Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Universitetslektorstilling innen programmering i skolen

Søknadsfrist: 10.05.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for informatikk (IFI) er ett av ni institutter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. IFI er Norges største universitetsinstitutt for generell utdanning og forskning i databehandling og beslektede emner. Instituttet har nær 1400 bachelor-studenter, nær 600 masterstudenter og over 240 phd-studenter og postdoktorer. Instituttet har nær 370 ansatte. Av disse er om lag 280 i fulle stillinger. Den fast tilsatte vitenskapelig staben teller 75 fulle stillinger, de aller fleste i professorater og førsteamanuensis-stillinger.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

En fast stilling som universitetslektor er ledig ved Institutt for informatikk, gruppen for programmering og software engineering (PSE). Det ønskes snarest mulig tiltredelse.

Personen som ansettes, vil bli sentral i instituttets satsing på programmering i skolen og etter- og videreutdanning av lærere. Dette arbeidet foregår på norsk. Kandidaten må derfor beherske norsk eller et annet skandinavisk språk.

Mer om stillingen

I tråd med at samfunnet blir stadig mer digitalisert, er det behov for økt kunnskap om informasjonsteknologi generelt og programmering spesielt. Programmering, algoritmisk tenkning og digital kompetanse er derfor i økende grad på vei inn i skolen, både i matematikk og andre fag. Stillingen som universitetslektor inngår i Institutt for informatikks strategi om å bygge opp en egen faggruppe innen undervisning i informatikk og programmering i skolen. Sentrale spørsmål for gruppen er:

 • Hva kjennetegner informatikk/programmering i skolen som eget fag – til forskjell fra andre fag som for eksempel matematikk?
 • Hvilke læringsmål bør defineres for ulike elevgrupper – som allmenndannelse, men også vurdert opp mot spesifikke behov innen høyere utdanning, industri, næringsliv og forvaltning?
 • Hvilke undervisningsmetoder og -verktøy egner seg for å oppnå ulike læringsmål?

Instituttet bidrar til etter- og videreutdanning av lærere innen programmering (se https://www.mn.uio.no/om/samarbeid/tilbud-skoler/kurt/kompetanseheving-skole/profag/index.html), en aktivitet som forventes å øke i omfang fremover. Stillingen som universitetslektor vil få et hovedansvar for denne aktiviteten, som i tillegg til selve undervisningen inkluderer utvikling av undervisningsmateriell, planlegging, administrasjon, søknadsskriving, samt deltagelse i relevante møter, komiteer, konferanser, workshops osv. Den som ansettes, forventes også å delta i instituttets vanlige undervisning på bachelornivå, spesielt begynnerundervisning i programmering. Videre kan det også bli aktuelt å bidra i en satsing på mer informatikk inn i lærerutdanningene og fakultetets øvrige studieprogrammer.

Kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad eller tilsvarende i informatikk
 • Erfaring fra og interesse for undervisning av informatikk generelt og programmering spesielt vil bli tillagt stor vekt, fortrinnsvis undervisning av lærere og/eller elever på ungdomsskole og videregående skole
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på norsk

Personlige egenskaper

Vi søker en positiv, initiativrik og strukturert person som evner å følge med på et felt i stor utvikling og som bidrar der det trengs. Det forventes aktiv deltagelse i fagmiljøet på instituttet samt relevante aktiviteter på fakultetet, og at man er selvgående og ansvarsfull. Vi legger stor vekt på personlig egnethet i forhold til arbeidsoppgavene i stillingen.

Som del av ansettelsesprosessen vil det normalt bli gjennomført intervju og prøveforelesning.

Vi tilbyr

 • Lønn NOK 565 500 – 658 300 per år, avhengig av kvalifikasjoner i stilling som universitetslektor (stillingskode 1009)
 • Et faglig stimulerende arbeidsmiljø
 • Attraktive velferdsmessige fordeler og en gunstig pensjonsavtale, i tillegg til Oslos familievennlige miljø med sine rike muligheter for kultur og friluftsliv

Hvordan søke og hva søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • Detaljert CV (inkludert komplett liste over utdanning, stillinger, publikasjoner, pedagogisk erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter)
 • Kopier av utdanningsvitnemål (bachelor og mastergrad) og eventuelle anbefalingsbrev
 • Eventuell dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse
 • Liste over 3 referansepersoner (navn, forhold til søkeren, e-post og telefonnummer)

Søknaden med vedlegg må leveres i vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge.no.

Dokumentene må leveres som PDF-filer (maksimalt 2 MB / fil).

Formelle regler og andre opplysninger

Tilsatt som på ansettelsestidspunktet ikke kan dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning, vil bli pålagt å skaffe seg slike kvalifikasjoner innen en toårsperiode.

Grunnlaget for vurdering er den faglige produksjonen til søkeren, pedagogiske og andre kvalifikasjoner relevante for stillingen, søkerens kvalifikasjoner innen administrasjon, samt den generelle personlige egnetheten. Ved rangering av kompetente søkere vil hele spekteret av kvalifikasjoner bli vurdert.

Se retningslinjer knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For tekniske spørsmål om rekrutteringssystemet, ta kontakt med HR-rådgiver Torunn Standal Guttormsen, e-post: [email protected], tlf. +47 2285 4272.

Søk på stillingen