Stilling:

Rådgiver / seniorrådgiver i fagavdeling språk / tale (Oslo)

Frist 27.01.2019

Statpeds fagavdelinger dekker tjenester innen seks fagområder: døvblindhet/kombinerte syns- og hørselstap, ervervet hjerneskade, hørsel, sammensatte lærevansker, språk/tale og syn. Statped, avdeling språk/tale, har som oppgave å gi tjenester til barn, unge og voksne med store språk- og talevansker i nært samarbeid med PPT og fagpersoner i kommunen/fylkeskommunen.

Ønsker du å være med å videreutvikle vår organisasjon, jobbe med interessante faglige utfordringer og motiverte kollegaer? Da er du kanskje den personen vi leter etter!

Avdeling språk/tale i Statped sørøst har nå behov for medarbeidere med faglig spisskompetanse og fordypning innen kunnskapsformidling og veiledning i opplæringssituasjoner for barn, unge og voksne med språk-, lese- og skrivevansker. Det forventes at rådgiver/seniorrådgiver bidrar inn i vår kursvirksomhet, konferanser og nettverk, både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Statped samarbeider med nasjonale og regionale kompetansemiljøer, samt med høyskoler og universiteter om utviklings- og forskningsarbeid på området.

Fagområdet språk/tale består av i alt 50 medarbeidere fordelt på to avdelinger, lokalisert på Hovseter i Oslo. Avdelingen har nå ledig 2 faste stillinger som rådgivere/seniorrådgivere på fagfeltene utviklingsmessige språkvansker og dysleksi.

Arbeidsoppgaver

 • Rådgiving/veiledning og kartlegging/utredning av barn, unge og voksne med store språk- og talevansker
 • Inngå i utviklingsarbeid med kommuner/fylkeskommuner innen fagfeltet
 • Kompetanseutvikling innen fagfeltet i form av prosjektdeltakelse, tiltaksutvikling og systematisering av erfaringer
 • Sørge for kompetanseoverføring til aktuelle samarbeidspartnere i kommuner og fylkeskommuner
 • Bidra til kompetansespredning i form av kurs, foredrag, fagartikkelproduksjon m.m.
 • Samarbeid med aktuelle instanser som nasjonale sentre, universitet og høyskoler, helseinstitusjoner m.m.
 • Andre oppgaver innenfor avdelingens og Statpeds ansvarsområde ved behov

Kvalifikasjoner

 • Utdanning: Mastergrad i spesialpedagogikk, logopedi, pedagogikk, lingvistikk eller psykologi
 • Fordypning innen utviklingsmessige språkvansker og/eller dysleksi
 • Erfaring fra arbeid med barn, unge og voksne med språkvansker vektlegges
 • Erfaring fra PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste) er en fordel
 • Erfaring med å lede prosesser/prosjekter
 • Du kan vise til høy gjennomføringsgrad og måloppnåelse
 • Systemforståelse
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Kompetanse og erfaring med bruk av digitale verktøy og digitale arbeidsformer
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Strukturert og analytisk
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • God til å samarbeide - du liker å arbeide i team/bygge nettverk
 • Fleksibel og pragmatisk
 • Resultatorientert og kvalitetsbevisst
 • Tar initiativ til nyutvikling og fremmer en delingskultur
 • Evne til å skape gode relasjoner

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364) ltr 55-68 (p.t. kr. 480 600 - 607 700)
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et dynamisk og spennende kompetansemiljø
 • Bruk avteam- ogprosjektorganisering på tvers av alle Statpeds fagavdelinger
 • Et stimulerende og godt flerfaglig arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med blant annet tjenestepensjonsordning og tilbud om boliglån
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Statped er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv) og vi ønsker å legge til rette for ansatte med redusert funksjonsevne

Tiltredelse etter avtale.

Noe reisevirksomhet må påberegnes.

Andre opplysninger

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne.

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. Den som tilsettes må rette seg etter de til enhver tid gjeldende lover og avtaler for statens tjenestemenn.

Søk på stillingen

Kontaktperson:

 • Marit Bollingmo (Avdelingsleder)