Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Postdoktor i prosjektet «Samhandling for bedre tannhelsetjenester til hjemmeboende eldre (CORAL)»

Søknadsfrist: 02.08.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre institutter ved Det medisinske fakultet. Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger. Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Både kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Vi har ansvar for syv masterprogram, ett bachelorprogram og for deler av profesjonsstudiet i medisin. Instituttet er lokalisert ved Ullevål sykehus og i Forskningsveien på Vindern og består av ca 470 ansatte, rundt 200 PhD-studenter og i underkant av 700 bachelor- og masterstudenter er knyttet til instituttet.

Om stillingen

Ved Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo er det ledig en 100 % stilling som postdoktor i forskningsprosjektet Samhandling for bedre tannhelsetjeneste til hjemmeboende pasienter – «CORAL». Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektets hovedsamarbeidspartner er Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst, Viken fylkeskommune.

Avdeling for sykepleievitenskap (ASV) har en nasjonal posisjon og er et veletablert forskningsmiljø innen sitt forskningsfelt. ASV har ansvarlig for undervisning og veiledning på PhD-nivå og leder en nasjonal forskerskole rettet mot de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Avdelingens forskningsområder retter seg særlig mot klinisk forskning til pasienter med langvarige behov for helsehjelp, helsetjenesteforskning med fokus på samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og de kommunale helse- og omsorgstjenestene, samt digitale løsninger og velferdsteknologi som fremmer tilgjengelighet til helsetjenesten, helse, velvære og læring. Tjeneste- og kompetanseutvikling er også viktige forskningsområder.

Søkere kan kontakte:

 • Professor Ragnhild Hellesø, mobil 97699973, epost: [email protected] eller
 • Forskningsleder Vibeke Ansteinsson tlf 934 97 026 / 23 69 39 25, epost: [email protected] for å få tilsednt prosjektbeskrivelse

Mer om stillingen

Tilsettingen gjelder for en periode på 3 år.

Ansettelse i stilling som postdoktor har som formål å kvalifisere forskere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger.

Kvalifikasjonskrav

 • Søker må ha en helsefaglig doktorgrad med relevant forskningserfaring innen helse- og omsorgstjenester til eldre, god kjennskap til roller og ansvar innen tjenesten og erfaring med kvalitative forskningsmetoder samt forståelse for andre forskningsmetoder. For søkere som ikke har disputert er det en forutsetning at doktorgradsarbeidet er levert til vurdering før søknadsfristens utløp. Det er en forutsetning for tiltredelse i postdoktorstillingen at disputasen er godkjent
 • Søker må beherske digitale medier til bruk i forskningsformål
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk)
 • Selvstendighet og god arbeidskapasitet
 • Faglige og personlige forutsetninger og motivasjoner for å gjennomføre prosjektet vil vektlegges. Samarbeidsegenskaper og miljøskapende evner vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 523 200 til kr 605 500 (ltr 59-67) avhengig av kompetanse, i stilling som postdoktor (stillingskode 1352)
 • Kompetanseutvikling i et stimulerende akademisk miljø
 • Deltagelse i postdoc-programmet ved Det medisinske fakultet
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • 2 sentrale artikler bes lastet opp sammen med søknaden
 • Vitnemål og attester
 • Publikasjonsliste
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Vi ber om at to sentrale artikler legges ved søknaden

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i postdoktorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Professor, avdelingsleder Ragnhild Hellesø, tlf mobil: +47 97699973, e-post: [email protected]
 • Forskningsleder Vibeke Ansteinsson tlf: 934 97 026/23 69 39 25, e-post: [email protected]
 • HR-rådgiver Susan Rockwell (ved spørsmål om søknadsregistrering), e-post: [email protected]

Søk på stillingen