Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Postdoktor i miljøhumaniora

Søknadsfrist: 03.06.2019

Institutt for kultur- og språkvitenskap søker Postdoktor i miljøhumaniora

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig 2-årig eller 3-årig åremålsstilling som postdoktor i miljøhumaniora ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for kultur- og språkvitenskap. Stillingen er ledig fra 1.oktober 2019.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities (ECIU). Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for kultur- og språkvitenskap, som er en del av Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, har ansvar for universitetets nye lektorutdanning for trinn 8-13 og praktisk-pedagogisk utdanning. Instituttet tilbyr også utdanninger innenfor nordisk, engelsk, religion, historie, norsk for internasjonale studenter samt mastergradsutdanninger i historiedidaktikk, lesevitenskap og Literacy Studies. I samarbeid med andre enheter ved fakultetet tilbys doktorgradsutdanning i lesevitenskap/Literacy Studies. Det er i dag 60 ansatte og 1100 studenter tilknyttet instituttet.

Stillingen er eksternt finansiert med midler fra Norges forskningsråds FRIPRO-program gjennom prosjektet «Locative Technologies and the Human Sense of Place: Histories of Spatial Literacy, 1800-2020.» Prosjektet ledes av professor Finn Arne Jørgensen og inkluderer forskere både ved Universitetet i Stavanger og Universitetet i Oslo.

Formålet med stillingen er å produsere resultat til et eksternfinansiert forskningsprosjekt, styrke forskningen samt gi forskere med doktorgrad innenfor det aktuelle fagområdet anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling.

Prosjektet som helhet søker å plassere lokaliseringsteknologier og den innflytelsen de har på stedssansen inn i et lengre historisk perspektiv, gjennom å spørre hvordan reisende har brukt ulike teknologier for å reise gjennom og navigere i både kjente og ukjente landskap. Prosjektet vil utvikle en historisk robust fortolkning av stedssansen; utvikle begrepene mediering, annotering og delegering som analytiske verktøy for å forstå den rollen lokaliseringsteknologier spiller i det menneskelige forholdet til verden; og vurdere og det er noen grunnleggende forskjeller i hvordan digitale og ikke-digitale former for lokaliseringsteknologi påvirker stedssansen, også i forhold til kjønn.

Innenfor dette større prosjektet skal postdoktoren spesielt fokusere på møtet mellom lokaliseringsteknologier og biler i det tjuende århundret. Hva skjedde da lokaliseringsteknologier (både analoge og digitale) fant en plass i bilen? Postdoktoren vil utvikle sitt eget prosjekt rundt tematikken om hvordan bilister lærte å navigere og hvordan veikart ble teknologier som inngikk i samspill med andre teknologiske systemer. Postdoktorens prosjekt vil bidra med en dypere forståelse av sammenhengene mellom bilismens navigasjonsverktøy og stedssansen.

Postdoktoren forventes å produsere minimum to fagfellevurderte artikler i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter. Prosjekter som inneholder en kjønnsdimensjon er spesielt velkomne. Kandidater oppfordres til å utforme prosjekt som bygger på tidligere erfaringer, språkkompetanse og interesser.

Postdoktoren vil også få ansvar for en nettbasert, annotert bibliografi over relevante kart-baserte prosjekter.

Stillingen vil være knyttet til The Greenhouse, et miljøhumanistisk forskningsområde ved Universitetet i Stavanger, ledet av professor Dolly Jørgensen og professor Finn Arne Jørgensen. Se http://newnatures.org/greenhouse/ for mer informasjon.

Forskningsarbeidet skal gjennomføres ved Universitetet i Stavanger. Det forutsettes at den som ansettes arbeider på full tid med forskningsprosjektet, og at vedkommende utgjør en del av det faglige miljøet ved fakultetet og universitetet.

I åremålsperioden inngår to år med forskningsoppgaver. Kandidater med skandinavisk språkkompetanse har i tillegg en mulighet for ytterligere ett år med pliktarbeid i form av undervisning og veiledning ved Institutt for kultur- og språkstudier, som en 33% andel av en 3-årig stilling. Dette vil avgjøres basert på kandidatens bakgrunn og ferdigheter. Hvis stillingen involverer undervisningsplikt vil postdoktor det første året delta på NyTi, som er universitetets veiledning- og integreringsprogram for nyansatte som skal undervise.

Kvalifikasjoner

Søkeren må fremlegge beskrivelse og plan for gjennomføring av et forskningsprosjekt. Det må fremgå eksplisitt av søknaden på hvilken måte prosjektet vil kunne bidra til søkerens kompetanseoppbygging.

Kvalifikasjonskrav:

 • doktorgrad innenfor fagområder som er relevante for prosjektet, inklusive, men ikke begrenset til, historie, teknologi- og vitenskapsstudier (STS), eller miljøhumaniora, fortrinnsvis tildelt relativt nylig.
 • doktoravhandlingen må være levert til vurdering innen søknadsfristen
 • god skriftlig og muntlig kompetanse i engelsk

Videre legges det vekt på:

 • den vitenskapelige kvaliteten på prosjektet, forskingsrelatert relevans og innovasjon
 • søkeren sin internasjonale erfaring og internasjonale nettverk
 • søkeren sine faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet innenfor tidsrammen
 • gode samarbeidsegenskaper og evne til å gå inn i faglige fellesskap på tvers av fagområder
 • personlige forutsetninger og motivasjon for stillingen

Kvalifikasjoner innenfor nyskapning, innovasjon og kommersialisering av forskning vektlegges ved ansettelse i vitenskapelige stillinger ved universitetet.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • NyTi - et kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1352, kr 500.000 - 600.000 bto pr år
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-konsulent Margrethe Melin, tlf:51834505, e-post: [email protected]

Generell informasjon

Se Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandiat.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Søknad

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • prosjektbekrivelse- og plan
 • vitnemål og attester
 • publikasjonsliste med inntil 4 publikasjoner
 • ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp. Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen