Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seniorrådgiver i Seksjon for regnskap

Søknadsfrist 01.01.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Seksjon for regnskap har blant annet ansvar for regnskapsprosessene, fakturaflyt, betalingsformidling, avstemming, internkontroll, forvaltning av statlige regnskapsstandarder samt utarbeidelse av tertial- og årsregnskapet. UiO benytter Oracle Applications som økonomisystem, BasWare som faktura- og innkjøpssystem og SAP som lønnssystem Seksjonen har i dag 28 årsverk, organisert i tre grupper: Inngående faktura og aktivering (GIFA), Prosjekt, inntekter og avgift (GAPI) og Avstemming, rapportering og kontroll (GARK).

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er en stor og kompleks statlig eid virksomhet med årlige inntekter på ca. 8 milliarder kroner, ca. 6500 årsverk og nærmere 28.000 studenter. Størstedelen av inntektene tildeles over statsbudsjettet, men en økende andel er eksternt finansiert og kommer fra andre kilder, blant annet Norges forskningsråd, EU og næringslivet for øvrig. UiO er en nettobudsjettert virksomhet med særskilte fullmakter, hvilket blant annet medfører at virksomhetsregnskapet føres etter periodiseringsprinsippet og de statlige regnskapsstandardene (SRS).

Seksjon for regnskap inngår i avdeling for administrativ støtte (ADS), sammen med de andre fagseksjonene innkjøp, lønn, arkiv, prosjekt og prosessforbedring samt applikasjonsforvaltning. Denne organiseringen er valgt for å sikre videreutvikling og forbedring av tjenestene som støtter opp under kjernevirksomheten; forskning, utdanning og formidling.

Seksjon for regnskap har ansvar for å tilrettelegge og drifte transaksjonsflyten av inn- og utgående fakturaer, anleggsregister, inn- og utbetalinger, balanseavstemminger, internkontroll samt rapportering av finansregnskapet. UiO benytter Oracle Applications som økonomisystem, Basware som faktura- og innkjøpssystem og SAP som lønnssystem. Det arbeides for tiden med planleggingen av implementering av nytt ERP system med planlagt oppstart i 2021. Seksjonen har i dag 26 årsverk og består av tre grupper: Inngående faktura og aktivering (GIFA), Prosjekt, inntekter og avgift (GAPI) og Avstemming, rapportering og kontroll (GARK). Stillingen som utlyses er i gruppen GARK.

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil inngå i et team med ansvar for forvaltning av regnskapsprinsipper, interne kontrollrutiner, avstemming og rapportering.

 • Analysere og forvalte UiOs regnskaps- og rapporteringsprinsipper etter SRS
 • Analysere konsekvenser av innføring av nytt eller endret regelverk og nye rammebetingelser, samt planlegge og gjennomføre implementeringen av disse
 • Identifisere, videreutvikle og forbedre rutiner, arbeidsmetoder og regnskapstjenester seksjonen leverer
 • Delta og/eller lede utviklingsarbeid internt i seksjonen, også i samarbeid med de andre tjenesteområdene i avdelingen ved behov
 • Planlegge og gjennomføre opplæring både internt i seksjonen og av brukerne av våre tjenester
 • Delta i utarbeidelse av finansregnskapet etter SRS

Stillingens innhold og arbeidsoppgaver kan til en viss grad tilpasses aktuelle kandidaters bakgrunn og kompetanse. Samtidig vil stillingen kunne tillegges andre oppgaver innenfor seksjonens arbeidsområder, dersom hensynet til seksjonens behov tilsier dette.

Kvalifikasjonskrav

 • utdanning på høyere nivå innen økonomi, regnskap eller revisjon
 • erfaring fra større virksomhet, gjerne fra økonomi/regnskap, og gjerne tjenesteproduksjon av støttetjenester for interne/eksterne brukere
 • god overordnet regnskapskompetanse, statlige regnskapsregler (SRS) og god kjennskap til økonomireglementet i staten
 • evne til arbeide selvstendig og strukturert
 • gode ferdigheter i og forståelse for i IKT-baserte verktøy
 • erfaring knyttet til forbedring av rutiner og prosesser
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • gjerne erfaring fra team eller prosjektledelse

Personlige egenskaper

 • strukturert, god tallforståelse, initiativrik og ansvarsbevisst
 • fleksibel og har god gjennomføringsevne
 • nysgjerrig og engasjert i jobben
 • arbeider selvstendig og setter pris på utfordringer
 • identifiserer oppgaver og nye muligheter på egenhånd
 • gode analytiske evner
 • tar ansvar for resultatet, ikke bare oppgaven
 • har gode formidlings- og kommunikasjonsevner
 • positiv og samarbeider godt med andre

Vi tilbyr

 • lønn som seniorrådgiver SKO 1364 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 607 000 og kr 682 000, avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • hyggelig arbeidsmiljø og trivelige kollegaer i moderne kontorlokaler
 • godt fagmiljø
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen