Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Postdoktor (Multimodale lærings- og vurderingsformer i 1:1 klasserom)

Søknadsfrist: 06.09.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


FIKS er en enhet ved Det utdanningsvitenskapelig fakultet som koordinerer UiO sin satsing på forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen. Satsingen er en del av UiOs arbeid i desentralisert ordning for kompetanseutvikling i grunnopplæringen (DEKOMP).

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning har ledig stilling som postdoktor for en periode på 4 år tilknyttet prosjektet Multimodale lærings- og vurderingsformer i 1:1 klasserom (MuLVu), se nettside.

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd (FINNUT – innovasjon), og er et samarbeidsprosjekt mellom Bærum kommune og UiO.

Hovedformålet med MulVu-prosjektet er å styrke læreres kompetanse i deres formative vurdering av multimodale tekster. Prosjektet er viktig for å utvikle nye måter som lærere kan gi vurdering for læring av elevenes læringsarbeid på.

Vi søker en høyt motivert kandidat med stor interesse for utdanningsvitenskapelig forskning innen fagområdet formativ vurdering. Den som tilsettes, forventes å publisere regelmessig internasjonalt, bidra til prosjektet og aktivt delta i fagmiljøet ved instituttet og i sektoren.

Mer om stillingen

Prosjektet Multimodale lærings- og vurderingsformer skal utvikle forskningsbaserte verktøy som vil inngå i en nasjonal ressurs for kompetanseutvikling av lærere hos Utdanningsdirektoratet (kompetanse.udir.no). Prosjektet er således et forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU), og arbeidsoppgavene vil bestå av datainnsamling, analyse og utvikling av den nasjonale ressursen.

Arbeidssted for stillingen er Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), og den ansatte vil samarbeide nært med enheten Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen (FIKS).

Tilsettingen gjelder for en periode på 4 år. Det avtales inntil 25 % pliktarbeid.

Kandidaten må regne med å presentere, formidle og dele resultater fra forskningsprosjektet, både underveis og ved prosjektets slutt.

Det forutsettes at kandidater som tilsettes for en fireårsperiode skaffer seg pedagogisk basiskompetanse i løpet av tilsettingsperioden innenfor pliktdelen på 25 %.

Ansettelse i stilling som postdoktor har som formål å kvalifisere forskere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger innenfor deres respektive fagfelt.

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves doktorgrad eller grad tilsvarende en norsk doktorgrad (PhD) i utdanningsvitenskapelige disipliner. Søkere med doktorgrad innen feltene formativ vurdering, multimodale tekster eller læreres profesjonelle utvikling har relevant kompetanse til å søke stillingen. For søkere som ikke har disputert er det en forutsetning at doktorgradsarbeidet er levert til vurdering før søknadsfristens utløp. Det er en forutsetning for tiltredelse i postdoktorstillingen at disputasen er godkjent.
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på norsk eller et annet skandinavisk språk

Ved vurdering av søknadene vil det bli lagt vekt på:

 • Prosjektbeskrivelsens kvalitet
 • Prosjektets relevans i henhold til prosjektet MuLVu
 • PhD-avhandlings relevans for prosjektets innretning
 • Søkers faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen
 • God kjennskap til norsk skole, med særlig vekt på digitalisering

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner på tvers av faggrenser og sektorer
 • Gode kommunikasjonsevner, både i akademiske sammenhenger og i skolesektoren
 • Gode evner til å strukturere feltarbeid, og systematisere datamateriale for anvendelse

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 523 200 til kr 605 500 avhengig av kompetanse, i stilling som postdoktor (stillingskode 1352)
 • Et stimulerende og positivt arbeidsmiljø
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • Prosjektbeskrivelse inkludert fremdriftsplan
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål og attester
 • Publikasjonsliste
 • Minst tre faglige arbeider som det skal tas hensyn til ved bedømmelsen
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det forutsettes at den som tilsettes vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av tilsettingsperioden.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i postdoktorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen