Ledig stilling ved Nord universitet

Stipendiat innen legemiddelkjemi

Søknadsfrist: 31.10.2019

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, faggruppe farmasi, er det ledig en stilling som doktorgradsstipendiat innen fagområdet legemiddelkjemi.

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd. Fakultetet tilbyr tverrfaglig doktorgrad (ph.d) i studier av profesjonspraksis.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har 2400 studenter og 200 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Sykepleie, Farmasi og Vernepleie og psykisk helse.


For mer informasjon, se fakultetets nettsider: Nord.no/FSH

Stipendiatstillingen vil være innen utvikling og syntese av nye biologisk aktive forbindelser som skal innvirke på resistensmekanismer for legemiddelbehandling. Strukturene som er aktuelle å jobbe med er basert på isolerte forbindelser fra naturen. Det vil bli aktuelt å gjennomføre en totalsyntese av det aktuelle naturstoffet og i neste omgang bruke legemiddelkjemiske prinsipper for å lage analoger som er mer egnet som legemiddel enn det opprinnelige naturstoffet.

Stillingen er et samarbeid mellom farmasiutdanningen ved Nord universitet og institutt for kjemi (IKJ) ved NTNU. Stipendiaten vil benytte seg av fasiliteter og infrastruktur ved IKJ i det daglige arbeidet og det forventes at kandidaten deltar aktivt i det faglige miljøet ved IKJ.

Tilsettingsperioden er tre år.

Stillingen har kontorsted Levanger.

Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.

Det er residensplikt i stillingen, og den som tilsettes må ha bosted som muliggjør daglig tilstedeværelse på kontorstedet.

Kvalifikasjonskrav

 • Søker må ha mastergrad eller tilsvarende innen syntetisk legemiddelkjemi eller syntetisk organisk kjemi.
 • Utenlandsk avsluttet grad (M.Sc.-nivå) som tilsvarer minst fire år i det norske universitetssystemet innen syntetisk legemiddelkjemi eller syntetisk organisk kjemi.
 • Søker må ha solid erfaring med spektroskopiske og kromatografiske metoder, samt syntetisk organisk kjemi eller syntetisk legemiddelkjemi.
 • Ha mastergrad i et relevant fagfelt eller tilsvarende utdanning som IKJ har godkjent som grunnlag for opptak innen eget doktorgradsprogram.
 • Masteroppgaven skal ha karakteren B eller bedre.
 • Dokumentere at alle krav knyttet til opptak i PhD programmet ved IKJ er oppfylt.
 • For stillingen kreves gode engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig. Avhandlingen skal skrives på engelsk.

Arbeidsspråket er engelsk (internasjonal formidling) og norsk (nasjonal formidling og undervisning).

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Tema og perspektiver fra søkerens masterstudie vil bli tillagt vekt i vurdering av kandidater.
 • Søkerens beskrivelse av motivasjon for doktorgradsarbeidet og muligheter for gjennomføring. Relevant erfaring fra forskningsarbeid vil telle positivt.
 • Personlig egnethet.
 • Søkerens motivasjon for å søke stillingen.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, stipendiat kode 1017 LR 20, ltr 54, NOK kr. 479 600. Dersom det melder seg særs kvalifiserte søkere kan annen lønnsplassering i st. kode 1378 vurderes.

Fra lønnen går 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Nærmere opplysninger om søknadsprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Ann Karin Størvold, [email protected], tlf: + 47 74 11 20 48.

Søknadsprosessen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

Dersom det melder seg mange søkere, kan det etter søknadsfristens utløp bli opprettet en intern komite for å vurdere søknadene. Søkere som oppfyller kravene i utlysningsteksten og vurderes som aktuelle, innstilles til videre vurdering av sakkyndig komite. Sakkyndig komite skal godkjenne utvelgelsen, og alle søkere vil bli orientert om den videre prosessen.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, prøveforelesning eller andre presentasjoner.

Fakultetet gjør oppmerksom på at man forbeholder seg retten til ikke å ansette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, men som ikke tilfredsstiller andre kriterier som språk, pedagogiske evner, erfaring fra forskning eller personlige egenskaper.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 31.10.2019.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen.
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner).
 • Bekreftede kopier av vitnemål både for bachelor- og masterutdanning og relevante attester.
 • Navn og kontaktinformasjon til 1-3 referanser (navn, din relasjon til personen, epost og telefonnummer).
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen.
 • Signert skjema for tillatelse til å innhente vurdering av utenlandsk utdanning (om relevant).

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Refnr. 30085607

Søk på stillingen

fnokode:1234