Stilling:

Postdoktor matematisk modellering av antimikrobiell resistens

Søknadsfrist 2. oktober 2018

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi, som er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tilbyr studier fra bachelorgrad, via mastergrad til doktorgrad. Instituttet har stor spennvidde og dekker fagområdene biologisk kjemi, kjemi og miljø. Instituttet har ansvar for all grunnleggende kjemiundervisning ved fakultetet. Som en del av instituttet inngår forskningssenteret Core - Senter for organelleforskning. Det er i dag 80 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og 350 studenter er tilknyttet instituttet.

Universitetet i Stavanger har ledig toårig åremålsstilling som postdoktor i matematisk modellering av antimikrobiell resistens ved Institutt for kjemi, biovitenskap og materialteknologi. Stillingen er ledig for oppstart snarest.

Stillingen er eksternt finansiert med midler fra den Europeiske Union under programmet: Joint Programme Initiative on Antimicrobial Resistance (JPI-AMR) project “Wastewater treatment plants as critical reservoirs for resistance genes (Gene-gas).

Fagområdet for stillingen er miljøbioteknologi, mikrobiell økologi. Formålet med stillingen er å styrke forskningen samt gi forskere med doktorgrad innenfor det aktuelle fagområdet anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling.

I samarbeid med fremtredende internasjonale forskergrupper ved Lunds Universitet (Sverige) og Statens Serum Institut (København, Danmark) vil den som ansettes utvikle matematiske modeller for simulering av spredningen av gener som koder for antimikrobiell resistens i avløpsrenseanlegg samt i tekniske løsninger for slambehandling. Modellene skal også benyttes til analyse av, og kalibreres mot, eksperimentelle data fra laboratorieskala studier av biomarkører for antimikrobiell resistens. Dette arbeidet utføres av en stipendiat tilknyttet samme prosjekt.

Søkere må ha sterk akademisk bakgrunn innen matematisk modellering av biologiske systemer, inkludert doktorgrad og helst publisert materiale innenfor fagfeltet. Prosjektet tar utgangspunkt i deterministiske modeller, men søkere med erfaring fra individbasert modellering og/eller stokastisk modellering er av spesiell interesse. Utover dette er det en fordel at kandidaten har en viss forståelse for mikrobiologi og/eller genetikk, men dette er ikke et krav i seg selv.

Kvalifikasjoner innenfor nyskapning, innovasjon og kommersialisering av forskning vektlegges ved ansettelse i vitenskapelige stillinger ved universitetet. Kandidaten må være i stand til å arbeide selvstendig og som medlem av en gruppe, og beherske engelsk som arbeidsspråk.

Forskningsarbeidet skal gjennomføres ved Universitetet i Stavanger. Det forutsettes at den som ansettes arbeider på full tid med forskningsprosjektet, og at vedkommende utgjør en del av det faglige miljøet ved fakultetet og universitetet.

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, l.pl 17.510, kode 1352, LR24 kr 515.200 - 565.500 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Stillingen gir automatisk medlemskap i Statens Pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Janne Halseth, epost [email protected].

Universitetet har få kvinner i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Søknad registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no. Relevant utdanning og erfaring skal registeres i skjemaet. Prosjektbeskrivelse og -plan, vitnemål, attester, publikasjonsliste, inntil 15 publikasjoner og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden i separate filer. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.

Søk på stillingen