Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Postdoktor i beregningsvitenskap

Søknadsfrist: 14.08.2019

Institutt for energiressurser søker etter Postdoktor i beregningsvitenskap

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig toårig åremålsstilling som postdoktor i beregningsvitenskap ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for energiressurser. Stillingen er ledig fra september 2019.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner.Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for energiressurser er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Instituttet har et internasjonaltmiljø med vitenskapelige ansatte som driver forskning innenfor energiressurser, teknologi for økt oljeutvinning (IOR), beslutningsanalyse og geologi. Studieprogram ved instituttet tilbyr emner innenfor leting og utvinning av petroleum- og naturressurser. Instituttet fokuserer på internasjonalisering, med utvikling av engelskspråklige studier og stor mobilitet blant vitenskapelig ansatte og studenter. Instituttet bidrar betydelig til forskningsaktiviteter og ledelse av Nasjonalt senter for økt oljeutvinning (IOR), opprettet av Olje- og energidepartementet. Det er ca 50 ansatte tilknyttet instituttet, inkludert stipendiater og postdoktorer.


Det Nasjonale IOR-senteret ble etablert 1. desember 2013 av Olje- og energidepartementet etter en nasjonal konkurranse utlyst av Norges forskningsråd (NFR). Forskningspartnerne i senteret er Universitetet i Stavanger (UiS), NORCE Norwegian Research Centre AS (NORCE) og Institutt for energiteknikk (IFE). Senteret skal utvikle ny kunnskap og kompetanse for miljøvennlig teknologi for å øke utvinningsgraden av petroleumsressursene på norsk sokkel.

Formålet med stillingen er å styrke forskningen samt gi forskere med doktorgrad innenfor det aktuelle fagområdet anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling.

Den som ansettes vil ha kontor ved NORCEs (Norwegian Research Centre) lokaler i Bergen.

Emnet for denne postdoktorstillingen er: Oppskalering av kjemisk-mekanisk komprimering til feltskala modeller.

En betydelig mengde eksperimentell forskning som omhandler samspillet mellom kjemiske og mekaniske prosesser i forbindelse med reservoar-komprimering, har allerede blitt utført ved det Nasjonale IOR senteret. Innlemmelsen av slike effekter i komprimeringsmodeller er imidlertid ennå ikke standard. Særlig verdifullt vil det være å utvikle nye konstitusjonelle lover som tar hensyn til kompaksjon, samt utviklingen av simulatorer som inkluderer simuleringen av slike effekter.

I dette prosjektet vil postdoktor stipendiaten utvide simuleringsegenskapene til Open Porous Media (OPM) ved å kople OPM sammen med en åpen kildekode på multifysikk. Den forbedrede simulatoren vil da kunne simulere reservoar-komprimering i forbindelse med oljeutvinning. Effekten av geokjemiske prosesser på mekanisk deformasjon, og den resulterende på strømningssimuleringen integreres. Forskningsprosjektet vil innebære gjennomføring og sammenligning av ulike mekanismer / numeriske teknikker for å samtidig simulere strøm, geokjemi og deformasjon på reservoarskala.

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha:

 • doktorgrad innenfor anvendt matematikk/matematisk modellering/fysikk eller tilsvarende. Doktorgraden må være tildelt senest ved tiltredelse.
 • en sterk forskningsbakgrunn i modellering og simulering avflyt i porøse media med vekt på poroelastisitet og sprekk-modellering, samt erfaring innen beregningsmatematikk innen disse områdene.
 • kunnskap om vitenskapelig programvareutvikling i C ++ og OPM
 • en sterk publikasjonsliste i peer-reviewed internasjonale tidsskrifter
 • god skriftlig og muntlig kompetanse i engelsk

Videre legges det vekt på at den som ansettes har

 • faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet innenfor tidsrammen
 • gode samarbeidsegenskaper og evne til å gå inn i faglige fellesskap på tvers av fagområder
 • personlige forutsetninger og motivasjon for stillingen

Kvalifikasjoner innenfor nyskapning, innovasjon og kommersialisering av forskning vektlegges ved ansettelse i vitenskapelige stillinger ved universitetet.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1352, kr 523 200 bto pr år
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Margot A.Treen, tlf: +4751831419, e-post: [email protected]

Generell informasjon

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju.

Se Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandiat.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Søknad

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • vitnemål og attester
 • publikasjonsliste med inntil 4 publikasjoner
 • ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp. Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.

Universitetet har få kvinner i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen