LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Postdoktor i "Governance studies"

Søknadsfrist: 16.02.2023

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Om stillingen

Ved Institutt for samfunnsvitenskap (ISV), Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) er det en ledig stilling som postdoktor tilknyttet forskningsgruppen Governance og demokrati. Forskningsgruppen har lenge hatt interesse for governance i Arktis og vilkår for demokrati. Det er en inkluderende forskningsgruppe med medlemmer som fokuserer på saker som territoriell politikk, naturressurspolitikk, planprosesser, digitalisering av tjenester og urfolksrettigheter.Postdoktorstillingen er en åremålsstilling med ansettelsesperiode på tre år. Ansettelse i stilling som postdoktor har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger. Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av ansettelsesperioden. Ingen kan ansettes i mer enn én åremålsperiode som postdoktor ved samme institusjon.

Stillingen kan i tillegg bli tillagt undervisning og tilsvarende arbeid for UiT i inntil 25% stilling.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Fysisk tilstedeværelse i Tromsø under ansettelsesperioden er en betingelse for stillingen. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Stillingens forskningsområde

Den kompliserte sammenvevingen av miljø, politikk og regimer i det høye nord påvirker norske lokale, regionale og internasjonale interesser. I lys av de raske endringene i det høye nord er det særlig viktig å tilrettelegge for ny forskning på Arctic Governance og forutsetninger for demokratisk insitusjonsbygging.

UiTs forskningsgruppe Governance og demokrati inviterer søkere til en ledig postdoktorstilling i Arctic governance. Mulige forskningsområder inkluderer rollen til interessegrupper og deres forhold til formelle institusjoner i forvaltningen av arktis; forvaltningen av kystsonen og/eller marine områder; tilstanden og fremtiden til arktiske allmenninger, reguleringen av fiskerier og fiskeoppdrett, endring av befolkningssammensetningen, territorielle konflikter innenlands og internajsonalt, grønn tilpasning i sårbare områder og digitalisering av tjenester. Andre relaterte tilnærminger er også velkomne. Fokuset for postdoktorprosjektet kan tilpasses og videreutvikles i tråd med kandidatens interesser så lenge det empiriske grunnlaget er koblet til arktisk governance og forutsetniger for demokratisk insitusjonsbygging.

Postdoktorstillingen byr på samarbeid innenfor arktisk politikk med forskere, næringsliv, myndigheter og sivilsamfunn. Den skal utover egen forskning brukes for å styrke arbeidet med EU-søknader og det forventes at den som blir ansatt tar et hovedansvar i dette arbeidet i samarbeid med kollegaer.

Søkere skal levere en prosjektbeskrivelse med fremdriftsplan for prosjektets hovedaktiviteter på maksimalt 2000 ord. I søknaden skal det også reflekteres over hvordan man vil gå fram for å styrke arbeidet med EU-søknader. Fremtidige forskningsidéer i forlengelse av postdoktorstillingen skal også inkluderes. Det er et krav å kunne fullføre det foreslåtte postdoktorprosjektet innenfor ansettelsesperioden.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Professor Hilde Bjørnå:

eller kontorsjef Rita Johansen:

Kvalifikasjoner

Denne stillingen krever en norsk doktorgrad (PhD) eller en tilsvarende utenlandsk doktorgrad. i statsvitenskap eller et annet relevant samfunnsfag.

Fullført doktorgrad og disputas er en betingelse for å tiltre i stillingen. Hvis du er i sluttfasen av din doktorgrad, kan du fortsatt søke hvis du har levert doktorgradsavhandlingen for doktorgradsevaluering innen søknadsfristen. Du må levere oppgaven sammen med søknaden din.

Flytende engelsk er nødvendig, og arbeidskunnskaper i norsk eller et skandinavisk språk anses som fordelaktig.

Erfaring med søknadsskriving til EU-prosjekter er ønskelig.

I vurderingen vil hovedvekten legges til de innsendte arbeidene og prosjektforslaget for det kvalifiserende arbeidet. Det skal også legges vekt på erfaring fra popularisering/formidling og akademisk politikk og administrativ virksomhet.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon, potensiale for forskning og personlig egnethet for stillingen.

Vi søker kandidater som blant annet har:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evner til god kommunikasjon og samhandling med kollegaer og studenter
 • Evner og ønsker om å bidra til et godt arbeidsmiljø

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi kan tilby

 • Gode karrieremuligheter
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden din må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Prosjektbeskrivelse (maks 2000 ord)
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • En liste over dine vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av dine vitenskapelige arbeider, særlig de du anser mest betydningsfulle for denne stillingen
 • Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten. Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.  Postdoktor lønnes etter statens regulativ kode 1352. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS