Stilling:

Overingeniør / avdelingsingeniør innen akvakultur

Søknadsfrist 06.08.2018

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.200 ansatte fordelt på ni studiesteder.

Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) utdanner mennesker som fremmer bærekraftig og nytenkendeutvikling for å møte globale utfordringer innen matproduksjon, klima og miljø. Fakultetet er en internasjonal arena for utdanning, forskning og kunnskapsformidling, med ansatte og studenter fra 25 land.

Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i akvatisk biovitenskap. Fakultet for biovitenskap og akvakultur har 900 studenter og 140 ansatte i Bodø og Steinkjer. Fagmiljøet er organisert i faggruppene Akvakultur, Økologi, Genomikk og Husdyr, produksjon og velferd.

Les mer: www.nord.no/fba.

Om stillingen

Ved Nord universitet, fakultet for biovitenskap og akvakultur, studiested Bodø er det ledig en fast stilling (100 %) som overingeniør/avdelingsingeniør innen akvakultur.

Fakultetet benytter sebrafisk som modellorganisme i forskning og undervisning. Det er nylig startet opp et større forskningsprosjekt med bruk av denne modellarten og det er behov for å styrke teknisk støtte med en stilling.

Nord universitet planlegger også et nytt «blått bygg» som skal gi fakultetet moderne forskningsfasiliteter der eget sebrafisklaboratorium inngår.

Oppgaver knyttet til undervisnings- og forskningsstøtte vil tilligge stillingen.

Arbeidsoppgaver

 • Tilsyn, fôring og stell av sebrafisk
 • Gjennomføre analyser knyttet til sebrafisklaboratorie
 • Bidra til kontinuerlig forbedring av metoder og prosedyrer for sebrafisk fasilitet
 • Oppfølging av ph.d.-, master- og bachelorstudenter under laboratoriearbeid
 • Forberedelse og gjennomføring av laboratoriekurs for studenter
 • Andre arbeidsoppgaver som naturlig hører til lab

Det må påregnes å gjennomføre kurs for å innfri nødvendige interne og pålagte kompetansekrav for arbeid med forsøksdyr.

Kvalifikasjonskrav

Det kreves utdanning innen akvakultur, biologi eller tilsvarende fagområder. For stilling som overingeniør kreves mastergrad eller tilsvarende. For stilling som avdelingsingeniør kreves bachelorgrad eller tilsvarende. Det kreves gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Arbeidserfaring fra forskningsbasert laboratorium innen akvatisk biologi
 • Praktisk arbeidserfaring innen områder som fôring og ernæring av fisk
 • Erfaring med modellfisk og forsøksdyr
 • Kjennskap til/erfaring fra høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner
 • Erfaring fra tilrettelegging og gjennomføring av laboratoriekurs for studenter
 • Kunnskap innen molekylære biologiske metoder (for eksempel genotyping) og mikroskopi
 • Erfaring med HMS-arbeid

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

Vi ser etter en motivert og samarbeidsvillig person som evner å arbeide tett sammen med studenter, forskere og kolleger. Det stilles derfor krav til personlige egenskaper som god ordenssans, vurderingsevne, selvstendighet og praktiske evner. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

Vi kan tilby en trivelig arbeidsplass i et spennende internasjonalt forsknings- og utdanningsmiljø.

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, Statens regulativ, kode 1087 Overingeniør (årslønn 464 800 - 505 800) eller 1085 Avdelingsingeniør (årslønn 371 500 - 456 900). Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. I særskilte tilfeller kan lang og relevant praksis kompensere for utdanningskravet.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som tilsettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtalen for Hovedavtalen i Staten.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål, attester og referanser sendes elektronisk innen 06.08.2018.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30080353

Søknadsfrist: 06.08.2018

Søk på stillingen

fnokode:1234