Ledig stilling ved OsloMet

Stipendiat innen yrkesutdanningsfeltet

Søknadsfrist: 26.11.2019

Beskrivelse

Institutt for yrkesfaglærerutdanning har ledig en åremålsstilling som stipendiat stilling på 4 år tilknyttet doktorgradsprogrammet Utdanningsvitenskap for lærerutdanning, ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Les mer om fakultetet/instituttet her

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.


Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus.

Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU) er det ledende fagmiljøet for yrkespedagogisk arbeid i Norge, med en bred satsing på forskning og utvikling i nært samarbeid med arbeidslivet.

Instituttet utdanner yrkesfaglærere og trafikklærere, tilbyr praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag, master i yrkespedagogikk og en rekke etter- og videreutdanninger. Kompetansesenteret for yrkesfag, som inngår i instituttet, har betydelig oppdragsvirksomhet.

Fakultetets strategiske målsetting er å bli ledende når det gjelder utdanningsvitenskap for lærerutdanning. På Institutt for yrkesfaglærerutdanning betyr det å være i forskningsfronten når det gjelder fag- og yrkesopplæring, sammenhenger mellom utdanning i skole og læring på arbeidsplassen, samt praksisbasert kunnskapsutvikling og forskning.Vi søker originale, empiriske og teoretiske prosjekter av høy kvalitet.

Stillingen vil ha sin faste arbeidsplass tilknyttet Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved Campus Kjeller. Normert stipendiatperiode er på 3 år (alternativt 4 år, hvor 25 % av stillingen styres gjennom arbeidsplan).

Arbeidsområde

Stillingene skal utvikle prosjekter eller delprosjekter i tilknytning til et av instituttets satsingsområder:

1. Kvalitet i yrkesutøvelse og yrkesopplæring

Dette området fokuserer på kvalitet i yrkesutøvelse og yrkesopplæring i skole, bedrift og offentlig virksomhet. Forskningen skal bidra til å belyse og utvikle kvalitet og fleksibilitet i yrkesutøvelse og yrkesopplæring i et individ- og framtidig bransje- og samfunnsperspektiv. Analyse av arbeidslivets kompetansebehov, yrkesutøvelse og arbeidsprosesser står sentralt, som grunnlag for valg av innhold og arbeidsmåter i yrkesopplæringen. Yrkesdidaktikk, som redskap i utvikling av yrkesrelevant opplæring og yrkesdifferensiering, står sentralt i utvikling av kvalitet i yrkesopplæringen. Endringer i yrkene og endringer i behovet for yrkesfaglig kompetanse i ulike yrker, herunder nøkkelkompetanse, generiske ferdigheter, m.m.

2. Relevant kompetanse i yrkesfaglærerutdanningene

Dette området fokuserer på kvalifisering av yrkesfaglærere i yrkesfaglærerutdanningene (YFL og PPUY). Forskningen skal bidra til å belyse og utvikle kvalitet og fleksibilitet i yrkesopplæring og i yrkesfaglærerutdanningene, i et individ- og framtidig bransje- og samfunnsperspektiv. Stikkord her er endringer i yrkesfaglig kompetanse, nøkkelkompetanse, generiske ferdigheter, m.m. Forholdet mellom kvalitet i yrkesopplæringen og kvalitet i yrkesfaglærerutdanningen er et viktig omdreiningspunkt, dvs. profesjonsretting av yrkesfaglærerutdanningen, inkludert yrkesdidaktikk, yrkesrelevans og profesjonsutøvelse.

3. Teknologi i yrkesutøvelse, yrkesopplæring og yrkesfaglærerutdanning.

Dette området fokuserer på utvikling av teknologisk kompetanse, digitalisering, automatisering, robotisering, simulering og relasjoner mellom teknologi og læring i ulike yrker, og hvilke implikasjoner dette har for yrkesopplæring i videregående skole og for yrkesfaglærerutdanning. Forskning på utvikling av læringsteknologier, endring av læringsprosesser og lærerrollen, samt nettstøttet undervisning og veiledning i lærerutdanning er også svært aktuelt.

4. Mangfold og inkludering i yrkesutøvelse og yrkesopplæring.

Fokus i dette området er utfordringer knyttet til mangfoldproblematikk, inkludert forholdet mellom tilrettelagt undervisning og spesialundervisning, frafall og motivasjon, utvikling av alternative læringsarenaer, lærekandidat- og praksisbrevordningen, undervisning av elever med norsk som andrespråk, m.m. Under dette satsingsområdet er det også aktuelt å utvikle prosjekter knyttet til håndtering av mangfold og inkludering i forhold til kjønn, etnisitet, funksjonsevne, m.m. Forskningsspørsmål knyttet til yrkesfagelevers hverdagsliv i skolen og forholdet mellom ungdoms- og yrkesidentiteter i ulike læringssituasjoner er også svært relevant.

5. Livslang læring.

Læring gjennom livsløpet og validering av realkompetanse er et betydningsfullt forskningsfelt. Feltet kobles til læring på arbeidsplassen, livslang læring, rekvalifisering, realkompetanse, realkompetansevurdering, duale modeller i læringsløp for voksne, migrasjon og kvalifisering av flyktninger for det norske arbeidslivet.

Stillingen er for en periode på 3 eller 4 år, i henhold til avtale med studieleder. Normert stipendiatperiode er 3 år med mulighet for et 4. år som består av undervisning eller andre oppgaver på seksjonen (det 4. året vil da bli fordelt som 25% av stillingen over de 4 årene).

Kvalifikasjoner og vilkår

 • Fullført hovedfag/mastergrad (tilsvarende 120 studiepoeng) med bokstavkarakter B eller bedre, og med faglig bakgrunn innen yrkespedagogikk eller lærerutdanning, annen pedagogisk utdanning, utdanningsvitenskap, utviklingsstudier eller annen utdanning på tilsvarende nivå. Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal kunne dokumentere tilsvarende godt faglig grunnlag (se forskriften).
 • God kunnskap og erfaring med fag- og yrkesopplæring.
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne på et skandinavisk språk og/eller engelsk.
 • Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse i stilling som stipendiat.

Det er ønskelig at du også har

 • fagbrev eller tilsvarende yrkeskompetanse og yrkeserfaring
 • relevant erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid
 • kjennskap til yrkesfaglærerutdanningene
 • erfaring fra publisering av faglige arbeider
 • erfaring med ledelse av læringsarbeid innen yrkesfag i skole eller bedrift

I vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på innsendt prosjektbeskrivelse.

Ønskede egenskaper

 • selvstendighet og gjennomføringsevne
 • gode samarbeidsevner
 • gode formidlings- og veiledningsevner

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknad, CV og kopier av vitnemål og attester
 • prosjektbeskrivelse/prosjektskisse (maks 10 sider inkl. referanseliste)
 • hovedoppgave/masteroppgave og eventuelle andre vitenskapelige arbeid som du ønsker skal bli vurdert av sakkyndig utvalg, samt en liste over egne publikasjoner

Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt [email protected]

Vi tilbyr deg

 • muligheter til å fordype deg i et spennende fagfelt med et viktig samfunnsoppdrag
 • et aktivt og engasjert fagmiljø med høy kompetanse
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • studieleder, Grete Haaland, 95424548
 • studieleder, Lars Gjelstad, 91819250

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, 479 600,- per år.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”Logg inn og søk stillingen”.

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

Referansenummer: 19/09784

Søknadsfrist: 26.11.2019

Logg inn og søk stillingen