Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Professor II (20%) i medisin (kvalitet og pasientsikkerhet)

Søknadsfrist 31.12.2018

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre institutter ved Det medisinske fakultet. Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger. Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Både kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Vi har ansvar for syv masterprogram, ett bachelorprogram og for deler av profesjonsstudiet i medisin. Instituttet er lokalisert ved Ullevål sykehus og i Forskningsveien på Vindern og består av ca 470 ansatte, rundt 200 PhD-studenter og i underkant av 700 bachelor- og masterstudenter er knyttet til instituttet.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Ved Institutt for helse og samfunn (HELSAM), Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo er det ledig stilling som professor II (20%) i kvalitet og pasientsikkerhet. Instituttet består av seks avdelinger. Denne stillingen vil bli knyttet til Avdeling for helseledelse og helseøkonomi (HELED).

HELED har et tverrfaglig miljø og driver undervisning og forskning innen helseøkonomi, helsepolitikk, og organisering, ledelse og kvalitet i helsetjenesten. Avdelingen er ansvarlig for undervisning på phd-nivå, tre masterprogram og et bachelorprogram innen helseledelse og helseøkonomi, samt for faget kunnskapshåndtering, ledelse og kvalitet (KLoK) i profesjonsstudiet i medisin.

Dette er en fast stilling, med tiltredelse etter avtale. Stillingen er knyttet sammen med hovedstilling på Akershus universitetssykehus og er forbeholdt ansatte med hovedstilling ved Akershus universitetssykehus, og det er et vilkår at stillingsinnehaver fortsetter dette tilsettingsforholdet. Hvis man går ut av ekstern hovedstilling kan man ikke beholde bistillingen ved universitetet. Ved permisjon fra ekstern hovedstilling må spørsmål om eventuell adgang til å opprettholde tilsetting i universitetsstilling vurderes av instituttleder.

Kvalifikasjonskrav

 • Doktorgrad eller tilsvarende vitenskapelige kvalifikasjoner og relevant forskningserfaring
 • Dokumentert pedagogisk basiskompetanse
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk) er en forutsetning

Primært ønskes det at søkeren har klinisk erfaring og ledererfaring fra klinisk virksomhet. Det er også ønskelig at søkeren har kompetanse og erfaring fra kvalitetsarbeid på nasjonalt og/eller internasjonalt nivå. Forsknings- og undervisningsbakgrunn innen klinisk ledelse vil bli vektlagt. Det er en forutsetning at personen som tilsettes har god kjennskap til norsk helsetjeneste og hvordan den er organisert.

Den som tilsettes skal initiere og lede forskning, ta på seg forskningsveiledning, undervise studenter og stipendiater og påta seg eksamensarbeid samt administrative oppgaver etter de til enhver tid gjeldende regler. Fakultetet har ansvar for undervisning (inklusive eksamensarbeid og veiledning) på profesjonsstudiet i medisin/odontologi og flere bachelor- og mastergradsprogram. I tillegg har fakultetet ansvar for forskerutdanningen. Undervisningen for den aktuelle stillingen vil i hovedsak bli knyttet til det erfaringsbaserte masterprogrammet i helseadministrasjon.

Nærmere omtale av fagområde, ansvarsfelt, arbeidsplikter og forhold som det vil bli lagt vekt på ved tilsettingen, er inntatt i egen stillingsbeskrivelse som søkeren forventes å gjøre seg kjent med.

Videre viser vi til orienteringsskriv til søkere samt retningslinjer for utarbeidelse av søknaden, se her, Reglement for tilsetting i vitenskapelige stillinger, se her, samt regler om pedagogisk kompetanse, se her.

Dersom den som tilsettes ikke fyller krav til formell pedagogisk basiskompetanse, må vedkommende dokumentere slik kompetanse i løpet av en periode på inntil tre år etter tilsetting.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 695.500 til kr 871.300 (i 100% stilling) avhengig av kompetanse, i stilling som professor II (stillingskode 9301)
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen og beskrivelse av egen forskning)
 • CV (utdanning, arbeidserfaring, undervisningserfaring, administrativ erfaring, ledererfaring og andre relevante kvalifikasjoner)
 • Publikasjonsliste (en fullstendig liste over den vitenskapelige produksjonen med angivelse av hvor de er offentliggjort)
 • Separat liste over utvalgte vitenskapelige arbeider som søkeren ønsker tillagt spesiell vekt (inntil 10 publikasjoner) OBS: De utvalgte arbeidene lasets også opp i fulltekst
 • Beskrivelse av pedagogisk kompetanse og forelesningserfaring inkludert evt veilederskap av kandidater (inkl PhD-kandidatens navn)
 • Referanser (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

I rangeringen av kompetente søkere vurderes vil vi trekke inn hele bredden av kvalifikasjoner.

Det skal benyttes intervju og eventuelt prøveforelesning i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

Arbeidstakere som ikke har dokumentert pedagogisk basiskompetanse forplikter seg til å delta på et universitetspedagogisk kurs i løpet av en toårsperiode eller skaffe seg denne kompetansen på annen måte.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Professor/avdelingsleder Oddvar M. Kaarbøe, tlf: 959 34 576, e-post: [email protected]
 • Personalrådgiver Susan Rockwell (ved spørsmål om registrering av søknad), tlf: 22850507, e-post: [email protected]

Søk på stillingen