Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat i nordisk arkeologi

Søknadsfrist 13.01.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo (KHM) er ett av landets største kulturhistoriske museer, og er både et museum og en universitetsenhet med status på linje med UiOs fakulteter. Det rommer den største arkeologiske-, etnografiske- og numismatiske samlingen i Norge. Museet inkluderer også vikingskipene på Bygdøy, kirkekunstsamling fra middelalderen, antikksamling fra Middelhavslandene samt et runearkiv.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Arkeologisk seksjon søker høyt kvalifiserte og motiverte forskertalenter til 3-årig stipendiatstilling (SKO 1017) i nordisk arkeologi.

Kulturhistorisk museum driver nyskapende, tverrfaglig forskning av høy kvalitet i nært samspill med formidling og forvaltning av kultur og kulturarv. Museet arbeider for å styrke sammenhengen mellom samfunnsoppgaver i kulturminneforvaltningen og våre prioriterte satsningsområder: kulturarv, innovasjon og landskap i krise (https://www.khm.uio.no/forskning/satsningsomrader/)

Arkeologisk seksjon har ansvar for Kulturhistorisk museums samlinger av nordiske oldsaker, middelalderkunst og runeinnskrifter, og forvaltningsansvar for fornminner og bergkunst i de ti fylkene som hører inn under vårt museumsdistrikt. Hvert år utfører seksjonen 50-60 forvaltningsgravninger. Arkeologisk seksjon har en fast stab av 60 arkeologer og ekspertise på alle perioder og samlingsområder, med et særlig stort fagmiljø innenfor eldre steinalder og viktigtid.

Vi søker kandidater som ønsker å mobilisere museets samlinger og sette materialet fra forvaltningsundersøkelsene inn i en større forskningsmessig sammenheng. Bred faglig tilnærming og vitenskapelig dristighet vil bli vektlagt i vurderingen. Universitetet i Oslo oppfordrer til internasjonal mobilitet og vi ønsker prosjekter som åpner for dette.

Stipendiaten vil inngå i en større gruppe stipendiater og ha arbeidsplass og veileder ved Kulturhistorisk museum.

Mer om stillingen

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling med en fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål.

Stipendiaten vil bli knyttet til forskerutdanningen ved Institutt for Arkeologi, Konservering og Historie. Den som tilsettes må tilfredsstille kravene til opptak på Humanistisk fakultets phd-program og må selv søke opptak innen gitte frister.

Doktorgradsstipendiater som leverer doktoravhandlingen til bedømmelse med skriftlig anbefaling fra veileder innen 3 år vil få tilbud om 12 måneders gjennomføringsstipend.

Kvalifikasjonskrav

 • fullført og bestått mastergrad, eller tilsvarende, innen arkeologi.
 • god fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk)

Ved vurdering av søknaden vil det bli lagt vekt på posjektbeskrivelsens kvalitet, herunder:

 • prosjektets helhetsgrep og overordnede struktur
 • vitenskapelig dristighet og vitenskapelig nytenkning
 • relevans for museets forskningsprofil og satsningsområder
 • gjennomførbarhet, gjennomføringsplan og ressursdisponering
 • formidlingsplaner
 • nasjonalt og internasjonalt samarbeid
 • nettverksressurser
 • etiske implikasjoner

Personlige egenskaper

Søkerens akademiske og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet vil vektlegges i den endelige vurderingen.

Vi tilbyr

 • lønn fra kr 449 400,- til kr 505 800,- avhengig av kompetanse, i stilling som stipendiat (stillingskode 1017)
 • driftsmidler
 • et profesjonelt og stimulerende arbeidsmiljø
 • gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • stilling i en IA-virksomhet
 • gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev (motivasjon for stillingen og forskningsinteresser)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og relevant faglig arbeid)
 • en beskrivelse av et selvstendig phd-prosjekt som svarer til ett eller flere av Kulturhistorisk museums faglige satsningsområder (maks 14 000 tegn uten mellomrom, eller ca. 5 sider tekst, eksl. litteraturliste). Prosjektbeskrivelsen må inneholde en presentasjon av problemstillinger, valg av empirisk materiale, teori og metode, i tillegg til en detaljert gjennomføringsplan og en tidsplan for prosjektet.
 • kopier av vitnemål
 • liste over publikasjoner og andre faglige arbeider av relevans for søknaden.
 • utskrift av bedømmelse av MA-grad.
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

MA-oppgaver og lignende skal ikke leveres sammen med søknaden. Søkere kan bli bedt om å levere denne typen arbeider eller ytterligere informasjon senere.

Søknad med vedlegg må sendes inn via UiOs elektroniske rekrutteringssystem. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For spørsmål knyttet til søknadsprosessen: personalrådgiver Anita Marie Hansen, epost: [email protected]o

Søk på stillingen