Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat innen fysikalsk kjemi

Søknadsfrist 07.04.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Kjemisk institutt er Norges største institusjon for forskning og utdannelse i kjemi. Vi har forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse og utdanner kandidater til et bredt spekter av stillinger i næringsliv, akademia, forskningsinstitusjoner, skoleverket og den offentlige forvaltningen. Vår forskning spenner fra grunnleggende kjemiske problemstillinger til anvendelser innen miljø, helse, energi og materialer. Instituttet har en bred kontaktflate mot industri, forsknings- og utdanningsinstitusjoner i inn- og utland. Vi har utstrakt samarbeid med andre institutter. Senter for materialvitenskap og nanoteknologi er en betydelig tverrfaglig satsing i samarbeid med Fysisk institutt her ved Universitetet i Oslo. Kjemisk institutt har også et eget skolelaboratorium rettet mot utdannelse, formidling og didaktikk innen kjemifaget.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Stilling som stipendiat innen fysikalsk kjemi er ledig ved Kjemisk institutt/ Hylleraas Centre for Quantum Molecular Sciences

Ingen kan tilsettes i mer enn én stipendiatperiode ved Universitetet i Oslo. Tiltredelse innen 01.10.2019

Tilsettingen gjelder for en periode på inntil 4 år med 25 % pliktarbeid. Pliktarbeidet vil bestå av undervisning og foregå på norsk.

Mer om stillingen

Stillingen er knyttet til prosjektet «Reaktivitet og egenskaper av hydroksylradikaler i gassfase og vandig løsning», og stipendiaten forventes å fullføre ph.d.-graden i løpet av prosjektperioden. En kort prosjektbeskrivelse fås tilsendt ved henvendelse til prosjektlederen, se nederst. Arbeidet omfatter eksperimentelt arbeid og teoretisk modellering. Noe av arbeidet vil bli gjennomført ved samarbeidende institusjoner i utlandet.

Kvalifikasjonskrav

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har en strategisk ambisjon om å være et internasjonalt ledende forskningsfakultet. Kandidater vil bli valgt ut i tråd med denne ambisjonen, og er forventet å ligge i det øvre sjikt med hensyn på akademiske kvalifikasjoner.

 • mastergrad eller tilsvarende innen fysikalsk kjemi eller tilsvarende
 • utenlandsk avsluttet grad (M.Sc.-nivå) som tilsvarer minst fire år i det norske universitetssystemet,
 • kandidaten må ha solide kunnskaper innen kvantekjemisk modellering, fysikalsk massespektrometri, og kjemisk reaktivitet og kinetikk, og bør kunne dokumentere erfaring innen programmering.
 • kandidater som vil fullføre graden innen 30. juni 2019 kan også søke

Opptakskrav for opptak til ph.d programmet:

 • gjennomsnittskarakteren på bachelor skal ikke være dårligere enn C
 • emner på masternivå skal ha en gjennomsnittskarakter ikke dårligere enn B
 • masteroppgaven skal ha karakteren B eller bedre
 • god fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk)

Generelle krav til engelsk kunnskaper for søkere fra land utenfor EU/EØS:

https://www.mn.uio.no/forskning/phd/soknad-opptak/soknad-om-opptak-til-phd.programmet.html

Vi tilbyr

 • lønn fra kr. 449 400 – 505 800 pr. år, avhengig av kompetanse/ansiennitet, i stilling som stipendiat, stillingskode 1017
 • gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid - publikasjoner). Øverst i CV skal det gis en kort bekreftelse på praktisk erfaring med kromatografi, massespektrometri og biologiske prøver. Hvis dette ikke er inkludert, vil søknaden bli diskvalifisert.
 • Kopier av vitnemål, karakterutskrift, attester og eventuelle faglige arbeider som de vil skal tas hensyn til ved bedømmelsen
 • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det blir som hovedregel benyttet intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning, frem til doktorgrad, som mål. Opptak til fakultetets doktorgradsprogram er en forutsetning for tiltredelse i stilling som stipendiat. Søknad om opptak til PhD studiet skal være levert til instituttet innen to måneder etter startdato. For mer informasjon, se forskrift om tilsettingsvilkår i stipendiatstillingen:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-01-31-102/KAPITTEL_1#§1-3

http://www.mn.uio.no/forskning/doktorgrad-karriere/forskerutdanning/

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger vennligst ta kontakt med prosjektlederen: Professor Einar Uggerud, telefon: +47 22 85 55 37, e-post: [email protected]

For tekniske spørsmål om rekruteringssystemet, vennligst ta kontakt med Personalkonsulent: Ørjan Pretoruis, [email protected]

Søk stillingen