LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Postdoktor i kjønnsforskning

Søknadsfrist: 07.10.2022

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 2.200 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for grønn og bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere.

Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.


Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet har om lag 2.400 studenter og 210 ansatte. Fakultetet tilbyr utdanninger på bachelor- master- og doktorgradsnivå. Studiene bygger på en kombinasjon av teoretisk og praktisk kunnskap, på tverrfaglighet og samarbeid med offentlig og privat virksomhet. Ny kunnskap blir generert ut fra både praktisk erfaring og systematisk forskning, eller i kombinasjonen av disse to.

Utdanningstilbudet er variert og omfatter blant annet hotell- og reiseliv, mediefag, samfunnsfag, sosiologi, sosialt arbeid og barnevern. Fakultetet består av Institutt for medie- og samfunnsfag, Institutt for sosialfag og Norsk hotellhøgskole.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som postdoktor i kjønnsforskning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Stillingen er tilknyttet Senter for kjønnsstudier og er ledig fra 1. januar 2023.

Fagområdet for stillingen er tverrfaglig kjønnsforskning med et fokus på rasialisering og rasisme.

Formålet med stillingen er å styrke den kritiske grunnforskningen og å gi nyutdannede forskere med doktorgrad anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling.

Postdoktor ansettes for en periode på tre år med to års forskning og et års pliktarbeid som inkluderer undervisning og veiledning.

Kvalifiseringsarbeidet gjennomføres ved Universitetet i Stavanger. Det forutsettes at den som ansettes arbeider på full tid med prosjektet, og at vedkommende utgjør en aktiv del av det faglige miljøet ved UiS.

Prosjektforslag

Formålet med postdoktorprosjektet er å styrke kritisk og tverrfaglig vitensproduksjon om rasialisering og rasisme. Det er et krav at prosjektet engasjerer seg i en nordisk kontekst i bred forstand.

Som søker må du fremlegge en prosjektbeskrivelse (maks fire sider, inkludert bibliografi) som redegjør for prosjektets relevans, sentrale forskningsspørsmål, empiriske materiale, teoretiske rammeverk og metodologiske tilgang. Videre må prosjektbeskrivelsen inneholde en plan for hvordan prosjektet skal gjennomføres og fullføres, inkludert forventet output og formidling til offentligheten, stakeholders og/eller grupper som er gjenstand for rasisme.

Det skal fremgå av søknaden på hvilken måte prosjektet skal bygge på og videreutvikle dine kompetanser. Prosjektforslaget vil inngå i kompetansevurderingen

Det er en forutsetning at du gjennomfører prosjektet i løpet av ansettelsesperioden.

Kvalifikasjoner

Du må ha doktorgrad i kjønnsforskning eller innenfor et fagområde som er relevant for prosjektet. Doktoravhandlingen må være levert til vurdering innen søknadsfrist for stillingen og godkjent før tiltredelse. Doktorgraden bør ikke være eldre enn fem år ved søknadsfristen.

Undervisningserfaring er ikke en forutsetning, men du må være motivert for å undervise og arbeide med studenter.

Du må ha gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Videre vektlegges:

 • kvalifikasjoner i kjønnsforskning og kvalitet på vitenskapelige publikasjoner
 • prosjektets relevans, vitenskapelige kvalitet og gjennomførbarhet
 • faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet innenfor tidsrammen
 • internasjonal erfaring og nettverk
 • kvalifikasjoner innenfor nyskaping, innovasjon og kommersialisering av forskning
 • kommunikasjons- og samarbeidsevner, og evne til å gå inn i faglige fellesskap på tvers av fagområder
 • evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • motivasjon, arbeidskapasitet og entusiasme for forskning

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • kollegabasert veiledningsprogram, NyTi dersom du skal undervise
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1352, kr 530.000 - 590.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi anser mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Senter for kjønnsstudier streber etter å skape et inkluderende og attraktivt arbeidsmiljø som tar vare på internasjonale forskere. Vi er forpliktet til en interseksjonell tilnærming til mangfold og inkludering. Søkere med minoritetsbakgrunn oppfordres spesielt til å søke. Dersom flere søkere vurderes å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil søkere som med minoritetsbakgrunn bli prioritert.

Her kan du lese mer om mangfold og inkludering i søknadsbehandling.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Christina Storm, tlf: 51831753, e-post: [email protected]

Søknad

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres minimum, søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen.

Følgende må lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • prosjektforslag (max 4 sider inklusiv bibliografi)
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • uttalelse som forklarer din undervisningsfilosofi/pedagogikk (1 - 2 sider)
 • dokumentasjon på fullført doktorgrad. Dersom du ikke har fullført doktorgraden, kan du vedlegge en bekreftelse fra institusjonen på forventet dato for oppnådd doktorgrad.
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider med opplysninger om DOI. Du kan også laste opp/lenke til inntil fem vitenskapelige arbeider, inklusiv doktorgradsavhandlingen eller publisert monografi basert på avhandlingen.
 • vitnemål, attester, samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant

Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kompetansekravene som er beskrevet over.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Dersom søknaden din vurderes å være i strid med kriteriene i sistnevnte lovverk vil du få denne avslått uten videre vurdering.

Ansettelse som postdoktor er regulert i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandidat.

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en intern komite. På bakgrunn av komiteens uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

UiS har avtale om immaterielle rettigheter med det formål å sikre rettigheter til åndsverk som er opprettet av ansatte, inkludert forskningsresultater.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS