Stilling:

Postdoktor i regional omstrukturering

Søknadsfrist 1. november 2018

Universitet i Agder

Universitet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Med bakgrunn i nye studieprogrammer, økning i studentrekrutteringer, og økt finansiering er det ved Handelshøyskolen, Universitetet i Agder, ledig en midlertidig 100 % stilling som postdoktor innen fagfeltet regional omstrukturering, tilknyttet Institutt for arbeidsliv og innovasjon. Tilsettingsperioden er på to år. Arbeidssted er Campus Grimstad. Dato for tiltredelse vil bli besluttet i samråd med fakultet

Universitetet i Agder er en av de største universitetsbaserte handelshøyskolene i Norge med nesten 2000 studenter og ca. 90 faglige ansatte. Handelshøyskolen er for tiden i en AACSB akkrediteringsprosess. Handelshøyskolen tilbyr et aktivt forskningsmiljø med tett samarbeid mellom professorer, postdoktorforskere og PhD-studenter.

Beskrivelse av stillingen:

Handelshøyskolen har fått en ledende rolle innen utdanning og forskning på regional omstilling og regionale innovasjonssystemer, og ønsker å styrke fagmiljøet ytterligere. Den som tilsettes forventes å bidra til ny kunnskap i forskningsområdet og å publisere i høyt rangerte internasjonale tidsskrifter med fagfellevurdering.

Stillingen innebærer også deltagelse og/ eller ledelse av eksternt finansierte forskningssøknader og prosjekter, og det forventes at den som ansettes aktivt deltar og bidrar i nevnte aktiviteter.

Forskningsmiljøet ved instituttet er samarbeidsorientert, både med hensyn til industrielle partnere, akademiske institusjoner og kollegaer. Vi forventer at den som ansettes deltar i våre forskningsprosjekter, både som en del av teamet og ved utvikling av nye prosjekter. God kjennskap til metodekunnskap (kvantitativ og/ eller kvalitativ) og erfaring fra arbeid med eksternt finansierte forskningsprosjekter er en fordel.

Spesialisering

I rangeringen av kvalifiserte kandidater, vil det bli lagt vekt på søkernes spesialisering i forhold til behovet ved instituttet for å komplementere den eksisterende kompetansen.

Forskningstemaet for stillingen er innen fagfeltet regional omstrukturering for å møte store samfunnsendringer, spesielt det "grønne skifte' og digital omstilling. Omstrukturering forstås gjennom begrepet langsiktige utviklingsbaner og omfatter både endring i eksisterende næringsliv og utvikling av nytt næringsliv for en region. Temaet skal videre studeres fra et systemperspektiv, for eksempel regionalt innovasjonssystem og entreprenørielt økosystem, og fra et aktørperspektiv. Det siste omfatter at rollen til ulike 'endringsagenter' for regional omstrukturering studeres. Forskningen skal ta sikte på å bidra til forskningsfronten innenfor fagfeltet regional omstilling og bidra til utvikling av innovasjonspolitiske strategier. Det omfatter samhandling med politikk-utformere og andre sentrale næringspolitiske aktører.

Kandidatene må ha god kunnskap og forståelse for både forskning og praksis innen regionale innovasjonssystemer. Dette innebærer at søkerne må ha høy grad av teoretisk og metodisk kunnskap og forståelse for ulike temaer og problemstillinger innen entreprenørskap og innovasjon. Kandidater med publiseringer og/eller artikler under arbeid innen nevnte områder, er spesielt oppfordret til å søke.

Kvalifikasjoner og vilkårDen som tilsettes, må ha avlagt doktorgrad i bedriftsøkonomi eller ledelse.

Han/hun bør kunne vise til tidligere publikasjoner, samt en aktiv forskningsportefølje fremover i tid.

Kriterier for tilsetting i stilling som postdoktor fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

Det vil bli lagt vekt på prosjektbeskrivelsen og dennes relevans i forhold til forskningsaktivitet ved instituttet og fakultetet for øvrig. Personlig egnethet for stillingen og samarbeidsevne vil bli vektlagt.

Arbeidsspråket er norsk og/ eller engelsk. På bakgrunn av dette kreves det gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig. Det er en fordel dersom kandidaten mestrer et skandinavisk språk.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Referansesjekk vil bli gjennomført etter avtale med kandidaten.

Vi tilbyr:

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • dyktige, internasjonalt orienterte kollegaer med et bredt nettverk innen akademia og næringsliv
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid

Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.510, kode 1352 postdoktor, kr. 497 000 – 565 500 bto pr år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalg for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

Universitetet i Agder tilbyr norskkurs til utenlandske nytilsatte som ikke behersker norsk, og det legges til rette for gjennomføring av dette.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende lastes opp elektronisk:

 • sertifiserte kopier av diplomer, vitnemål og akademisk referanseliste
 • doktorgradsavhandlingen og tidsplan for ferdigstilling dersom ikke ferdig ved søknadsfrist
 • referanser med kontaktinformasjon
 • en liste med pågående forskningsprosjekter, inkludert artikler under evaluering
 • en sides oppsummering av: a) forskningsinteresser og pågående vitenskapelige arbeider, og b) undervisningsfilosofi og tilnærming
 • en oversikt over undervisningserfaring med de mest relevante emneevalueringene
 • oppdatert CV med oversikt over samtlige publiseringer, forskningspresentasjoner, og forskningsformidling (foredrag, presseoppslag, intervjuer i radio/TV, osv.)
 • kopi av utvalgte forskningspubliseringer (ikke mer enn 10)
 • en liste med vitenskapelig relaterte medlemskap, roller, og redaktøransvar I tidsskrifter

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 1. november 2018.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til professor Arne Isaksen, tlf. 37 23 33 53, e-post: [email protected]

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Ved meningsforskjell mellom den norske og den engelske teksten skal den norske teksten legges til grunn.

Søk stillingen