LEDIG STILLING VED OSLOMET

Ph.D. -stipendiat innen fysioterapi for barn og unge

Søknadsfrist: 31.01.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Ved Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for fysioterapi (FYS) er det ledig en åremålsstilling som stipendiat. Stillingen har en varighet på fire år med 25% pliktarbeid. Oppstart er satt til primo mai 2021.

Stipendiaten vil inngå i forskningsgruppen MUSKHealth ved Institutt for fysioterapi, Fakultet for helsevitenskap, OsloMet. Flere etablerte forskere er tilknyttet forskningsgruppen som også har utstrakt nasjonalt og internasjonalt samarbeid. For tiden er det elleve stipendiater i gruppen. Forskningstemaene i MUSKHealth omfatter muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager hos ungdommer, unge voksne og eldre i tillegg til forskning på arbeid og helse.

Stipendiaten vil veiledes av førsteamanuensis Kirsti Riiser (OsloMet), førsteamanuensis Hedda Eik (OsloMet/UiO) og professor Marit H Andersen (UiO).

Fakultetet har to Ph.D.- programmer, og denne stipendiatstillingen er knyttet til Ph.D. -programmet i helsevitenskap.

Forskningsområde

Muskelskjelettplager er den vanligste årsaken til sykefravær i Norge, og forskning viser at slike plager er økende blant ungdom. Det er dokumentert en sammenheng mellom lav helsekompetanse og økt forekomst av en rekke sykdommer. Helsekompetanse kan forstås som personers evne til å forstå, vurdere og anvende helseinformasjon for å kunne treffe kunnskapsbaserte beslutninger relatert til egen helse. Det er et uttalt politisk mål å øke helsekompetansen i befolkningen for å gjøre folk i stand til å ta informerte helsevalg og styrke evnen til å meste ulike livssituasjoner. Formålet med studien “MUSKHEL -musculoskeletal health literacy in adolescents” er å få økt kunnskap om ungdommers helsekompetanse knyttet til muskelskjelettplager. Det finnes lite forskning på sammenhenger mellom muskelskjelettplager og helsekompetanse i befolkningen generelt og enda mindre hos ungdom. I denne studien vil vi bidra til å utvide kunnskapsgrunnlaget ved å søke gjennom og sammenfatte all publisert litteratur som finnes om temaet, kartlegge sammenhengen mellom muskelskjelettlidelser og helsekompetanse og andre relevante faktorer hos ungdommer 15-16 år, og intervjue ungdom om hvor og hvordan de oppsøker, forstår og anvender helseinformasjon knyttet til muskelskjelettplager. Økt kunnskap vil gjøre både fysioterapeuter og samarbeidspartnere i skolehelsetjenesten bedre i stand til å utvikle virkningsfulle tiltak på individ- og systemnivå for å øke ungdoms helsekompetanse, fremme muskelskjeletthelse og forebygge plager.

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som har

 • norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • mastergrad (120 stp./ECTS) innen fysioterapi, folkehelse, helsevitenskap eller tilsvarende utdanning
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk

Det er en fordel med

 • erfaring fra arbeid med ungdom, gjerne gjennom skolehelsetjenesten
 • kunnskap fra feltet muskelskjeletthelse og helsefremmende og forebyggende helsearbeid
 • erfaring med både kvantitative og kvalitative forskningsmetoder
 • erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid og publisering av vitenskapelige artikler

Vilkår

 • opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre i stillingen. For å få opptak på Ph.D. -programmene på Fakultetet for helsevitenskap må søker ha B eller bedre på masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden. I særskilte tilfeller kan søkere med karakteren C vurderes for opptak. I slike tilfeller skal søkerens meritter etter avlagt hovedfag/master vektlegges med på vekt på fagfellevurderte publikasjoner. Se informasjon om kriterier for opptak her.
 • endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse

Nødvendige personlige egenskaper for stillingen

 • evne til å arbeide selvstendig, systematisk og målrettet
 • gode samarbeids – og kommunikasjonsevner
 • faglig engasjement og gjennomføringsevne

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

 • en spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • et stimulerende og tverrfaglig forskningsmiljø
 • deltakelse i en aktiv forskningsgruppe med jevnlige møter/seminarer og et godt eksternt nettverk
 • en arbeidsplass i utvikling
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1017 som stipendiat, lønnstrinn 54, dvs. kr. 482 200 per år som startlønn.

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen og prosjektet, kontakt:

Søknad

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen “Logg inn og søk stillingen”.

I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknad, CV og kopier av vitnemål, karakterutskrift og attester for alle arbeidsforhold
 • utenlandsk utdanning bør være godkjent på forhånd, og godkjenningsbrev vedlegges. Mer informasjon om godkjenning av utenlands utdanning finnes her
 • et motivasjonsbrev det du begrunner hvorfor du søker på prosjektet og hva som gjør at du er spesielt egnet for å kunne gjennomføre dette doktorgradsarbeidet (500-1000 ord)
 • masteroppgave/hovedfagsoppgave
 • liste over eventuelle egne publikasjoner

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem, og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Ufullstendig søknad vil ikke bli vurdert.

Søknadsfrist: 31.01.21

Ref: 20/11988

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Logg inn og søk stillingen

Powered by Labrador CMS