Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiatstillinger i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet

Søknadsfrist: 01.09.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det juridiske fakultet har Norges største forsknings- og utdanningsmiljø for rettsvitenskap, kriminologi og rettssosiologi med ca. 4 300 studenter og 300 ansatte. Fakultetet er fordelt på fem grunnenheter og en fakultetsadministrasjon.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

3-4 stillinger som stipendiat i rettsvitenskap er ledige ved Det juridiske fakultet.

Det juridiske fakultet i Oslo har Norges største forsknings- og undervisningsmiljø i rettsvitenskap. Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og skal lede fram til en ph.d.-grad fra Det juridiske fakultet. Det forutsettes at den som tilsettes kvalifiserer for opptak på fakultetets doktorgradsprogram.

Tilsetting kan skje for 4 år, hvilket forutsetter 75 % forskning og 25 % undervisningsplikt, eller for 3 år uten undervisningsplikt. Tilsetting for 4 år forutsetter at den enkelte kandidat kan fylle et udekket undervisningsbehov. Tilsettingen kan begrenses innenfor rammene av gjeldende retningslinjer på grunn av eventuelt tidligere tilsettingsforhold i vitenskapelig utdanningsstilling.

Kvalifikasjonskrav

Til stillingene kreves norsk fem-årig mastergrad i rettsvitenskap, eller tilsvarende utdanning.Annen utdanning på samme nivå kan etter vurdering i det enkelte tilfelle godtas hvis utdanningen er relevant for gjennomføringen av et juridisk prosjekt. Normalt bør søkeren ha karakterer som plasserer vedkommende i fagets øverste sjikt. Dette gjelder også for masteroppgaven.

Søkeren må legge fram en prosjektbeskrivelse på 5-10 sider hvor det skal redegjøres for forskningstemaet, dets betydning og relevans for norsk rettsvitenskap, valg av teori og vitenskapelig metode og for hvorledes arbeidet planlegges gjennomført. Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av tilsettingstiden.

Vurderingsgrunnlag

Ved vurdering av søkerne vil det ble lagt vesentlig vekt på prosjektets samfunnsmessige og rettsvitenskapelige relevans og aktualitet. Prosjektet kan omhandle norsk rett, internasjonal rett med relevans for norsk rett eller komparativ rett hvor norsk rett inngår i komparasjonen. Det er ønskelig at tilsatte stipendiater knyttes til en av fakultetets etablerte forskergrupper, og således har et prosjekt tilpasset dette.

Det er videre ønskelig med spredning av stipendiater på fakultetets større juridiske forskningsmiljøer. Hovedfokus for de større juridiske forskningsmiljøene er privatrett, offentlig rett, folkerett, EU-rett og menneskerettigheter.

Ved vurdering av søknadene vil det, foruten de ovennevnte faglige prioriteringer, bli lagt vekt på karakterer, eventuell tidligere skriftlige produksjon, prosjektbeskrivelsen og søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Vi tilbyr

  • lønn fra kr. 479 600,- til 523 200, -pr. år
  • et hyggelig og inspirerende arbeidsmiljø
  • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
  • gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

  • søknadsbrev
  • prosjektbeskrivelse på 5-10 sider
  • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
  • kopier av vitnemål med alle karakterer som inngår i graden, attester og fullstendig publikasjonsliste. For søkere med utdanning fra utlandet kreves kopi av originalvitnemål samt engelsk eller skandinavisk oversettelse.
  • Utenlandske vitnemål må ha vedlagt forklaring på karaktersystem
  • Inntil 3 vitenskapelige arbeider. Dersom arbeidene er skrevet av flere forfattere, må arbeidsfordelingen mellom disse dokumenteres med medforfattererklæring.

Husk at alle dokumenter må være på engelsk eller et annet skandinavisk språk.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For søknadspraktiske spørsmål: avdelingsleder Marianne Gjerstad, tlf +47-22856606

Søk på stillingen