Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Postdoktor i rettsvitenskap på prosjektet PRISONHEALTH

Søknadsfrist: 15.09.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for offentlig rett er en av fem grunnenheter ved Det juridiske fakultet og består av ca. 100 medarbeidere. Instituttet er det største norske fagmiljøet innenfor offentligrettslige fag og folkerett.

Om stillingen

Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo leder forskningsprosjektet Prisoner Health in Healthy Prisons: Punishment, marginalization, and access to welfare (PRISONHEALTH). Prosjektet er ledet av professor Thomas Ugelvik og finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet skal nå ansette en postdoktor i rettsvitenskap, med arbeidsplass på Institutt for offentlig rett. Postdoktoren skal gjennomføre et delprosjekt i PRISONHEALTH, men også inngå i prosjektets tverrfaglige forskergruppe.

Det juridiske fakultet i Oslo har Norges største forsknings- og undervisningsmiljø i rettsvitenskap.

Tilsetting er i utgangspunktet for to år uten undervisningsplikt. Dersom kandidaten kan fylle et udekket undervisningsbehov ved fakultetet, kan det avtales lengre tilsetting med undervisningsplikt.

Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo leder forskningsprosjektet Prisoner Health in Healthy Prisons: Punishment, marginalization, and access to welfare (PRISONHEALTH). Prosjektet er ledet av professor Thomas Ugelvik og finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet skal nå ansette en postdoktor i rettsvitenskap, med arbeidsplass på Institutt for offentlig rett. Postdoktoren skal gjennomføre et delprosjekt i PRISONHEALTH, men også inngå i prosjektets tverrfaglige forskergruppe.

Det juridiske fakultet i Oslo har Norges største forsknings- og undervisningsmiljø i rettsvitenskap.

Tilsetting er i utgangspunktet for to år uten undervisningsplikt. Dersom kandidaten kan fylle et udekket undervisningsbehov ved fakultetet, kan det avtales lengre tilsetting med undervisningsplikt.

Mer om stillingen

PRISONHEALTH-prosjektet er et tverrfaglig prosjekt som handler om fengselsinnsattes helse. Det inkluderer forskere innen medisin, statistikk, sosiologi, rettsvitenskap og kriminologi. Postdoktoren vil altså inngå i en gruppe av forskere med ulik faglig bakgrunn som skal møtes jevnlig og arbeide tett sammen. Prosjektet fokuserer dels på leveringen av helsetjenester inn i fengsel, dels på hvordan et fengsel i praksis kan utformes på en helsebringende måte. Forskning viser at en rekke fysiske og psykiske helseproblemer er mer vanlige blant innsatte enn i resten av befolkningen. Forskning tyder også på at et fengselsopphold i seg selv kan skape, bidra til eller forverre helseproblemer. Målet med PRISONHEALTH-prosjektet er å finne ut om velferdsstatens helsetjenester i praksis når frem til fengselsinnsatte som de skal. Vi vil studere de langsiktige effektene av helsetjenester i fengselet, både fra perspektivet til den enkelte innsatte og fra et samfunnsperspektiv. Og vi vil finne ut om et fengsel i noen tilfeller kan være en arena for positiv og konstruktiv personlig endring og vekst.

Postdoktorprosjektet skal inngå i PRISONHEALTH-prosjektets arbeidspakke 1, som ledes av professor Ingunn Ikdahl. Denne arbeidspakken skal utforske gjennomføringen av velferdsstatens helserettigheter innenfor fengselskontekster, og bidra til bedre forståelse av både av hvilken rolle retten spiller – og hvilken rolle den kan spille. Innsattes rettslige stilling formes av flere regelsett, som alminnelig helse- og velferdsrett, straffegjennomføringsrett og menneskerettigheter.

Som bidrag til forståelsen av både hindringer og hva som utgjør «best practice» skal arbeidspakken kombinere rettsdogmatisk analyse av gjeldende regelverk med innsamling og kvalitativ analyse av data knyttet til praktiseringen. Aktuelle datakilder er blant annet individuelle klagesaker (til fengselsmyndighetene, fylkesmannen eller helsetilsynet), rapporter fra organer som Sivilombudsmannens forebyggingsenhet og FNs torturkomité, og intervjuer med brukerorganisasjoner, innsatte og ansatte. Data fra andre deler av PRISONHEALTH-prosjektet vil også kunne være relevant. Noe reisevirksomhet må påregnes i perioder i forbindelse med innsamling av intervjumaterialet.

Kvalifikasjonskrav

 • Til stillingen kreves norsk ph.d-grad i rettsvitenskap eller tilsvarende utdanning. Doktorgradsavhandlingen må være godkjent ved søknadstidspunktet.
 • Søkere må også dokumentere grunnutdanning tilsvarende en norsk mastergrad i rettsvitenskap, det vil si 5-årig mastergrad eller tilsvarende hvor rettsvitenskap er en omfattende del av graden (3-5 år avhengig av studieprogrammet), hvor to av årene er på masternivå.
 • Siden PRISONHEALTH involverer forskning på norskspråklige kilder og datainnsamling i tilknytning til norske fengsler, må søkeren beherske norsk eller et annet skandinavisk språk muntlig og skriftlig.
 • Søkeren må utarbeide en prosjektbeskrivelse på 5-10 sider, som viser hvordan søkeren vil gå fram for å gjennomføre prosjektet: hva vil være de sentrale problemstillingene, hva slags materiale og teoretiske rammeverk vil vedkommende jobbe med? Prosjektbeskrivelsen bør også inneholde forslag til en tidsplan for gjennomføring av arbeidet. I prosjektbeskrivelsen må det framgå hva som er prosjektets relevans for PRISONHEALTH-prosjektet samlet sett.

Den endelige planen for gjennomføringen av prosjektet vil utformes i samråd med prosjektleder og ansvarlig for arbeidspakken etter tilsetting.

Vurderingsgrunnlag

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vesentlig vekt på prosjektbeskrivelsens faglige kvalitet og dens relevans for det overordnete PRISONHEALTH-prosjektet.

Ved vurdering av søknadene vil det også bli lagt stor vekt på søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet, herunder kjennskap til straffegjennomføringsrett og/eller velferdsrett.

Det vil også kunne legges vekt på annen tidligere skriftlig produksjon og dokumentert evne til gjennomføring av tidligere prosjekter. Prosjektet involverer innsamling og analyse av kvalitativt materiale, som intervjuer, så erfaring med dette er en fordel.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Vi tilbyr

 • lønn fra NOK 532 300,- til 594 400,- per årsverk
 • et hyggelig og inspirerende arbeidsmiljø
 • deltakelse i en inspirerende tverrfaglig prosjektgruppe som skal jobbe tett sammen
 • pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • stilling i en IA-virksomhet
 • gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (inkl motivasjon og forskningsinteresser)
 • En prosjektbeskrivelse på 5-10 sider (jf. avsnittet om vurderingsgrunnlag)
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • Kopier av vitnemål med alle karakterer som inngår i graden, attester, fullstendig publikasjonsliste og eventuelt annen relevant dokumentasjon. For søkere med utdanning fra utlandet kreves kopi av originalvitnemål samt engelsk eller skandinavisk oversettelse. Utenlandske vitnemål må ha vedlagt forklaring på karaktersystem
 • Inntil tre vitenskapelige arbeider. Dersom arbeidene er skrevet av flere forfattere, må arbeidsfordelingen mellom disse dokumenteres med medforfattererklæring. (Doktorgraden regnes som ett arbeid, også dersom den er artikkelbasert.)
 • Inntil tre referanser (navn, e-postadresse, telefonnummer og relasjon til søkeren)

Husk at alle dokumenter må være tilgjengelig på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknad og vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i postdoktorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Den som ansettes, må rette seg etter de retningslinjene som til enhver tid gjelder for stillingen.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

UiO ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Vi oppfordrer kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For faglige spørsmål:

For praktiske spørsmål knyttet til søknadsprosessen, kontakt Marianne Gjerstad, e-mail: [email protected]

Søk på stillingen