Ledig stilling ved Universitetet i Bergen

Postdoktor i kjemi - medisinsk teknologi

Søknadsfrist: 13.09.2020

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet består av sju institutt og en rekke sentre. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Postdoktorstilling

Ved Kjemisk institutt er det ledig ei stilling som postdoktor i kjemi med spesialisering i multivariat dataanalyse innan medisinsk teknologi.

Stillinga er for ein åremålsperiode på 3 år og knytt til det integrerte 5-årige masterstudiet i medisinsk teknologi ved Universitetet i Bergen.

Om prosjektet/arbeidsoppgåver:

Alle tilsette vert forventa å bidra til framifrå forsking og undervisning av høg internasjonal kvalitet. Arbeidsstaden for denne stillinga er forskingsgruppa for kjemometri og analytisk kjemi. Gruppa bruker og utviklar multivariat data-analyse på måledata frå moderne analyseinstrument. Prosjektet er eit samarbeid med forskingsgruppa for presisjonsonkologi, Klinisk institutt 2 ved Universitetet i Bergen. Noko av arbeidstida vil derfor vere på Haukeland universitetssjukehus. Postdoktoren er sentral i eit nytt forskningsprosjekt med to hovudmål:

1) Utvikle metodikk og bruke dette for multivariat analyse av data frå høg-gjennomstrøms screening av terapeutiske molekyl for å identifisere bioaktive molekyl med potensiale i behandling av kreft.

2) Analyser av pasientprøver frå kliniske langtidsstudier for å predikere respons på behandling på eit så tidleg tidspunkt som mogleg.

Til stillinga vil det også liggje undervisningsoppgåver som utgjer ½ år av åremålsperioden.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Søkjarar må ha oppnådd norsk ph.d.-grad eller tilsvarande utdanning innanfor medisin, datavitskap eller naturvitskap med fokus på analyse av store og komplekse datasett, eller ha levert doktoravhandlinga si til vurdering innan søknadsfristen er ute. Det er ein føresetnad at doktorgraden er oppnådd før tilsetjing kan skje.
 • Erfaring frå multivariat analyse, maskinlæring og bruk av kunstig intelligens på kjemiske, medisinske eller biologiske data, er ein føremon.
 • Erfaring med massecytometri eller massespektrometri er ein føremon
 • Erfaring frå programmering i MATLAB, R eller liknande er eit krav
 • Søkjarar må kunne arbeide sjølvstendig, strukturert og ha gode samarbeidsevner.
 • Søkjarar må ha gode engelskkunnskapar, skriftleg og munnleg.
 • Gode norskkunnskapar er ein føremon.

Personlege og mellommenneskelege eigenskapar vil bli lagt vekt på. Forskingsrøynsle, ambisjonar og potensial vil også telje ved vurdering av kandidatane.

Om postdoktorstillinga:

Postdoktorstillinga er ei åremålsstilling og har som hovudmål å kvalifisere den som blir tilsett for arbeid i vitskapelege toppstillingar. Utover forskningsprosjektet som er skissert over, inneheld stillinga undervisningsoppgåver som har kvalifiserande verdi i denne samanhengen. Stillinga vil kunne bli forlenga med inntil eitt år dersom kandidaten får innvilga forskingsopphald i utlandet frå eksterne kjelder (maks fire år totalt). Ingen kan tilsetjast i meir enn éin åremålsperiode som postdoktor ved same institusjon.

Ingen kan tilsetjast i meir enn éin åremålsperiode som postdoktor ved same institusjon.

Søkjarar skal ved tilsetjing kome med framlegg til plan for kvalifiseringsarbeidet som inneheld ein framdriftsplan.

Det er ein føresetnad at den som blir tilsett gjennomfører prosjektet i løpet av tilsetjingsperioden.

Vi tilbyr:

 • Eit godt og fagleg stimulerande arbeidsmiljø
 • Løn etter lønssteg 60 (kode 1352/lønsramme 24, alternativ 4) i lønsregulativet til staten ved tilsetjing. Dette utgjer for tida ei årsløn på kr 532 300 brutto. Vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Søknaden skal innehalde:

 • Ei kort utgreiing om søkjaren sine forskingsinteresser og motivasjonen for å søkje stillinga
 • Namn og kontaktopplysningar til to referansepersonar, ein av desse må vere hovudrettleiaren frå doktorgradsutdanninga
 • CV
 • Karakterutskrifter og vitnemål. Dersom du enno ikkje har fullført doktorgraden må du levere ei stadfesting på at avhandlinga er levert
 • Relevante attestar
 • Liste over vitskaplege arbeid (publikasjonsliste)
 • Eventuelle publikasjonar

Søknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i Jobbnorge.

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

 • Professor Bjørn Grung, Kjemisk institutt, tlf. 55 58 33 83

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetning. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Vi oppmodar kvinner om å søkje. Dersom fleire søkjarar har tilnærma like kvalifikasjonar, gjeld reglane for moderat kjønnskvotering.

Etter søknadsfrist vil det bli oppnemnt ein komité som skal vurdere søkjarane. Søkjarar har innsynsrett i omtalen av deira faglege kompetanse. Søkjarar som ønsker innsyn kan kontakte saksbehandlar etter mottak av brev om oppnemning av komité.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen