LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Forskningsrådgiver - Seksjon for forskning, utdanning og formidling

Søknadsfrist: 18.01.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologiFakultetet har fem institutt innenfor fagområdene datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag, elektroteknologi, industriell teknologi, bygg-, energi og materialteknologi og automasjon og prosessteknologi. Fakultetet driver forskning, utdanning, innovasjon og formidling innenfor disse fagområdene, og har mange eksterne samarbeidspartnere.

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Om stillingen

I administrasjonen ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) i Narvik, er det ledig fast 100% stilling som forskningsrådgiver.

UiT Norges arktiske universitet er verdens nordligste universitet med 3500 ansatte og 16000 studenter. IVT-fakultetet driver utdanning, forskning og formidling innen ingeniørvitenskap og teknologi. Gjennom forskning og utdanning vil vi være en drivkraft i utviklingen av framtidas næringsliv og samfunn, med et særlig fokus på nordområdene. Fakultetet har hovedsete i Narvik, men tilbyr også utdanninger i Tromsø, Alta, Bodø og Mo i Rana. Fakultetet har ca. 200 ansatte fordelt på fem institutter og to administrative seksjoner.

Administrasjonen ved fakultetet utgjør drøyt 20 årsverk og består av to enheter, Seksjon for forskning, utdanning og formidling (FUF-IVT) hvor denne stillingen inngår, og stabsseksjonen. Stillingen rapporterer til seksjonssjef forskning, utdanning og formidling og til prodekan for forskning.IVT-fakultetet satser på å videreutvikle det forskningsadministrative tjenestetilbudet, og utlyser derfor en ny fast stilling som forskningsrådgiver. IVT-fakultetet har en tydelig ambisjon om flere forskningsprosjekter og rådgiveren vil spille en vesentlig rolle i arbeidet med å nå dette målet.

Forskningsrådgiveren vil samarbeide tett med sterke fagmiljøer og med øvrig fakultetsadministrasjon. Administrasjonen leverer og utvikler forskningsadministrative tjenester til fakultetets vitenskapelig ansatte og ph.d.- kandidater, og bistår ledelsen ved fakultetet når det gjelder forskning og innovasjon. Vi skal tilby våre forskere bistand i søknadsfase, kontraktsforhandlinger og prosjektgjennomføring. Vi skal ha en god og helhetlig forvaltning av fakultetets ph.d.-program. God forståelse for servicerollen overfor forskere, ph.d.-studenter og ledergruppe er avgjørende.

Arbeidsoppgaver

Du skal bidra til økt forskningsaktivitet blant våre forskere gjennom:

 • Utvikling og effektivisering av prosesser innen forskningsadministrasjon
 • Å være pådriver overfor fakultetets fagmiljøer og forskningsgrupper for å øke antall eksternfinansierte forsknings- og innovasjonsprosjekt, herunder oppsøkende virksomhet mot fagmiljøene for å stimulere søknadsaktiviteten, koordinering og kvalitetssikring av søknader og søknadsprosesser, primært rettet mot Norges forskningsråd og EUs rammeprogram
 • Bistand i forbindelse med registrering av forskningsarbeider i Cristin
 • Utvikle fakultetets rutiner for informasjonssikkerhet / forskningsdata
 • Aktiv deltakelse i fakultetets tverrfaglige nettverk og andre aktuelle fora ved UiT, herunder koordinering av fakultetets samlede apparat for forskningsstøtte
 • Pådriver for forskningsformidling, arrangementsstøtte og vedlikehold av fakultetets forsknings- og ph.d.-web

Du skal bidra i utviklingen og forvaltningen av fakultetets ph.d.-program og koordinere ressursene som er involvert i dette arbeidet.

Eksempelvis:

 • Progresjon i ph.d.-utdanningen, være pådriver for midtveisevaluering
 • Planlegging av prøveforelesninger og disputaser
 • Følge opp vedtak i forskningsutvalg i samarbeid med prodekan

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav:

 • Utdanning på mastergradsnivå, fortrinnsvis doktorgradsnivå
 • Erfaring med forskningsadministrativt arbeid fra UH- eller instituttsektoren
 • Kjennskap til virkemiddelapparatet for forskningsfinansiering
 • Gode norskkunnskaper (evt. et annet skandinavisk språk) og god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra forskningsadministrativ rådgiving
 • Erfaring med søknadsarbeid for forsknings- og innovasjonsprosjekter
 • Erfaring med koordinering av forskningsprosjekt
 • Erfaring fra EUs virkemiddelapparat for forskningsfinansering
 • Erfaring fra eller kjennskap til Norges forskningsråds virkemiddelapparat
 • Oppdatert kunnskap om digitale samhandlingsverktøy
 • Kjennskap til regelverk rundt informasjonssikkerhet / forskningsdata
 • Erfaring fra formidlingsarbeid
 • Erfaring fra forvaltning av ph.d.-program

Personlige egenskaper:

 • Strukturert og målbevisst, med god gjennomføringsevne og vektlegging av kvalitet og service
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, med evne til å stille spørsmål, drøfte og formidle vitenskapelige tema
 • Oppsøkende, initiativrik og selvstendig
 • Analytisk, løsnings- og utviklingsorientert

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som rådgiver lønnes etter statens regulativ kode 1434 ellerseniorrådgiverkode 1364, avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS