Stilling:

Stipendiater i odontologi

Søknadsfrist 10.10.2018

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det odontologiske fakultet (OD) er et av de ledende odontologiske fagmiljøer i Europa. Fakultetets forskergrupper bidrar med topp forskning innen flere odontologiske felt. I tillegg til å utdanne tannleger og tannpleiere har fakultetet ph.d.-utdanning og profesjonsrettet spesialistutdanning. Fakultetet har høy forsknings- og klinisk kompetanse på de ulike fagfelt, med et godt tverrfaglig samarbeid. Det er et moderne fakultet med ca. 450 studenter og ca. 450 ansatte.


Fakultetet er også Norges største tannklinikk med ca 55.000 pasientbesøk i året. Det odontologiske fakultet har to institutter: Institutt for klinisk odontologi og Institutt for oral biologi.

Om stillingen

Det odontologiske fakultet (OD), Universitetet i Oslo, lyser ut inntil 6 stipendiatstillinger innenfor fakultetets prioriterte forskningsområder:

 • Biofilm
 • Biomaterialer, vevsdyrking og regenerasjon
 • Helsefremmende og forebyggende virksomhet
 • Kranofacial biologi, diagnostikk og behandling

Det er ønskelig at prosjektet er tverrfaglig. Det vil videre bli lagt vekt på i hvilken grad prosjektet kan bidra til å bygge synergi og samarbeidsrelasjoner mellom fakultetets ulike fagmiljøer.

Utlysningen er åpen, men det forutsettes at søkerne har etablert kontakt med relevant fagmiljø/veileder for utarbeidelse av en prosjektbeskrivelse.

Mer om stillingen

En stipendiatstilling er en midlertidig utdanningsstilling hvor målet er å oppnå en doktorgrad.

Hovedveileder skal normalt være tilsatt i fast hovedstilling ved Det odontologiske fakultet.

Tilsetting skjer for fire år med 75 % forskning og 25 % pliktarbeid eller for tre år uten pliktarbeid. Netto tid til forskerutdanning er tre år.

Stillingene er primært hele stillinger. Unntak kan gis i særskilte tilfelle etter søknad. Stillingsprosent må avklares før kontraktsinngåelse.

Pliktarbeidet omfatter undervisning, studentveiledning og eventuelt annet arbeid som har relevans for forskerutdanningen. Pliktarbeidet må avklares før tilsettingen. Undervisningsspråket er vanligvis norsk.

Innenfor rammene av gjeldende retningslinjer vil det bli gjort fradrag i tilsettingsperioden for eventuelt tidligere tilsettingsforhold i vitenskapelig utdanningsstilling.

Dersom den som tilsettes ikke behersker et skandinavisk språk, må vedkommende innen en gitt tidsperiode lære seg tilstrekkelig norsk til å kunne delta aktivt i alle funksjoner stillingen innebærer.

Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse som stipendiat. Det er en forutsetning at kandidaten kan gjennomføre prosjektet i løpet av stipendiatperioden. Formålet for utdanningsstillingen er at kandidaten skal oppnå en doktorgrad/PhD i løpet av stipendiatperioden.

Endelig plan for forskerutdanningen skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse. For mer informasjon, se nettside:

https://www.odont.uio.no/forskning/phd/

Kvalifikasjonskrav

 • Søkere må ha embetseksamen av høyere grad, mastergrad eller tilsvarende utdanning innen relevant fagområde
 • Krav om norsk autorisasjon som tannlege eller tannpleier dersom den tilsatte blir knyttet til en klinisk avdeling ved Institutt for klinisk odontologi (IKO)
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk)

Andre kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Ved vurderingen blir det lagt vekt på søkerens faglige kvalifikasjoner, samt søkerens evne til å arbeide selvstendig, i samarbeid, og være strukturert og målrettet
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt
 • I tillegg vil følgende danne grunnlag for vurderingen:
  • Prosjektets kvalitet, odontologisk relevans og tverrfaglig karakter
  • Prosjektets plassering i fakultetets forsknings- og rekrutterings-strategi
  • Prosjektets framdrifts- og finansieringsplan
  • Veiledermiljøets dokumenterte kompetanse og kapasitet
 • Det vil også bli lagt vekt på behovet for rekruttering innenfor de ulike fagdisiplinene
 • Søkere med odontologisk bakgrunn vil kunne bli foretrukket.

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Prosjektbeskrivelse på inntil 10 sider (inkludert referanser), inkludert beskrivelse av gruppen og tiltenkt arbeidssted, samt stipendiatens
 • rolle i prosjektet
 • Anbefalingsbrev fra potensielle veiledere
 • Vitnemål og eventuelle attester
 • Eventuell publikasjonsliste
 • Eventuelle faglige arbeid som det skal tas hensyn til ved vurderingen
 • To-tre referanser (navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via UiOs elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge. Vennligst klikk “Søk stillingen”.

 • For søkere med utdanning fra utlandet kreves kopi av originalvitnemål samt skandinavisk eller engelsk oversettelse. Eventuelle oversettelser må være attesterte. Utenlandske vitnemål må ha vedlagt forklaring på karaktersystem.
 • Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Det vil ikke bli tatt hensyn til ufullstendige søknader.
 • Alle søkere vil få skriftlig melding når tilsettingsprosessen er avsluttet.
 • Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk stillingen