Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Postdoktor i samtidsarkeologi / kritiske kulturarvstudier

Søknadsfrist: 02.07.2019

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet (UiT) er det ledig stilling som postdoktor. Stillingen til tilknyttet Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi (AHR), og forskningsprosjektet Unruly Heritage: An Archaeology of the Anthropocene.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Postdoktorstillingen er en åremålsstilling med tilsettingsperiode på to år med oppstart 1. november 2019. Tilsetting i stilling som postdoktor har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger. Ingen kan tilsettes i mer enn en åremålsperiode som postdoktor ved samme institusjon.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Stillingens tilhørighet

Postdoktoren vil være tilknyttet AHR og forskningsprosjektet Unruly Heritage: An Archaeology of the Anthropocene. Dette er et femårig forskningsprosjekt ledet av professor Bjørnar Olsen og finansiert av Norges Forskningsråds Toppforsk-program. I tillegg til prosjektleder vil teamet bestå av fire rekrutterings-/forskerstillinger: to ph.d.-stipendiater, en postdoktor og en seniorforsker.Formålet med den nye stillingen er å bidra til å bygge et dynamisk og internasjonalt ledende forskningsmiljø i samtidsarkeologi ved UiT, en utvikling som startet med det tidligere prosjektet Ruin Memories, og som fortsetter med prosjektet Object Matters, som avsluttes i 2019.

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi (AHR) har 25 faste stillinger i fagdisiplinene arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi. De ansatte på instituttet underviser på alle nivå fra bachelor til doktorgrad. Instituttet har fokus på nordområdene og på urfolk, men er også opptatt av å sette dette inn i en videre komparativ og internasjonal kontekst. AHR er et aktivt forskermiljø som har en rekke stipendiater, forskere og postdoktorer tilknyttet sine 11 forskjellige forskergrupper.Den som tilsettes skal ha sin daglige arbeidsplass ved UiT campus Tromsø.

Forsknings-/arbeidsområde

I samsvar med Unruly Heritage prosjektets overordnede tematikk er postdoktorstillingen definert innenfor feltet samtidsarkeologi/kritiske kulturarvstudier. Selv om de fleste beskrivelser og definisjoner av kulturarv er eksemplarisk inkluderende, er de sjeldent særlig opptatt av det faktum at vår arv i økende grad er blitt foruroligende påtrengende og heterogen: øyer av havsøppel, moderne ruinbyer, industrielle ødemarker, og miljøgifter i sel og isbjørn. Vår arv, eller ”fotavtrykk”, har blitt så merkbar at den har blitt diagnostisk for en ny geologisk epoke, den antropocene. Mens denne foruroligende utviklingen har utløst debatt innenfor kulturminnevernet, er det primært ut fra bekymring over tap av kulturarv og hvordan denne skal kunne sikres for framtidige generasjoner. Våre egne lett gjenkjennelige fotavtrykk er med andre ord sjeldent selv blitt oppfattet som kulturarv og dermed bidratt til noen dyptgripende revurdering av hvordan kulturarv skal defineres og forstås. Unruly Heritage-prosjektets målsetning er å foreta en slik revurdering. Basert på omfattende case-studier av moderne ruinlandskap og hav-/strandsøppel er målet å utvikle alternative og mindre antroposentriske forståelser av kulturarv.

Forskningen til postdoktoren skal bidra til denne revurderingen gjennom å granske hvordan nye tilnærminger til den antropocene arven kan utfordre eksisterende forståelser av kulturarv og fremme alternative måter å forholde seg til fortiden på. Med utgangspunkt i Unruly Heritage-prosjektets hovedtema, materielt minne og tinglig etikk/omsorg, kan den som ansettes nærme seg dette fra et primært teoretisk perspektiv eller gjennom en case-basert, empirisk tilnærming. Mulige case-studier må passe inn med prosjektets overordnede tematikk og orientering (for nærmere omtale av prosjektet, se: https://unrulyheritage.com/)

Kvalifikasjoner

For tilsetting som postdoktor kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde, eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad.

Søkeren skal legge fram forslag til prosjekt for kvalifiseringsarbeidet, som også skal inneholde framdriftsplan. Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av tilsettingsperioden.

Ved bedømmelsen skal hovedvekten legges på innleverte vitenskapelige arbeider og forslag til prosjekt for kvalifiseringsarbeidet. Erfaring fra popularisering/formidling, fagpolitisk og administrativt arbeid skal også tillegges vekt. Personlig egnethet, samt vilje og entusiasme for å forske ved UiT, tillegges vekt.

Arbeidsvilkår

Arbeidstiden vil være avsatt til forskning, forskningsrelatert virksomhet og forskningsadministrasjon.

Den som tilsettes må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeid innen sitt eget fag og for universitetet som helhet.

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1352.

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no.

Dette må vedlegges den elektroniske søknaden:

 • søknadsbrev
 • prosjektbeskrivelse
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • vitnemål og attester
 • dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner
 • liste over arbeider og beskrivelse av disse (se nedenfor)
  • forfatter(e), arbeidets tittel
  • for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
  • for bøker eller andre selvstendige publikasjoner: forlag, trykkested, år og sidetall
 • navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)
 • inntil 10 arbeider som er sentrale i søkerens produksjon. Doktorgradsavhandlingen regnes i denne sammenheng som ett arbeid

I tillegg skal søkeren gi en beskrivelse av sin vitenskapelige produksjon der hun/han peker på hvilke arbeider som er mest betydningsfulle i forhold til den utlyste stillingen, og derfor bør ligge sentralt i bedømmelsen. Videre beskrives de øvrige arbeider kortfattet for å vise bredden i produksjonen. Beskrivelsene skal følge som vedlegg til søknaden.

Alle dokumenter som skal bedømmes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av det skriftlige materialet som søkeren har levert inn, og stillingsbetenkningen.

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Informasjon

Tilsettingen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen