Stilling:

Førsteamanuensis / førstelektor i markeds- og organisasjonsfag

Søknadsfrist: 5.8.2018

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.200 ansatte fordelt på ni studiesteder.

Handelshøgskolen (HHN) utdanner morgensdagens økonomer, ledere og innovatører. Gjennom tett samarbeid med næringslivet, offentlig forvaltning og samfunnet gir Handelshøgskolen relevant utdanning og forskning på internasjonalt nivå. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d) i bedriftsøkonomi.

Handelshøgskolen har 2800 studenter og 230 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Innovasjon og entreprenørskap, Marked, organisasjon og ledelse, Økonomisk analyse og regnskap og Trafikk.

Les mer: www.nord.no/hhn.

Har du lyst på en jobb i universitets- og høgskolesektoren?

Om stillingen

Ved Nord universitet, Handelshøgskolen er det ledig fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor i markeds- og organisasjonsfag med vekt på markedsføring, strategi og organisasjon. Dersom det ikke melder seg søkere som er kvalifisert for fast ansettelse, kan det bli aktuelt å foreta en midlertidig ansettelse som universitetslektor for inntil 3 år dersom søker har forutsetninger for å skaffe seg nødvendige kvalifikasjoner i løpet av ansettelsestiden. Alternativt kan det ansettes fast i stilling som universitetslektor.

Stillingen har kontorsted Mo i Rana. De vitenskapelig ansatte er knyttet til faglige enheter med ansvar for undervisning og forskning. Denne stillingen hører til faggruppe for marked, organisasjon og ledelse og den som ansettes forventes å delta aktivt i fagmiljøet.

Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning og veiledningsoppgaver på bachelor- og masternivå
 • Videreutvikling av studietilbud
 • Administrative oppgaver knyttet til studiene
 • Forsknings- og utviklingsarbeid
 • Faglig formidling, nettverksbygging og næringslivskontakt

Vi søker deg som har

Faglig kompetanse og relevant undervisningserfaring innenfor markedsføring, strategi og organisasjons- og ledelsesfag. Herunder markedsføringsledelse, internasjonal markedsføring, foretaksstrategi og grunnleggende ledelses- og organisasjonsteori.

Kvalifikasjonskrav

 • Doktorgrad/mastergrad innenfor relevant fagområde. Generelle kriterier for tilsetting går fram av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
 • Den som ansettes må beherske norsk eller annet skandinavisk språk i tillegg til engelsk, og ha god framstillingsevne, både muntlig og skriftlig
 • Universitetspedagogisk basisutdanning er et krav for stillingen. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Aktuelle søkere kan innkalles til intervju, prøveforelesning eller andre presentasjoner.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Erfaring fra undervisning og veiledning på bachelor- og masternivå fra universitets og høgskolesektoren innenfor relevante fag
 • Dokumentert pedagogiske kvalifikasjoner fra universitet eller tilsvarende
 • Praktisk erfaring i markedsføring, ledelse og strategiarbeid
 • Nettverk og relasjoner til samfunns- og næringslivet
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • Forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 for førsteamanuensis, kode 1198 for førstelektor eller kode 1008 for universitetslektor. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner.

 • Pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • Muligheter for faglig utvikling
 • En fremtidsrettet arbeidsplass i stadig utvikling
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Kontakt

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 5.8.2018.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Søknadsfrist: 5.8.2018

Ref.nr. 30080072

Søk på stillingen

fnokode:1234