Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat ved Ortopedisk avdeling Rikshospitalet - reutlysning

Søknadsfrist 25.02.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser tre Sentre for fremragende forskning (SFF) og seks K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Det er ledig stilling som stipendiat SKO 1017 ved Ortopedisk avdeling, Rikshospitalet. Stillingen er ledig fra 01.02.2019.

Tilsettingen som stipendiat SKO 1017 gjelder for en periode på tre år.

[UiOs referanse: 2018/12182 ]

Mer om stillingen

Siktemålet for forskerutdanningen er en ph.d.-grad. Alle stipendiater ved Det medisinske fakultetet er forpliktet til følge doktorgradsprogrammet for graden ph.d. ved Universitetet i Oslo.

Den som tilsettes i stillingen som stipendiat må søke opptak på doktorgradsprogrammet senest tre måneder etter oppstart i stillingen.

Stillingen er knyttet opp mot prosjekt «Dysmeli i overekstremiteten».

Det er en forutsetning at kandidaten kan gjennomføre prosjektet i løpet av stipendiatperioden

For informasjon om søknadsprosess og krav i forbindelse med søknad om opptak på Det medisinske fakultets ph.d.-program, vises det til følgende nettside:

http://www.med.uio.no/forskning/phd/soknad-opptak/slik-soker-du/ .

Karakterkrav for opptak på PhD-programmet vil ikke gjelde søkere med norsk legeutdanning.

Søkere med utdannelse fra utlandet, må som hovedregel tilfredsstille karakterkrav for at opptak skal kunne innvilges.

Kvalifikasjonskrav

Ved vurdering av søknadene blir det lagt vekt på søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre forskningsprosjektet.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Vi er interessert i kvalifiserte og motiverte søkere, og tilbyr kompetanseutvikling i et stimulerende akademisk miljø.

  • Stillingen kan søkes av personer med medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon.
  • Det er nødvendig med god kjennskap til norsk helsevesen.
  • Klinisk erfaring innen håndkirurgi og dysmeli tillegges vekt ved tilsetting.

Det vil normalt bli avholdt intervjuer for aktuelle søkere.

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

  • søknadsbrev
  • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
  • kopier av vitnemål og attester
  • fullstendig publikasjonsliste
  • eventuelle faglige arbeider som det skal tas hensyn til ved bedømmelsen
  • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Nærmere opplysninger om stillingen:

Ved spørsmål om innlegging av elektronisk søknad og saksgang:

Vennligst merk eventuelle henvendelser med referansenummer 2018/12182.

Universitetet i Oslo ønsker flere kvinner i vitenskapelige stillinger. Kvinner oppfordres til å søke.

Universitetet i Oslo ønsker også flere personer med minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Søk stillingen