Ledig stilling ved Nord universitet

Stipendiat i studier av profesjonspraksis med fokus på musikkpedagogikk

Søknadsfrist: 02.06.2019

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning kunst- og kulturfag, studiested Levanger er det ledig en midlertidig stilling som stipendiat i studier av profesjonspraksis med fokus på musikkpedagogikk. Stillingen er knyttet til faggruppe musikk, og forskningsgruppen «musikkrelaterte læringsprosesser». Ansettelsesperioden er tre år uten pliktarbeid, alternativt fire år med 25% pliktarbeid per år.

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.200 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, så forskningstilnærmingen vår er profesjonsrettet og praksisnær. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i studier av profesjonspraksis. Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag har 3500 studenter, og 350 ansatte i Levanger, Bodø og Nesna.


Les mer: www.nord.no/flu.

Stillingen har kontorsted Levanger.

Fagmiljøet ved Nord universitet er fordelt på flere studiesteder, noe som gir store muligheter for samarbeid, uansett geografisk plassering. Det er residensplikt i stillingen.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Stillingen skal bidra til at det utvikles ny teoretisk og empirisk kunnskap om profesjonspraksis.

Forskningsgruppen «musikkrelaterte læringsprosesser» fokuserer bl.a. på musikkdidaktiske konsepter, deres implementering, betingende faktorer og ikke minst læringseffekter relatert til konseptene. Prosjektene som allerede er i gang fokuserer hovedsakelig på grunnskolen og elevens kompetanseutvikling. Stipendiaten vil bli knyttet til pågående forskningen innen forskningsgruppen, men stipendiatens prosjekt skal utvide fokuset i minst to retninger. Både kulturskolen som en sentral musikkpedagogisk aktør og kulturskolelærerens profesjonspraksis skal stå i sentrum av studien. Siden «mangfold» er kulturskolens sentrale tema de siste årene, er det nærliggende å utvikle studiens design med hensyn til de forskjellige mangfolddimensjoner (for eksempel flerkulturalitet). Mer spesifikt dreier det seg om å:

 • Utvikle kunnskap om hvordan kulturskolen som institusjon håndterer fokus-skifte i retning «mangfold».
 • Utvikle kunnskap om hvordan dette påvirker lærernes profesjonsforståelse og deres didaktiske handling.
 • Utvikle kunnskap om hvordan mangfold-orientering påvirker lærer - elev og elev - elev interaksjon, og dermed elevenes muligheter for læring.

Stipendiaten vil være medlem av en forskningsgruppe som har tilgang til et bredt nettverk av nasjonale/internasjonale forskere og prosjekter.

Opplæringsdelen av studiet er totalt 30 studiepoeng. I tillegg skal det gjennomføres et selvstendig vitenskapelig arbeid som fortrinnsvis publiseres som en artikkelsamling, men monografi kan også vurderes.

Det forutsettes at den som ansettes tas opp på fakultetets doktorgradsprogram.

Endelig prosjektskisse med plan for doktorgradsarbeidet skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse. Oppsigelse kan vurderes dersom opptak til doktorgradsstudiet ikke foreligger innen denne fristen, ved manglende årlig rapportering av fremdrift og/eller alvorlig svikt i fremdrift og i pliktarbeid.

Det forventes at den som ansettes deltar aktivt i fagmiljøet, og den aktuelle forskningsgruppen. Det er ønskelig at kandidaten legger inn et lengre eller flere kortere utenlandsopphold under arbeidet med doktorgraden.

Om profesjonspraksis som fagområde

Doktorgradsstudiets overordnede siktemål er å bidra til å styrke det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for studier av profesjonspraksis og samtidig styrke det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for profesjonsutøvelse innen de profesjonene som omfattes av programmet.

Doktorgradsprogrammet skal kvalifisere for forskningsvirksomhet på et høyt vitenskapelig nivå, og for annet arbeid hvor det stilles krav til vitenskapelig innsikt og kunnskap om anvendelse av vitenskapelige metoder.

Gjennom utdanningen skal doktorgradsstudentene skaffe seg faglig dybde og bredde i det tverrvitenskapelige fagområdet studier av profesjonspraksis med fokus på utøveren, samt kunne sette fagområdet inn i en større samfunnsmessig sammenheng. De ulike doktorgradsarbeidene skal være faglige bidrag på høyt nivå, både til profesjonene og til samfunnet for øvrig.

Doktorgradsarbeidene skal sette nye temaer på dagsorden, og de skal bidra til at det utvikles ny kunnskap om profesjonene, både teoretisk og empirisk, og de skal gi vitenskapelig innsikt i handlingsbasert kunnskap.

Les mer om profesjonspraksis som fagområde på vår hjemmeside.

Kvalifikasjonskrav

 • Ha mastergrad innen musikkpedagogikk/-didaktikk eller musikkvitenskap. Det kreves minimum karakter B i gjennomsnitt.
 • Relevant arbeidserfaring fra det musikkpedagogiske praksisfeltet (særlig på kulturskolen).
 • Det er en forutsetning at søkerne behersker norsk, svensk eller dansk språk både skriftlig og muntlig.
 • For stillingen kreves gode engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Tema og perspektiver fra søkerens masterstudie vil bli tillagt vekt i vurdering av kandidater.
 • Prosjektskisse med beskrivelse av prosjektidé og plan for gjennomføring.
 • Søkerens beskrivelse av motivasjon for doktorgradsarbeidet og muligheter for gjennomføring. Relevant erfaring fra forskningsarbeid vil telle positivt.
 • Musikkpedagogisk arbeidserfaring.
 • Personlig egnethet.
 • Søkerens motivasjon for å søke stillingen.

Vi tilbyr

Stillingene lønnes etter Statens regulativ, stipendiat kode 1017, årslønn NOK 449 400,- pr. år. (ltr 51). For særlig godt kvalifiserte søkere kan annen lønnsplassering i st. kode 1378 vurderes.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Professor Jens Knigge tlf. 74 02 27 36, [email protected],
 • Programansvarlig for phd programmet ved Senter for praktisk kunnskap, Ann Karin Orset tlf. 75 51 77 80, [email protected]

Søknadsprosessen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, prøveforelesning eller andre presentasjoner.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 02.06.2019.

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner)
 • Bekreftede kopier av vitnemål både for bachelor- og masterutdanning og relevante attester
 • Prosjektbeskrivelse på 3-5 sider skal presentere en empirisk studie innenfor forskningstemaet som er beskrevet over. I prosjektbeskrivelsen skal kandidaten konkretisere sin problemstilling, gjøre rede for de teoretiske perspektivene i studien og de metodiske tilnærminger som er valgt.
 • Prosjektskissen bør inkludere en framdriftsplan.
 • Navn og kontaktinformasjon til 1-3 referanser (navn, din relasjon til personen, epost og telefonnummer)
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Refnr. 30084508

Søknadsfrist: 02.06.2019

Søk på stillingen

fnokode:1234