LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Postdoktor i fjernmåling - interferometrisk SAR

Søknadsfrist: 25.05.2022

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologiFakultetet har fem institutt innenfor fagområdene datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag, elektroteknologi, industriell teknologi, bygg-, energi og materialteknologi og automasjon og prosessteknologi. Fakultetet driver forskning, utdanning, innovasjon og formidling innenfor disse fagområdene, og har mange eksterne samarbeidspartnere.

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Om stillingen

Ved Institutt for elektroteknologi, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi er det en ledig stilling som postdoktor i fjernmåling tilknyttet forskningsgruppen Electromechanical Systems. Postdoktorstillingen er en åremålsstilling med ansettelsesperiode på to år. Ønskelig oppstart er fra oktober 2022. Ansettelse i stilling som postdoktor har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger. Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av ansettelsesperioden. Ingen kan ansettes i mer enn én åremålsperiode som postdoktor ved samme institusjon.

Arbeidssted er UiT i Narvik. Arbeidet vil foregå ved Institutt for elektroteknologi i forskningsgruppen Electromechanical Systems. Gruppens forskningsområder er fjernmåling, kommunikasjonsteknologi, autonome plattformer, energisystemer, kraftelektronikk og avanserte kontrollsystemer. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Hvis du mottar et personlig utenlandsstipend fra NFR, kan det i tillegg søkes om forlenget finansiering av postdoktorstipendet tilsvarende utenlandsoppholdets lengde (3 til 12 måneder).

Om forskningsområdet

Sporing av skip ved bruk av Automated Identification System (AIS) har flere kjente problemer: manglende dekning i rom og tid, datafeil og lett å manipulere, ingen informasjon om last og dets volum/vekt, mengde last i havnen osv. Med bakgrunn i disse problemene trengs det ny kunnskap innen tre områder:

Først må nye kilder til data kartlegges og brukes sammen med AIS til å fylle hull i posisjonene til skipene. Deretter må fjernmåling brukes til å si noe om type gods som lagres og lastes i en gitt havn. Til sist trengs det metoder for å overvåke forandringer i volumene av tørre og våte laster i havnen ved hjelp av fjernmåling.

SHIPTRACK-prosjektet er et samarbeid mellom shippingforskere ved NHH/SNF, eksperter innen satellittdata ved UiT Norges Arktiske Universitet campus Narvik, fjernmålingsstartup VAKE.ai, rederiene Utkilen og Western Bulk, og Bergen rederiforening. Prosjektet er svært tverrfaglig og har som mål å fremskaffe ny kunnskap gjennom å slå sammen satellittdata (optisk og radar) og AIS-data. Prosjektet vil utvikle nye metoder for sporing av skip (der hvor AIS-data mangler) og hente ut metadata som hastighet og lasttilstand fra optiske satellittdata. Sammen med nye metoder for klassifisering av tørrlast, og overvåkning av hvor mye last som er lagret i havnene (både tørr og våt) ved hjelp av fjernmåling, gir dette et svært kraftig verktøy for å øke transparensen i forsyningskjedene og markedene. Utbyttet av prosjektet vil være bedre forvaltning av ressursene, gjennom mindre usikkerhet i avgjørelser om etterforsyninger, estimering av etterspørselen og planlegging av transport. Forbedret sporing av skip vil også medføre tryggere og mer effektiv transport, og vil forebygge illegal aktivitet. Prosjektet er finansiert gjennom Norges forskningsråd, med en bevilgning på ~16 millioner totalt over 4 år. I Narvik er det allerede ansatt en ph.d.- student innen optisk fjernmåling.

Postdoktoren, som er en del av SHIPTRACK, vil ta en ledende rolle i forskningen på hvordan interferometriske radardata (InSAR) kan brukes til å spore mengde flytende last i havner og hvordan denne transporteres mellom havnene. Hypotesen i arbeidspakken er at InSAR kan brukes til å overvåke hvordan lagertanker på land forandrer høyde / deformeres som funksjon av fyllingsgrad. Hvis dette er mulig, er målet å kunne si noe om hvordan mengden i tankene påvirkes av utskiping og hvilke skip som kommer fra hvor. For å kunne svare på disse og andre relevante spørsmål, vil det være viktig å kunne samarbeide tverrfaglig med de andre prosjektdeltagerne.

Denne stillingen inkluderer forskning innen:

 • Metoder for estimering av volumet av flytende laster i tanker i havnen basert på fjernmåling
 • Spore forandringer i volumene av lagrede flytende laster som følge av utskipning eller mottak
 • Andre relevante problemstillinger som følge av egne ideer eller som fremmes av samarbeidspartnerne i prosjektet

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

Denne stillingen krever en norsk doktorgrad (ph.d) eller tilsvarende utenlandsk i (In)SAR, fjernmåling, anvendt fysikk, satelittteknologi eller andre relevante fagområder. Videre er det krav om flytende engelsk. Fullført doktorgrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Hvis du er i sluttfasen av din doktorgrad kan du fortsatt søke på stillingen, forutsatt at betydelige deler av avhandlingen leveres sammen med søknaden slik at bedømmelseskomiteen kan vurdere kvaliteten på arbeidet, forskningens relevans sett opp mot kunngjøringsteksten og sannsynligheten for at doktorgraden vil være fullført innen oppstartsdatoen angitt i annonsen. Du bør legge ved dokumentasjon fra ph.d.-veileder hvor det kommer frem forventet dato for disputas. Tiltredelse i postdoktorstilling kan ikke skje før disputas er godkjent.

Det er ønskelig om du har kunnskap eller kursing i følgende:

 • Interferometrisk SAR
 • Fjernmåling
 • Programmering (for eksempel Python)
 • Matematikk
 • Fysikk
 • Spektroskopi
 • Maskinlæring
 • Digital signalbehandling
 • Norsk

Under vurderingen vil det bli lagt vekt på kandidatens motivasjon, potensial for forskning og personlig egnethet for stillingen.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi kan tilby

 • Deltakelse i et spennende forskningsprosjekt
 • Gode karrieremuligheter
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden din må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Prosjektbeskrivelse (maks 1 side, ikke inkludert referanseliste)
 • CV
 • Doktorgradsavhandlingen, eventuelt et utkast av den
 • En liste over dine akademiske publikasjoner
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Beskrivelse av dine vitenskapelige arbeider, særlig de du anser mest betydningsfulle for denne stillingen
 • Du kan levere de vitenskapelige arbeider (publiserte eller upubliserte) du ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten. Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.  Postdoktor lønnes etter statens regulativ kode 1352. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS