LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Postdoktor i miljøøkonomi

Søknadsfrist: 07.12.2021

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 2.000 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum.


Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som postdoktor i miljøøkonomi ved Handelshøgskolen ved UiS, Avdeling for samfunnsøkonomi og finans. Postdoktor ansettes for en periode på tre år eller fire, hvor sistnevnte innebærer pliktarbeid i form av undervisning og veiledning av studenter. Ansettelsesperiode avklares i rekrutteringsprosessen.

Det er ønskelig at postdoktor tiltrer stillingen i perioden juli-september 2022.

Formålet med stillingen er å styrke forskningen samt gi forskere med doktorgrad anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling.

Vi vil vurdere kandidater som arbeider innen miljø- og naturressursøkonomi, spesielt med kompetanse og erfaring innenfor ikke-markeds verdsetting av miljøgoder og tjenester. Bioøkonomiske modelleringsferdigheter og basis kunnskaper i norsk er ikke påkrevd, men anses som fordelaktig.

Stillingen er knyttet til et nettverk av nasjonale og internasjonale forskere dedikert til konseptuelle, metodiske og empiriske undersøkelser knyttet til bruk av uttrykte og avslørte preferansemetoder. Det konkrete tiltenkte forskningsprosjektet for postdoktoren er å undersøke valgarkitekturpåvirkninger i diskrete valgeksperimenter for forbedret miljøpolitikk og offentlige forvaltningsbeslutninger. Den utvalgte kandidaten vil imidlertid også ha frihet til å forfølge relaterte forskningsinteresser innen miljø- og naturressursøkonomi.

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som har eller ferdigstiller en doktorgrad innenfor samfunnsøkonomi, fortrinnsvis av nyere dato. Doktoravhandlingen må være godkjent før tiltredelse.

Du må ha god ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Videre vektlegges:

 • faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet innenfor tidsrammen
 • internasjonal erfaring og nettverk
 • kvalifikasjoner innenfor nyskaping, innovasjon og søke om ekstern finansiering
 • kommunikasjons- og samarbeidsevner, og evne til å gå inn i faglige fellesskap på tvers av fagområder
 • evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • motivasjon, arbeidskapasitet og entusiasme for forskning

Vi tilbyr

 • et ambisiøst forskningsmiljø
 • kollegabasert veiledningsprogram, NyTi dersom du skal undervise
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1352, kr 530 000 - 590 000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Universitetet vil rekruttere flere kvinner til postdoktorstillinger innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en kvinne bli prioritert foran en mann.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Kaja Lillelien, tlf: 51 83 13 10, e-post: [email protected]

Søknad

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres minimum et kort søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter.

Følgende lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • motivasjonsbrev som viser dine forskningsinteresser, motivasjon for stillingen og hvordan forskningsprosjektet vil kunne bidra til din kompetanseoppbygging
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • dokumentasjon på fullført doktorgrad. Dersom du ikke har fullført doktorgraden, kan du vedlegge en bekreftelse fra institusjonen på forventet dato for oppnådd doktorgrad.
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider med opplysninger om hvor de er offentliggjort
 • inntil 5 vitenskapelige arbeider, inklusiv doktorgradsavhandlingen eller publisert monografi basert på avhandlingen
 • vitnemål og attester samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant

Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kompetansekravene som er beskrevet over.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Ansettelse som postdoktor er regulert i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandidat.

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en intern komite. På bakgrunn av komiteens uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

UiS har avtale om immaterielle rettigheter med det formål å sikre rettigheter til åndsverk som er opprettet av ansatte, inkludert forskningsresultater.

Det forutsettes at den som ansettes har arbeidssted i Stavanger og utgjør en del av det daglige faglige miljøet, men det legges samtidig til rette for, og oppmuntres til, opphold ved utenlandske forskningsinstitusjoner.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS