Stilling:

Universitetslektor i kontrabass

Søknadsfrist 31.12.2018

Norges musikkhøgskole

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-,

master- og doktorgradsnivå. NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstua i Oslo og har 750 studenter og 350 ansatte. Høgskolen er en lA - bedrift. Les mer på www.nmh.no

Universitetslektor i kontrabass, 20 % åremålsstilling

Stillingens omfang og fagområde

Stillingen er en 20 % stilling og er ledig for en åremålsperiode på 6 år fra 1. august 2019.

Stillingens fagområde er klassisk kontrabass. Arbeidsoppgavene omfatter undervisning og veiledning av studenter og administrative oppgaver i tilknytning til den faglige virksomheten. Undervisning og veiledning gis i nært samarbeid med høgskolens faste kontrabasslærer. Det forventes at den som tilsettes går aktivt inn i samarbeid med kolleger, og generelt bidrar til å styrke det faglige miljøet ved høgskolen.

Undervisning og veiledning

Undervisningsoppgavene omfatter undervisning og veiledning i kontrabass innenfor bachelor- og masterstudier, i tråd med gjeldende studieplaner. Undervisning vil bli gitt både som individuell veiledning og i grupper. Stillingen kan også bli tillagt oppgaver med undervisning på lavere alderstrinn.

Det forutsettes at den som tilsettes deltar i forberedelse og gjennomføring av høgskolens opptaksprøver og eksamener.

Administrative oppgaver

Den som tilsettes skal delta i fagadministrative oppgaver innenfor sitt fagområde og ved høgskolen for øvrig.

Kvalifikasjoner

Søkere må dokumentere

  • kunstneriske kvalifikasjoner som kontrabassist på høyt nivå
  • bred erfaring som solist, kammermusiker og orkestermusiker
  • relevant pedagogisk erfaring
  • erfaring fra ulike konsert- og formidlingsformer

Nærmere opplysninger om kravene som stilles til universitetslektorkompetanse kan fås ved henvendelse til høgskolen.

Den som tilsettes må kunne undervise på et skandinavisk språk (norsk, svensk, dansk) og engelsk. Dersom den som tilsettes ikke har tilfredsstillende muntlige og skriftlige ferdigheter på et skandinavisk språk, forutsettes at slike ferdigheter tilegnes innen rimelig tid (normalt 2 år). For søkere uten engelsk som morsmål kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk.

I vurdering av søkerne vil det også bli lagt vekt på spesielle kvalifikasjoner, egenskaper og erfaringer som har betydning for utføring av de oppgaver som er lagt til stillingen, bl.a. evne til samarbeid, til å ta initiativ og til å gjennomføre planlagte prosjekter.

Vi ønsker i første omgang bare søknad med CV og eventuelle vedlegg i form av attester og vitnemål, som skal lastes opp i den elektroniske søkeportalen. Etter den første vurderingen av dette, vil vi be utvalgte kandidater om å sende inn ytterligere dokumentasjon av kunstneriske kvalifikasjoner og annen dokumentasjon som de mener kan være av betydning. Dokumentasjon som leveres i fysisk format, herunder også lydopptak, må sendes inn i fire eksemplarer. Aktuelle søkere kan i tillegg bli innkalt til prøvespill, prøveundervisning og intervju.

Generelt

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for tilsatte ved Norges musikkhøgskole.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkingen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres derfor til å søke stillingen. Norges musikkhøgskole er IA-bedrift.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

  • Fagseksjonsleder Isabelle Perrin på tlf. 981 82 426,
  • Seniorrådgiver Kjetil Solvik på tlf. 957 21 905 eller
  • pr. e-post til [email protected]

Søknader registrerers elektronisk på www.jobbnorge.no senest 31.12.2018.

Søk på stillingen