Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Klinisk stipendiat anestesi

Søknadsfrist 31.03.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser tre Sentre for fremragende forskning (SFF) og seks K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Det er ledig stilling som klinisk stipendiat SKO 1378 ved Klinikk for kirurgiske fag, Campus Ahus, Institutt for klinisk medisin, UiO. Arbeidssted for undervisning er Akershus universitetssykehus. Stillingen er ledig fra medio august 2019.

Tilsettingen som klinisk stipendiat gjelder for en periode på fem år. Stillingen omfatter forskerutdanning tilsvarende tre år (60 % av stillingen) parallelt med undervisningsarbeid tilsvarende 2 år (40 %).

Undervisningsoppgavene til den kliniske stipendiaten vil i hovedsak bestå av smågruppeundervisning og kurs for medisinstudenter innen anestesiologi. Den kliniske stipendiaten vil også kunne få oppgaver i forbindelse med planlegging og avvikling av eksamen. Merk at undervisningsoppgavene vil kunne endres i henhold til det aktuelle behov til enhver tid.

Siktemålet for forskerutdanningen er en PhD grad. Alle kliniske stipendiater ved Det medisinske fakultetet er forpliktet til å følge doktorgradsprogrammet for graden PhD ved Universitetet i Oslo. Den som tilsettes i stillingen som klinisk stipendiat må søke opptak på doktorgradsprogrammet senest tre måneder etter oppstart i stillingen.

For informasjon om søknadsprosess og krav i forbindelse med søknad om opptak på Det medisinske fakultets PhD-program, vises det til følgende nettside: http://www.med.uio.no/forskning/phd/soknad-opptak/slik-soker-du/. Karakterkrav for opptak på PhD-programmet vil ikke gjelde søkere med norsk legeutdanning. Søkere med utdannelse fra utlandet, må som hovedregel tilfredsstille karakterkrav for at opptak skal kunne innvilges.

Forskningsprosjekt

Utkast til forskningsprosjekt kan vedlegges søknaden, eller legges frem i etterkant av ansettelse. Prosjektbeskrivelsen må beskrive bakgrunn, problemstillinger, hypoteser og mål, valg av teori og metode, prosjektorganisasjon, veiledere, kandidatens planlagte bidrag i gjennomføringen, og tidsplan for forskningsprosjektet. Attester fra veiledere/samarbeidspartnere vedlegges prosjektbeskrivelsen.

Søkeren kan knytte seg til et forskningsprosjekt ved avdelingen, eller presentere sitt eget opplegg. Alternativt kan fagmiljøet være behjelpelig med prosjekter og med å finne egnet veileder. Forskningsarbeidet skal forankres ved Klinikk for kirurgiske fag, men kan gjerne skje i samarbeid med andre institusjoner eller avdelinger.

Søker må, i samarbeid med sin veileder, innen tre måneder etter oppstart i stillingen, ha utarbeidet en fullstendig prosjektbeskrivelse som skal vedlegges søknad om opptak på doktorgradsprogrammet.

Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper

Ved vurdering av søknadene blir det lagt vekt på søkernes faglige og personlige forutsetninger 1) for å gjennomføre sitt forskningsprosjekt frem til PhD grad og 2) for studentundervisningen. Utkast til forskningsprosjekt er en fordel, men ikke et krav for å søke stillingen. Prosjektkvalitet vil bli tillagt vekt.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Vi er interessert i kvalifiserte og motiverte søkere som fremviser selvstendighet og gode samarbeidsevner.

 • Stillingen kan søkes av personer med medisinsk embetseksamen, norsk autorisasjon, og gjennomført turnustjeneste som lege / LIS1.
 • Det er nødvendig med god kjennskap til norsk helsevesen.
 • Klinisk erfaring innen anestesiologi tillegges vekt ved tilsetning. Minimumskravet er tilsvarende seks måneders ordinær anestesi-LIS-tjeneste.
 • Undervisningsspråket er norsk, og det forutsettes at søker på tilsettingstidspunktet kan undervise på norsk eller et annet skandinavisk språk.

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til statens lønnsregulativ for stillingskode 1378 - brutto årslønn fra 515 200 til 576 100 kroner avhengig av kompetanse
 • Et hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål og attester
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • Eventuelle faglige arbeider som det skal tas hensyn til ved bedømmelsen
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjonen til søker)
 • Eventuelt: Utkast til prosjektbeskrivelse. Alternativt kan prosjektbeskrivelse legges frem i etterkant av ansettelse.
 • Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge. Vennligst klikk *Søk stilling*. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det vil som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Universitetet i Oslo ønsker flere kvinner i vitenskapelige stillinger. Kvinner oppfordres til å søke.

Universitetet i Oslo ønsker også flere personer med minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen:

 • Signe Søvik, overlege/førsteamanuensis, , Anestesiavdelingen, Ahus ([email protected]; mobil 915 73 914)
 • Vegard Dahl, avdelingsoverlege/ professor, Anestesiavdelingen, Ahus ([email protected]; mobil 916 74 604)
 • Ved spørsmål om innlegging av elektronisk søknad og saksgang: Tove Norvik, HR- rådgiver ([email protected],tlf. 22 85 05 45)

Søk stilling