LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Postdoktor tilknyttet prosjektet "Travelling post-korona"

Søknadsfrist: 01.09.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Om stillingen

Ved Institutt for reiseiv og nordlige studier er det en ledig stilling som postdoktor. Stillingen er en del av prosjektet "Travelling post-corona", som har to kunnskapsmessige pilarer. Vi ønsker mer kunnskap om 1) framtidens reisende i nord og 2) hvordan «post-korona» endrer destinasjoner, destinasjonsutvikling og betydningen av bærekraft i utformingen av reiselivet.Postdoktorstillingen er en åremålsstilling med ansettelsesperiode på 4 år. Ansettelse i stilling som postdoktor har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger. Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av ansettelsesperioden. Ingen kan ansettes i mer enn én åremålsperiode som postdoktor ved samme institusjon.

Stillingen vil i tillegg bli tillagt undervisning og tilsvarende arbeid for UiT i inntil 25% stilling.

Arbeidsstedet er ved UiT Norges arktiske universitet campus Alta.Prosjektet er tilknyttet forskningsgruppen Narrating the postcolonial North: Travel, Writing, Performance. Forskningsgruppen utvikler kunnskap om kulturell og økologisk bærekraft og er opptatt av samproduksjon av kunnskap, samarbeid med næringsliv, offentlig sektor, museer og lokalsamfunn. I forskningsgruppen anlegges et kritisk perspektiv på turisme og kreative næringer som benytter både natur, kultur, kunst og historie i sine innovative opplevelsesproduksjon og næringsetableringer. I forskningsgruppen er det kompetanse på både samisk og kvensk kulturarv og samfunnsforhold.

Stillingens forskningsområde

Du må levere en prosjektbeskrivelse på 5-7 sider som beskriver ditt bidrag i prosjektet og grunnlaget for arbeidet. Prosjektbeskrivelsen må også inkludere en fremdriftsplan.

Vi ønsker oss et prosjekt som fokuserer på følgende:

• Hvilke innovative sammenstillinger finner sted i pågående destinasjonsutvikling som realiserer bærekraft? Hvordan manifesteres disse seg i hvordan man tenker om verdiskaping, hvordan verdiskapingskjeder kobles sammen og hvilke nye sammenstillinger av natur og kultur som blir tatt i bruk?

• Hvilke nye samarbeidsformer blir etablert for å utvikle bærekraftig reiseliv? Hvordan og hvilken kunnskap fra forskning, institusjoner, organisasjoner og næringsaktører blir mobilisert for å realisere nasjonale og lokale målsetninger knyttet til bærekraft?

• Hvilke nye mulighetsrom oppstår i en «post-korona»-tid? Hvordan reflekteres disse i bruk av digitale plattformer og hvordan kommuniseres det nordlige og det samiske på disse plattformene?

• Hvordan vil fokuset på grønn omstilling «post-korona» påvirke og påvirkes av energi- og klimapolitikk?

Vi inviterer særlig prosjekt som både teoretisk og praktisk kan bidra til kunnskapsbygging om/for et fremtidig bærekraftige reiseliv basert på et innovativt stedsutviklingsperspektiv. Vi ønsker at prosjektets empiriske nedslagsfelt er Helgeland og Finnmark/Finnmárkku og at prosjektet har et reflektert forhold til viktigheten av samiske nærings- og kulturutøvere. Vi ønsker en kandidat som i perioder kan arbeide fra Nesna for dermed å være tett på pågående regionale utviklingsarbeid i Helgeland.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves det norsk doktorgrad i relevant fagområde, eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad. Fullført doktorgrad er en betingelse for å tiltre i stilling som postdoktor, men du kan søke på stillingen dersom du har levert avhandlingen til vurdering for doktorgrad innen søknadsfristen. Avhandlingen må legges ved søknaden og du må ha disputert før tiltredelsesdato.I tillegg er det en forutsetning at søker har gode kunnskaper i norsk eller annet skandinavisk språk, samt engelsk, både skriftlig og muntlig

Ved bedømmelsen vil hovedvekten legges på innleverte vitenskapelige arbeider og på forslaget til prosjekt for kvalifiseringsarbeidet. Erfaring fra popularisering/formidling, fagpolitisk og administrativt arbeid vil også tillegges vekt.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon, potensiale for forskning og personlig egnethet for stillingen.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi kan tilby

 • deltakelse i et spennende forskningsprosjekt
 • karrieremuligheter
 • et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

Søknaden din må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Prosjektbeskrivelse på 5-7 sider
 • En liste over alle dine vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av dine vitenskapelige arbeider, særlig de du anser mest betydningsfulle for denne stillingen
 • De vitenskapelige arbeider (publiserte eller upubliserte) du ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknaden med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.  Postdoktor lønnes etter statens regulativ kode 1352. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Finnmark har for tiden en ordning der du kan få ettergitt deler av studiegjeld til Lånekassen. Det er mulig få ettergitt (slettet) ti prosent av opprinnelig lån, maksimalt 25 000 kroner per år, hvis du bor og arbeider i fylket.  

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS