LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

HMS-rådgiver - Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Søknadsfrist: 16.12.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Fakultetet har fem institutt innenfor fagområdene datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag, elektroteknologi, industriell teknologi, bygg-, energi og materialteknologi og automasjon og prosessteknologi.


Fakultetet driver forskning, utdanning, innovasjon og formidling innenfor disse fagområdene, og har mange eksterne samarbeidspartnere.

Om stillingen

I administrasjonen ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT), er det ledig fast 100% stilling som HMS-rådgiver.

UiT Norges arktiske universitet er verdens nordligste universitet med 3500 ansatte og 16000 studenter. IVT-fakultetet driver utdanning, forskning og formidling innen ingeniørvitenskap og teknologi. Gjennom forskning og utdanning vil vi være en drivkraft i utviklingen av framtidas næringsliv og samfunn, med et særlig fokus på nordområdene. Fakultetet har hovedsete i Narvik, men tilbyr også utdanninger i Tromsø, Alta, Bodø og Mo i Rana.

Fakultetet har ca. 200 ansatte fordelt på fem institutter og en administrasjon.

Administrasjonen ved fakultetet består av to enheter, Stab og Seksjon for forskning, utdanning og formidling, og utgjør drøyt 20 årsverk. Staben er todelt og ivaretar fakultetets primære behov for oppgaver knyttet til økonomi, personal og organisasjon. HMS rådgiver vil inngå i faggruppe personal og organisasjon som har ansvar for personal og organisasjonsutviklingsoppgaver ved IVT-fakultetet.

IVT-fakultetet har svært mange eksperimentelle aktiviteter, med laboratorier for både undervisning og forskning.

Her kan nevnes laboratorier innen:

 • Bygg, energi og betongområdet
 • Industriell teknologi med fokus på «Intelligent produksjon og logistikk» og «Arktisk teknologi»
 • Visualiserings og simulerings laboratorier, 3D teknologilab og sensorikk knyttet opp mot helse, velferd og overvåkning
 • Laboratorier og forskningsvirksomhet innenfor elkraft, elektronikk, elektroteknikk og satellitteknologi

HMS-rådgiver rapporterer til fakultetsdirektør. HMS-rådgiveren skal holde fakultetets HMS-system oppdatert, gi råd og veiledning til fakultetsledelsen og til institutt/seksjoner i HMS-spørsmål og motivere ansatte i HMS-arbeidet. Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig og strukturert.

Arbeidsoppgaver

HMS-rådgiveren skal styrke fakultetets kompetanse og kapasitet innen HMS- området og yte service til instituttene. HMS- arbeidet på fakultetet skjer i nært samarbeid med instituttenes medarbeidere, fakultetsdirektør og med Seksjon for personal og organisasjon ved UiT i Tromsø.

Noen sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Etablere og vedlikeholde gode HMS- og internkontrollsystemer
 • Koordinere HMS-arbeidet med andre nivå i organisasjonen
 • Gjennomføre årlig kartlegging av HMS-arbeidet ved fakultetet
 • Utarbeide forslag til årlig revisjon av HMS-årsplan
 • Rådgivning og veiledning innen systematisk HMS-arbeid, kartlegging av risikofaktorer og gjennomføring av risikovurderinger (risikoanalyser)
 • Arbeidsmiljøkartlegging og oppfølging
 • Lokalt beredskapsarbeid, utvikling, vedlikehold og koordinering av planer og dokumentasjon. Planlegging og gjennomføring av beredskapsøvelser.
 • Beredskap/oppfølging knyttet til smittevern
 • Koordineringsansvar for kriseteamet ved campus Narvik

Andre HMS-relaterte arbeidsoppgaver vil være oppfølging av tilsyn, utføre pålagte rapporteringer og revidering av retningslinjer og drift av websider (HMS). Det kan bli aktuelt med andre oppgaver innenfor stillingens grunnpreg.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Kvalifikasjoner

Vi søker en fleksibel og serviceinnstilt medarbeider med gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper. Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig og strukturert og kunne handtere flere parallelle oppgaver/problemstillinger samtidig. Vi søker en person som er effektiv og som har en løsningsorientert tilnærming til arbeidsoppgavene. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

For stillingen som rådgiver kreves minimum bachelorgrad fra universitet eller høgskole. Det er ønskelig med utdanning innenfor ingeniørfag, beredskap, helsefag eller annen relevant utdanning. Søkeren må ha erfaring fra HMS-arbeid og bør kunne dokumentere god kompetanse innen feltet.

Den som ansettes må ha god generell og praktisk IKT-kunnskap og ha gode kunnskaper i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig. Kjennskap til krisehandteringsverktøyet CIM er en fordel.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som rådgiver lønnes etter statens regulativ kode 1434. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT er legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS