Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Postdoktor i atferdsmedisin og tverrfaglig helsevitenskap

Søknadsfrist: 11.03.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for medisinske basalfag arbeider for å øke basalmedisinsk kunnskap slik at vi kan forstå normale prosesser, gi innsikt i mekanismer som forårsaker sykdom, og fremme god helse. Instituttet er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin og for masterutdanningen i klinisk ernæring, og har i overkant av 300 ansatte i vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger.

Postdoktor i atferdsmedisin og tverrfaglig helsevitenskap ved Det medisinske fakultet, UiO

Om stillingen

Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo utlyser med dette en 4-årig postdoktorstilling knyttet forskning på helseprofesjonsutdanning, med fokus på samarbeidslæring, kunnskapsoverføring og beslutningstaking. Stillingen er lagt til Avdeling for atferdsmedisin ved Institutt for medisinske basalfag (IMB) i samarbeid med forskergruppen for Kunnskapsoverføring i helsetjenesten (KNOWIT) ved Institutt for helse og samfunn. Prosjektet inngår i fakultetets Center for Sustainable Health Care Education (SHE).

Mer om stillingen

SHE er et nyetablert nasjonalt Senter for fremragende utdanning (SFU) og har en 5 + 5 års bevilgning fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku). Målet med senteret er å utvikle fakultetets helseutdanninger i lys av FNs bærekraftmål, spesielt rettet mot utvikling av nye modeller for kunnskapsbaserte beslutninger som ivaretar global ressursforvalting og fremtidens behov. SHE skal bygge bærekraftige helseutdanninger hvor studenten lærer å ta kloke og langsiktige beslutninger i samarbeid med andre. Senteret har aktivt samarbeid med UiOs Senter for læring og utdanning (LINK), samt ledende nasjonale og internasjonale forsknings- og utdanningsmiljøer innenfor helsefag og medisin.

Avdelingen for atferdsmedisin driver tverrfaglig forskning innen medisin, psykologi og samfunnsvitenskap. Sentrale temaer er klinisk-/helsekommunikasjon, profesjonsutvikling, psykisk belønning og psykososiale aspekter ved somatisk sykdom. Undervisningen er rettet mot utvikling av medisinstudentenes kommunikasjonsevne, profesjonalitet og rolleforståelse.

IMB er ett av tre institutter ved Det medisinske fakultet, og har undervisningsansvar knyttet til profesjonsstudiene i medisin, ernæring og odontologi (i samarbeid med Det odontologiske fakultet), og vi ønsker gjennom denne postdoktor-stillingen å styrke vår pedagogiske og utdanningsvitenskapelige virksomhet.

Den samarbeidende forskergruppen for Kunnskapsoverføring i helsetjenesten (KNOWIT) er et samarbeid mellom Institutt for helse og samfunn (Helsam) og Senter for bærekraftig helseutdanning (SHE). Den overordnede tematikken for gruppens arbeid er hvordan beslutningsprosesser foregår i skjæringspunktet mellom ulike kunnskaper, profesjoner og tjenestenivåer i helsetjenesten. Postdoktoren vil delta i de faglige aktivitetene og diskusjonene i denne forskergruppen.

Arbeidsoppgaver

Dette postdoktorprosjektet er knyttet til forskning og utvikling opp mot de tre overnevnte profesjonsstudiene. Med overordnet mål om å bygge bærekraftige helseutdanninger, er prosjektet rettet mot hvordan man utvikler studentenes samarbeidskompetanse og evnene til å arbeide og ta beslutninger i profesjonelle og tverrprofesjonelle team. Postdoktoren vil i samarbeid med de respektive utdanningsprogrammene, samt SHE og LINK utvikle et kombinert forsknings- og utviklingsprosjekt som bygger opp om dette målet.

Det medisinske fakultet har etablert en ny satsing hvor studentene gjennom en systematisk prosess bygger samhold og lærer å arbeide i team. Målet er dermed å styrke den gruppebaserte undervisningen, det uformelle studiesamarbeidet og den fremtidige yrkesutøvelsen. Det er videre forventet at arbeidet vil føre frem til vitenskapelige publikasjoner som vil underbygge fakultetets posisjon som en internasjonal utdanningsinstitusjon, samt kandidatens videre karriere.

Postdoktoren vil også få erfaring knyttet til organisering og gjennomføring av undervisning, og stillingen vil legge godt til rette for personlig og faglig utvikling.

Kvalifikasjonskrav

 • Doktorgrad innen relevant disiplin (fortrinnsvis medisin).
 • Inngående kompetanse innen kvalitative forskningsmetoder.
 • Gode skriftlige og muntlige formidlingsevner på norsk (skandinavisk) og engelsk.
 • Erfaring knyttet medisin- og/eller helsefagutdanning er et fortrinn.

For søkere som ikke har disputert er det en forutsetning at doktorgradsarbeidet er levert til vurdering før søknadsfristens utløp. Det er en forutsetning for tiltredelse i postdoktorstillingen at disputasen er godkjent.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner.
 • Evne til å drive utviklingsarbeid og sosialt entreprenørskap.
 • Evne til å ta ledelsen og jobbe selvstendig.

Vi tilbyr

 • Årslønn kr. 526 000 - 597 000 (kode 1352) avhengig av kvalifikasjoner.
 • Spennende og utviklende arbeidsmiljø.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • Stilling i en inkluderende arbeidslivsvirksomhet.
 • Gode velferdsordninger.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev.
 • Beskrivelse av kandidatens forslag til hvordan postdotor-prosjektet kan gjennomføres, inkl. relevante forskningsspørsmål, teorier og metoder, og pedagogisk forankring i undervisningen (ca. 800 ord).
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid).
 • Kopier av vitnemål og attester.
 • Publikasjonsliste.
 • Minst 3 faglige arbeider som det skal tas spesielt hensyn til ved bedømmelsen.
 • 3 referanser: navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i postdoktorstillinger ved Universitetet i Oslo.

Ingen kan ansettes i mer enn én åremålsperiode i samme stillingskategori ved samme institusjon, dvs. man kan ikke ta to postdoktorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS