Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Postdoktor i biologisk oseanografi

Søknadsfrist: 08.11.2020

UiT Norges arktiske universitet

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag.

Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning. Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Om stillingen

Ved Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE), UiT Norges arktiske universitet er det ledig en stilling som postdoktor. Stillingen er plassert ved Institutt for arktisk og marin biologi (AMB) og vil være knyttet forskningsgruppen Arktisk marin systemøkologi (AMSE). Forskningsprosjektet vil fokusere på effekten av virvler på zooplanktonansamlinger og vil være en del av det norsk-kinesiske Stressor-prosjektet.

Postdoktorstillingen er en åremålsstilling med en varighet på to år og tre måneder. Ansettelse i stilling som postdoktor har som hovedmål åkvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger. Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av ansettelsesperioden. Ingen kan ansettes i mer enn én åremålsperiode som postdoktor ved samme institusjon.

Stillingens forskningsområde/prosjekt

Den som ansettes vil være en integrert del av Stressor prosjektet og en viktig del av den internasjonale forskningsgruppen. Kandidaten vil bidra til å forstå hvilken effekt fysiske virvler har på plankton. Kandidaten vil også jobbe med å forstå mellomårsvariasjoner i plankton, så vel som romlige variasjoner på meso- og stor skala. Det er mulig å jobbe med økosystemmodellering innenfor prosjektet. Hovedfokus i prosjektetsoppgaven ligger på dyreplanktonansammlinger i Norskehavet og hvordan disse påvirker økosystemet gjennom bottom-up og top-down prosesser. Kandidaten vil jobbe tett sammen med to PhD kandidater som ansettes våren 2021.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav for denne stillingen:

 • For stillingen kreves norsk doktorgrad i marinbiologi, eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norskdoktorgrad. Fullført doktorgrad er en betingelse for å tiltre i stilling som postdoktor, men du kan søke på stillingen dersom du har levert avhandlingen til vurdering for doktorgrad. Avhandlingen må legges ved søknaden
 • Erfaring med innsamling av prøver og data under tokt
 • Erfaring med å behandle og analysere større datamengder
 • Gode publiseringsevner
 • Gode samarbeidsevner
 • Det kreves dokumenterte engelskkunnskaper som beskrevet her.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Forskningsgruppen bruker nyere teknologi for å forstå fysiske-biologiske interaksjoner, og det er svært fordelaktig om kandidaten har erfaring med datahåndtering fra optiske (f.eks. Laser Optical Plankton Counter) og/eller aktustiske (EK80) instrumenter.
 • Kompetanse innenfor klassisk zooplankton prøvetaking
 • Kompetanse innen satelittdatahåndtering
 • Utvidet kunnskap om statistiske analyser av romlige data og av tidsserier
 • Kunnskap om nordiske, marine økosystemer

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon, potensiale for forskning og personlige egnethet for stillingen.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Vi kan tilby

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper. Se her for hvordan dette må dokumenteres.
 • Prosjektbeskrivelse som beskriver grunnlaget for arbeidet. Prosjektbeskrivelsen må også inkludere en fremdriftsplan.
 • En liste over alle dine vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av dine vitenskapelige arbeider, særlig 3 som du anser som mest betydningsfulle
 • Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid.

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.  Postdoktor lønnes etter statens regulativ kode 1352. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, "hull i cv" funksjonsevne, og nasjonal eller etnisk bakgrunn.  UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson. 

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring. 

Søk på stillingen