Stilling:

Professor / førsteamanuensis i landskapsarkitektur (158683)

Søknadsfrist 14.11.2018

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole på universitetsnivå og en ledende, internasjonal arkitektur- og designskole som gir utdanning innen arkitektur, urbanisme, landskapsarkitektur og industridesign. AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus, og arbeider med formgiving i alle skalaer; gjenstander, bygninger, by- og landskapsforming. AHO er organisert i fire institutter, og har ca. 700 studenter og 145 ansatte.

Institutt for urbanisme og landskap har en flerfaglig innfallsvinkel

til urbanisme og landskapsarkitektur. Gjennom forskning og undervisning vektlegges en helhetlig forståelse av prosesser og omdanning av byer, tettsteder og territorier, utvikling av kunnskap for å kunne gripe inn i og styre disse prosessene samt ferdigheter i å formgi bystrukturer og landskap. Instituttet har en internasjonal profil og samarbeider med et etablert nettverk av partnere innen praksis, undervisning og forskning. Undervisningen omfatter Master i Arkitektur, Master i Landskapsarkitektur, Master i Urbanisme samt AHOs Phd-program.

Om stillingen:

Det lyses ut en fast 100% stilling som professor/førsteamanuensis i landskapsarkitektur.

20. august 2018 startet det nye felles 5-årige masterprogrammet i landskapsarkitektur ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) og Universitetet i Tromsø (UiT). Hvert år tas det opp 20 studenter som tilbringer de første tre årene på AHO og de siste to på UiT. I den anledning søker vi etter en engasjert landskapsarkitekt som med kunnskap, inspirasjonsevne og kraft skal bidra til å bygge det landskapsarkitekturfaglige miljøet ved Institutt for urbanisme og landskap. Stillingen vil blant annet innebære å ha ansvar for å undervise og utvikle det faglige grunnlaget for tredjeåret i landskapsarkitekturutdanningen. Vi søker etter primært en landskapsarkitekt eller sekundært arkitekt med bred kunnskap om by- og tettstedsutvikling.

Vi søker en landskapsarkitekt som kan vise til dokumentert og fersk forsknings- og undervisningserfaring innenfor beskrevet fokusområdet. Kandidaten vi ser etter må også kunne vise til meritert praksiserfaring. Undervisningen foregår på norsk og det stilles krav til skandinaviske språkferdigheter. Personen vil være kursansvarlig for det andre studieåret av programmet. (se tilgjengelig studieplan www.aho.no)

Det tredje året i programmet har spesielt fokus på landskapsarkitekturens rolle i utformingen av våre fellesrom. Undervisningen er studiobasert og veiledning foregår som individuell oppfølging, i grupper eller i plenum. Studioundervisningen inkluderer opplæring i nødvendige verktøy og trening i grunnleggende ferdigheter, som gir kompetanse og kunnskap innen landskapsarkitektur.

Vi søker:

Oppstart av nytt studium er utfordrende og stiller krav til at den som ansettes er en nettverksbygger som også har gode evner i og erfaring til å videreutvikle studiet og gjøre programmet kjent og attraktivt for potensielle søkere.

Personen vi søker skal være med i et faglig, sterkt team som:

 • Utdanner formsikre landskapsarkitekter av høy internasjonal kvalitet- som er allsidige, skapende og nytenkende, og som er rustet til å møte et samfunn i stadig endring.
 • Driver prosjekt- og forskningsbasert undervisning innenfor studiets fokusområder, med spesiell vekt på raske endringsprosesser i sårbare landskap og samfunn i nord.
 • Bidrar til kunnskapsproduksjon i faget som legger særlig vekt på en bærekraftig samfunnsutvikling.

Stillingen har lik fordeling mellom undervisning og FoU, og det forventes at den som ansettes benytter FoU-tiden i den første oppstartsperioden til kunnskapsproduksjon knyttet til studieprogrammet.

Kvalifikasjonskrav:

Personen vi søker har:

 • PhD i landskapsarkitektur eller tilsvarende.
 • Solid, erfaring fra fersk, relevant og meritert forskning og undervisning
 • Kan vise til merittert praksis som landskapsarkitekt eller tilsvarende
 • Gjerne erfaring med å initiere og lede forsknings- eller faglig utviklingsprosjekter
 • Beherske et skandinavisk språk
 • Dokumentert erfaring i å bygge fagmiljø og internasjonale nettverk
 • Dokumentert gode samarbeidsevner

Vi ønsker søkere som kan dokumentere pedagogiske kvalifikasjoner i form av universitetspedagogisk seminar eller annen pedagogisk utdanning. I særlige tilfeller kan dokumentert praktisk kompetanse som underviser vurderes som likeverdig.

Stillingen vil bli bedømt på akademisk grunnlag, men kunstnerisk erfaring/merittert praksis vil telle inn i en helhetsvurdering av kandidatenes kompetanse

Stillingen fordeles med hhv 40% til undervisning, 40% FoU og 20% andre administrative oppgaver ved AHO.

Arbeidssted vil være i Oslo.

Generelt om stillingen:

Stillingen lønnes i kode 1013 professor, årslønn 682 200-893 900/ 1011 førsteamanuensis, årslønn kr 579 100-713 600 i 100% stilling. For stillingen gjelder vanlige statlige tilsettingsvilkår. Fra lønnen går 2% lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Vi ønsker at du vedlegger følgende i søknaden som gjøres elektronisk:

 • Søknad
 • CV
 • Bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • Portfolio i digitalt format som legger spesielt vekt på tre prosjekter søkeren mener er mest relevant for stillingen. Portfolien kan ha maksimalt 30 sider og 100MB
 • En redegjørelse for egen læringsfilosofi

For statlige virksomheter er det et mål å oppnå en balansert sammensetning når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn, og at det blir lagt til rette for personer med redusert funksjonsevne.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

 • Instituttleder Marianne Skjulhaug ved Institutt for urbanisme og landskap, tel 22997000 / 93091091 eller per e-post [email protected]

Generell informasjon om AHO finnes på www.aho.no.

Søknadsfrist er 14.november 2018

Søk på stillingen