delta aktivt i relevante forskergrupper og å bidra i – og til å utvikle – relevante nasjonale og internasjonale nettverk innenfor fagområdet.

Språkkrav, i tillegg til norsk: fremragende engelsk. Samarbeid er en integrert og viktig del av arbeidskulturen ved USN.

Kandidaten forventes å være motivert til og bidra til å utvikle prosjektet i samarbeid med de andre involverte forskerne og eksterne samarbeidspartnerne, med mål om å realisere felles målsetninger.

Vi tilbyr

  • Faglig miljø i utvikling og gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
  • Godt sosialt miljø
  • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
  • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Postdoktor (stillingskode 1352): NOK 563 900 – 694 400 i året. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Lønnsplassering etter ansiennitet og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene. På bakgrunn av utvalgets innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning, og må i den sammenhengen regne med å presentere og utdype prosjektet sitt muntlig.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

Instituttet har få kvinner tilsatt i vitenskapelige stillinger, og kvinner oppfordres derfor spesielt til å søke.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For opplysningar om stillingen:

For opplysningar om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

  • Attesterte kopier av vitnemål fra høgskole/universitet og attester.
  • Andre relevante kvalifikasjoner (f.eks bro mellom teori og praksis
  • Hovedfag - /masteroppgave
  • Maksimum 5 siders beskrivelse av hvordan kandidaten ønsker å bidra inn i forskningsprosjektet
  • Eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse
  • Kontaktinformasjon til tre referanser.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp!

Her kan du lese mer om rekrutteringsprosessen til vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Universitetet i Sørøst-Norge er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen, og har rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R). Universitetet er også medlem i nettverket EURAXESS, som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS