Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Ph.d. i Socialvideskab og kønsforskning

Søknadsfrist: 20.05.2020

Om stillingen

Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet og Senter for Kjønnsstudier, Universitetet i Stavanger, søger ph.d. i socialvidenskab og kønsforskning fra 1.september 2020 eller snarest muligt derefter.

Stillingen som ph.d. er tidsbegrænset til 3 år. Ph.d.-projektet vil udmunde sig i to ph.d.-grader fra hvert af de to universiteter (en dobbelt-grad).

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Det samfunnsvitenskapelige fakultet har om lag 2.200 studenter og 160 ansatte. Fakultetet tilbyr utdanninger på bachelor- master- og doktorgradsnivå. Studiene bygger på en kombinasjon av teoretisk og praktisk kunnskap, på tverrfaglighet og samarbeid med offentlig og privat virksomhet. Ny kunnskap blir generert ut fra både praktisk erfaring og systematisk forskning, eller i kombinasjonen av disse to. Utdanningstilbudet er variert og omfatter blant annet hotell- og reiseliv, mediefag, samfunnsfag, sosiologi, sosialt arbeid og barnevern.


Fakultetet består av Institutt for medie- og samfunnsfag, Institutt for sosialfag, Norsk hotellhøgskole og Senter for kjønnsstudier.

Den kommende Ph.d. vil være ansat, og opholde sig, først 1,5 år i Danmark og siden ansat, og opholde sig, 1,5 år i Norge. Projektet vejledes af hhv. Professor Hanne Marlene Dahl og Professor Lene Myong.

Overordnet beskrivelse af ph.d.-projektet

Titlen på ph.d.-projektet er: Tvangsadoption i Danmark og Norge.

Siden 2000 har der været en stigende interesse for tvangsadoption som socialpolitisk tiltag i både Danmark og Norge. Antallet af tvangsadoptioner i Norge er langt højere end i Danmark, men både tidligere regeringer og den nuværende danske regering har gennem en årrække arbejdet for at lempe reglerne for tvangsadoption, ofte med norsk praksis som forbillede. Sideløbende med denne udvikling har Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol inden for de seneste år fældet dom over Norge i en række sager, som omhandler tvangsadoption. Til trods for dette findes der meget begrænset grundforskning om tvangsadoption som (samtids)historisk fænomen og socialpolitisk instrument i Danmark og Norge.

Anvendelsen af tvangsadoption rejser spørgsmål som: Hvordan skal vi forstå den øgede brug af tvangsadoption i konteksten af velfærdsstatens kønnede og racialisede omsorgs- og familiepolitikker? Hvorfor ser vi en stigende interesse for tvangsadoption efter 2000 i både Danmark og Norge? Hvordan og med hvilke effekter har policy på dette område rejst mellem de nationale kontekster? Og hvordan har de offentlige debatter om tvangsadoption udspillet sig? Hvilke aktører og evt. professioner gør sig gældende på dette felt og på hvilke måder? Hvilke vidensregimer og diskursive normer om familieliv, omsorg og opvækst informerer tvangsadoption som interventionsform?

Et komparativt ph.d.-projekt om tvangsadoption som intervention og socialpolitisk tiltag i Danmark og Norge skal bidrage til at udvikle ny og kritisk viden. Det forventes, at projektet i et vist omfang inddrager feministisk omsorgsteori. Samtidig forventes det også, at projektet har et selvstændigt, empirisk grundlag. Det kan være policy dokumenter, arkivmateriale, mediedebatter, forarbejder til lovgivning, kvalitative interviews med stakeholders, rapporter og undersøgelser af tvangsadoption, etc.

Ph.d.-skolerne

Du vil blive indskrevet som ph.d.-studerende ved hhv. Ph.d.-skolen for Samfundsvidenskab og Erhverv og Forskerskole i radikal tverrfaglighet: Ulikheter, Temporaliteter, Eksistenser, Materialiteter.

Ph.d.-skolen for Samfundsvidenskab & Erhverv (ISE) er en aktiv forskerskole. Vi tilbyder kompetenceudvikling og ph.d.-forskning i et multidisciplinært, internationalt og professionelt forskningsmiljø. Den ph.d.-studerende vil blive del af programmet Socialvidenskab. Her studeres de dynamiske processer, der sker mellem folk og institutioner. Du får færdigheder, der gør dig i stand til at analysere sociale og samfundsmæssige problemstillinger og finde løsninger på det moderne samfunds udfordringer.

Du vil som ph.d.-studerende være tilknyttet forskningsmiljøet ”Magt, identitet og kritik”. Læs mere: https://ruc.dk/doctoral-school-social-sciences-and-business.

Forskerskolen i radikal tverrfaglighet (ITEM) er et tværinstitutionelt samarbejde mellem Senter for kjønnsstudier og Arkeologisk Museum ved UiS. Forskerskolen tilbyder en arena for kritisk grundforskning, som er dedikeret til tværfaglig vidensproduktion og med et stærkt fokus på etisk refleksion. Det er en prioritet for ITEM at sikre et trygt arbejdsmiljø, som er baseret på samarbejde og udveksling. Til hverdag vil den ph.d.-studerende blive tilknyttet det tværfaglige forskningsmiljø ved Senter for kjønnsstudier.

Læs mere om ITEM: https://www.uis.no/forskning-og-ph-d/ph-d-utdanning/ph-d-program-i-samfunnsvitenskap/forskerskole-i-radikal-tverrfaglighet/

Læs mere om Senter for kjønnsstudier: https://www.uis.no/forskning-og-ph-d-studier/vi-forsker-paa/samfunn-kultur-og-religion/kjoenn-og-identitet/nettverk-for-kjoennsforskning/

Ansvar og oppgaver

Ph.d.-stillingen er en uddannelsesstilling, og hovedopgaverne i stillingen er fastsat i kapitel 3 i Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152430)

Se også den norske forskrift om ansættelsesvilkår for stillinger som stipendiat § 1-3: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-01-31-102/KAPITTEL_1#%C2%A71-2

Kvalifikationer

Du skal have en kandidatgrad eller tilsvarende i samfundsvidenskab. Det er et krav, at du kan læse og forstå dansk og norsk både skriftligt og mundtligt.

Endelig lægger vi vægt på, at du er initiativrig og har gode samarbejdsevner. Vi forventer, at du deltager i instituttets daglige aktiviteter og har lyst til at deltage i samarbejder både inden for dit fagområde og på tværs af fag.

Bedømmelse

I bedømmelsen vedrørende ansættelse vil der blive lagt vægt på:

I bedømmelsen vedrørende indskrivning vil der herudover blive lagt vægt på:

 • Uddannelseskompetencer og eventuelle yderligere faglige kvalifikationer
 • Karakter for specialet og på kandidatuddannelse eller tilsvarende uddannelse skal begge eller hver for sig mindst udgøre 10 eller højere (det som tilsvarer B eller højere i Norge).
 • Kvalitet og relevans i projektbeskrivelsen
 • I din projektbeskrivelse skal indgå overvejelser om relevans, teoretisk rammevalg, metode og etik, samt valg af empirisk materiale.
 • Omfanget af din projektbeskrivelse må ikke overstige 5 sider
 • Kvalitet og relevans af de metodologiske og teoretiske valg
 • Konsistens og sammenhæng mellem projektet og valget af metode og teori
 • Om projektet forekommer realistisk og muligt at gennemføre
 • Tilstrækkelige kvalifikationer og erfaringer til at kunne gennemføre ph.d.-projektet
 • Relevansen af projektet for ph.d.-skolerne

Mere information

For yderligere oplysninger om stillingen venligst kontakt:

Hvis du har faglige spørgsmål kan du kontakte:

 • Professor Lene Myong på (+47) 51831509 / [email protected] eller Professor Hanne Marlene Dahl

For tekniske eller administrative spørgsmål bedes du kontakte:

Ansættelsesvilkår

Der er tale om en ansættelse på fuldtid, 37 timer om ugen med reference til:

 • på Roskilde Universitet: Institutleder Peter Kragelund
 • på UiS: dekan Gro Ellen Mathisen

Generell information

Ansættelse sker i henhold til Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten og Cirkulære om protokollat om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter.

Udvælgelse til faglig bedømmelseEfter ansøgningsfristens udløb udvælger formanden for ansættelsesudvalget – efter rådgivning fra ansættelsesudvalgets medlemmer inklusiv formanden for bedømmelsesudvalget – et antal ansøgere til faglig bedømmelse. Hver enkelt ansøger meddeles herefter, om vedkommende er blandt de ansøgere, som er sendt videre til faglig bedømmelse. De udvalgte kandidater vil blive informeret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget, og hver ansøger vil blive givet mulighed for at fremsætte eventuelle bemærkninger til bedømmelsesudvalgets sammensætning og – senere – sin bedømmelse.

Ansøgere, der ikke er sendt videre til faglig bedømmelse, kan ikke forvente at høre mere, før der er truffet beslutning om ansættelse, med mindre der på et senere tidspunkt i rekrutteringsprocessen udvælges yderligere til faglig bedømmelse.

AnsøgningFor at søge stillingen: Gå ind på RUC’s hjemmeside. Klik på knappen ’Søg stillingen’ i stillingsopslaget.

Ansøgningen skal være på dansk, norsk eller engelsk og indeholde:

1. Ansøgning2. CV3. Dokumentation for uddannelse inkl. karakterudskrift fra kandidatuddannelse eller tilsvarende4. Din beskrivelse af ph.d.-projektet5. Din tidsplan for ph.d.-projektet6. Hvis relevant: Dokumentation for eventuel forskningserfaring, erhvervserfaring eller publikationer.

Ansøgningsfristen er 20. maj 2020.

Materiale modtaget efter fristens udløb vil ikke blive taget i betragtning.

Roskilde Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge hos os.

Søk på stillingen