Stilling:

Professor i musikk - ensembledidaktikk

Søknadsfrist 30.11.2018

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.200 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, så forskningstilnærmingen vår er profesjonsrettet og praksisnær. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i studier av profesjonspraksis. Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag har 3500 studenter, og 350 ansatte i Levanger, Bodø og Nesna.


Les mer: www.nord.no/flu.

Har du lyst på en spennende jobb i Universitets- og høgskolesektoren?

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, studiested Levanger er det ledig en fast stilling som professor i musikk- ensembledidaktikk.

Musikkutdanningene ved Nord universitet tilbyr moderne, pedagogiske utdanninger som til en hver tid skal være tilpasset oppvekstmiljøenes økende kompetansebehov, særlig knyttet til ulike oppgaver innen samspillrelatert virksomhet i ulke ensembler, både i skole og fritid. Vi tilbyr samlingsbasert masterstudiet i musikk, hvor man kan velge mellom en spesialisering innenfor "Musikk- og ensembleledelse" og "Musikkvitenskap".

Fagets egenart, nærhet til praksisfeltet og tilknytningen til profesjonsfaget gjør at didaktikken har fått en utvidet og integrerende funksjon i arbeidet med å gi faget Samspill/ensembleledelse et innhold, som både er identitetsskapende og framtidsrettet. Ensembleledelse er et sentralt fag i musikkutdanningene ved Nord universitet.

Professorstillingen medfører en komplettering av vårt fagmiljø og professoren vil i den sammenheng være en katalysator for det fagligdidaktiske utviklingsarbeidet som knyttes til masterutdanningen. Den som ansettes vil også være en ressurs for andre ansatt, i deres arbeid på satsningsområder innen undervisning og FoU-virksomhet, pedagogisk, kunstnerisk/utøvende og vitenskapelig arbeid.

Stillingen knyttes også til arbeid med internasjonalisering og nettverksbygging.

Stillingen har kontorsted Levanger. Fagmiljøet ved Nord universitet er fordelt på flere studiesteder, så samarbeid mellom vitenskapelig ansatte ved fakultetet uansett geografisk plassering er viktig.

Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.

Arbeidsoppgaver

Sentrale områder som vil være retningsgivende for undervisning og FoU-arbeid:

 • Formidling, kommunikasjon og ledelse gjennom kollektive prosesser
 • Improvisasjon som formidlings- og kommunikasjonsverktøy
 • Improvisasjonsdidaktikk og metodeutvikling, innen bl.a. spontankomponering i ulike ensembler
 • Erfaringsbasert læring- aksjonslæring-/forskning innen ensembledidaktikk
 • Kompetanseutvikling i forhold til ulike målgrupper, med fokus på miljø og etablerte møteplasser i oppvekstmiljøene i skole/fritid
 • Pedagogisk praksis/utviklingsarbeid
 • Utøvelse/kunstnerisk utviklingsarbeid
 • Veiledning av studenter på alle nivå samt veiledning av kolleger i deres FoU- arbeid
 • Initiativtaking til og utvikling av tverrfaglige forskningsprosjekter sammen med kollegaer i fagmiljøet
 • Tilrettelegging for samarbeid og forskningsformidling med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • Skape god balanse og gode sammenhenger mellom kunstnerisk formidling/utviklingsarbeid, pedagogisk utviklingsarbeid og forskning
 • Det forutsettes at den som ansettes, bidrar i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering, samt bidrar til å videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.
 • Det forutsettes at den som ansettes, bidrar i utviklingen av fagmiljøet innen musikkpedagogikk og kunstnerisk og utøvende virksomhet ved fakultetet, sammen med kollegaer.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som professor kreves professorkompetanse innen relevant fagområde. Kvalifikasjonsgrunnlag for professor er vitenskapelig nivå i samsvar med internasjonal standard innen gjeldende fagområde.
 • Universitetspedagogisk basisutdanning er et krav for stillingen. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk (ev. skandinavisk språk) og engelsk.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen.
 • Publikasjoner de siste fem årene vil bli vektlagt.
 • Erfaring fra undervisning og veiledning på bachelor- og masternivå fra universitets- og høgskolesektoren
 • Selvstendighet og allsidighet
 • Undervisningserfaring i tverrfaglig prosesser
 • Pedagogiske kvalifikasjoner
 • Relevant yrkespraksis
 • Arbeid i og med kollektive prosesser i undervisningen
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1013 for professor. Lønn etter avtale.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen.Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Universitetet praktiserermoderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale til Hovedavtalen i Staten.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité.Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 30.11.2018

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Søknadsfrist: 30.11.2018

Ref.nr. 30082101

Søk på stillingen