Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat innen farmakologi molekylær mikrobiologi og nanoteknologi

Søknadsfrist 07.04.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Farmasøytisk institutt har 130 ansatte. Vi har et aktivt forsknings- og innovasjonsmiljø basert på fri forskning om legemidler. Instituttet har ansvaret for det populære masterstudiet i farmasi og har til enhver tid 350 dyktige og engasjerte studenter.


Legemiddelrelatert forskning og undervisning er grunnlaget for all aktivitet ved instituttet. Virksomheten bygger på en naturvitenskapelig plattform hvor samspillet mellom naturvitenskapelige basalfag, legemiddelteknologi og helse- og samfunnsfaglige elementer gir grunnlaget for teknologisk basert verdiskaping og for farmasøyters rolle som helsepersonell.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Stilling som stipendiat innen molekylær mikrobologi og nanoteknologi er ledig ved Farmasøytisk institutt – Seksjon for farmakologi og farmasøytisk biovitenskap.

Tilsettingen gjelder for en periode på inntil 4 år med 25 % pliktarbeid. Pliktarbeidet vil bestå av undervisning i det 5-årige masterstudiet i farmasi, fortrinnsvis innen fagfeltet mikrobiologi, cellebiologi og farmakologi. Undervisningen ved Farmasøytisk institutt er knyttet til gradene master i farmasi og PhD, og tar sikte på å forberede til yrker med varierte oppgaver innen apotek, sykehus, farmasøytisk industri, offentlige institusjoner for legemiddelkontroll, samt undervisning og forskning.

Tiltredelse innen 01.10.2019. Ingen kan tilsettes i mer enn én stipendiatperiode ved Universitetet i Oslo.

Mer om stillingen

Den som tilsettes vil arbeide med å kartlegge de molekylære mekanismene bak de sykdomsfremkallende egenskapene hos intracellulære bakterier som forårsaker sykdommen hos fisk i oppdrett. Det vil være spesielt fokus på Yersinia ruckeri som forårsaker sykdommen yersiniosis blant annet hos laks or regnbueørret, og Piscirickettsia salmonis som forårsaker sykdom hos laks. Slike sykdommer er et alvorlig problem hvor dyrevelferd står i sentrum. Sykdomsutbrudd behandles ved bruk av antibiotika som kan være en driver for utvikling av antibiotikaresistens. De biologiske mekanismene bak sykdomsutviklingen er lite kjent og vil bli studert. Også mulige vaksine og behandlingsformuleringer ved bruk av nanoteknologi vil utvikles. Til dette vil vi benytte en sebrafisk modell og så arbeide videre med studier i laks og ørret.

Stipendiatstillingen vil være tilknyttet det mikrobiologiske miljøet ved instituttet; http://www.mn.uio.no/farmasi/english/research/groups/lamda/index.html i tett samarbeid med andre forskergrupper ved Universitetet i Oslo innen mikrobiologi; https://www.mn.uio.no/ibv/english/research/groups/cime/, Norges Veterinærhøyskole, Veterinær instituttet og utenlandske forskningsinstitusjoner. Ph.d.- stipendiaten vil bli knyttet til den Nasjonale forskerskolen i farmasi som Farmasøytisk institutt administrerer; https://www.mn.uio.no/farmasi/forskning/nasjonal-forskerskole/ og til den Nasjonale forskerskolen i Infeksjonsbiologi og antimikrobielle midler (https://www.mn.uio.no/ibv/english/research/groups/cime/iba/).

Vi har i dette forskningsprosjektet knyttet til oss ulike samarbeidspartnere i Norge, i Europa og Amerika. Korte forskeropphold ved andre forskningsinstitusjoner kan dermed påregnes.

Kvalifikasjonskrav

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har en strategisk ambisjon om å være et internasjonalt ledende forskningsfakultet. Kandidater vil bli valgt ut i tråd med denne ambisjonen, og er forventet å ligge i det øvre sjikt med hensyn på akademiske kvalifikasjoner.

 • Søkere må ha mastergrad eller eksamen på tilsvarende nivå innen farmasi, veterinærmedisin, molekylærbiologi, mikrobiologi, biokjemi, eller tilsvarende
 • Utenlandsk avsluttet grad (M.Sc.-nivå) som tilsvarer minst fire år i det norske universitetssystemet
 • Kandidater som vil fullføre graden innen 30. juni 2019 kan også søke
 • Det er ønskelig at søkeren har kjennskap til og fortrinnsvis noe erfaring med aktuelle metoder som er relevante for prosjektet, som molekylærbiologiske metoder, mikroskopering, cellebiologi, immunologiske metoder og bioinformatikk
 • Gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig, er en forutsetning
 • Undervisningen som inngår i pliktarbeidet foregår på norsk. Kandidaten må derfor beherske norsk eller et av de andre skandinaviske språk (ekvivalent til Bergenstesten nivå B2 dersom du ikke har et skandinavisk språk som morsmål)

Opptakskrav for opptak til ph.d programmet:

 • Gjennomsnittskarakteren på bachelor skal ikke være dårligere enn C
 • Emner på masternivå skal ha en gjennomsnittskarakter ikke dårligere enn B
 • Masteroppgaven skal ha karakteren B eller bedre
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk)

Generelle krav til engelsk kunnskaper for søkere fra land utenfor EU/EØS:

http://www.mn.uio.no/english/research/phd/application/application.html

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Nysgjerrig, kreativ, entusiastisk og vennlig er egenskaper som vil bli satt pris på
 • Evne til å arbeide både i gruppe og selvstendig, strukturert og effektivt vil også bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Lønn: NOK 449 400 – 505 800 pr. år, avhengig av kompetanse/ansiennitet, i stilling som stipendiat, stillingskode 1017
 • Gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål, karakterutskrift, attester og eventuelle faglige arbeider som de vil skal tas hensyn til ved bedømmelsen
 • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning, frem til doktorgrad, som mål. Opptak til fakultetets doktorgradsprogram er en forutsetning for tiltredelse i stilling som stipendiat. Søknad om opptak til PhD studiet skal være levert til instituttet innen to måneder etter startdato. For mer informasjon, se forskrift om tilsettingsvilkår i stipendiatstillingen:

http://www.mn.uio.no/forskning/doktorgrad-karriere/forskerutdanning/

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger vennligst ta kontakt med:

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt>

Søk stillingen