LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Doktorgradsstipendiat - Handelshøgskolen

Søknadsfrist: 21.02.2021

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.300 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Handelshøgskolen (HHN) utdanner morgensdagens økonomer, ledere og innovatører. Gjennom tett samarbeid med næringslivet, offentlig forvaltning og samfunnet gir Handelshøgskolen relevant utdanning og forskning på internasjonalt nivå. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d) i bedriftsøkonomi.


Handelshøgskolen har 2800 studenter og 230 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Innovasjon og entreprenørskap, Marked, organisasjon og ledelse, Økonomisk analyse og regnskap og Trafikk.


Les mer: www.nord.no/hhn.

Om stillingen

Ved Handelshøgskolen Nord universitet er det ledige stillinger som doktorgradsstipendiat innen det bedriftsøkonomiske fagområdet. Dette er en utdanningsstilling som skal gi motiverte og talentfulle kandidater anledning til faglig utvikling. Stipendiatene ansettes for en periode på fire år. 75 % av tiden brukes på doktorgraden, mens 25 % vil være annet arbeid som undervisning/veiledning, oppgaver knyttet til forskningsprosjekt eller lignende.

Doktorgradsprosjektet må være relatert til aktuelle forskningsområder ved Handelshøgskolen. Eksempler på fagområde vil være: markedsføring, ledelse, innovasjon, entreprenørskap, økonomistyring, regnskap, revisjon, finans, logistikk, transportøkonomi, sirkulær økonomi, opplevelsesøkonomi, prosjektledelse/temporære organisasjoner, beredskapsledelse, økologisk økonomi, informasjonssystemer og digitalisering. Prosjekt med høy relevans for aktuelle satningsområder og hvor det er tilgjengelige veiledningsressurser vil bli prioritert.

Som doktorgradsstipendiat kommer du inn i et strukturert program som omfatter doktorgradskurs, artikkelskriving og deltakelse på vitenskapelige konferanser og seminarer. Forskningsopphold ved et utenlandsk universitet anbefales. Du følges opp av erfarne veiledere og forskere og tilknyttes en forskningsgruppe. Alle doktorgradsstudenter får oppnevnt en hovedveileder ved fakultetet, samt en medveileder som ofte er ekstern. Avhandlingen må skrives på engelsk.

Stipendiatene vil som hovedregel ha kontorsted i Bodø, men kan være tilknyttet andre studiesteder dersom prosjektet er relatert til utvalgte temaer innen det bedriftsøkonomiske fagområdet. Oversikt over aktuelle forskningstema på våre ulike studiesteder, Mo i Rana, Steinkjer og Stjørdal, finner du her.

Senest to måneder etter at du er ansatt som stipendiat må du søke opptak til doktorgradsstudiet. Mer informasjon om denne prosessen finner du her.

Kvalifikasjonskrav

Vi ser etter kandidater med følgende kvalifikasjoner:

 • Fullført en femårig universitetsutdanning (300 studiepoeng) inkludert en toårig mastergrad i bedriftsøkonomi eller tilsvarende utdanning med masteroppgave som avsluttende vitenskapelig arbeid. Minst 90 studiepoeng må være innenfor et fagområde som er relevant for doktorgradsprosjektet
 • Gode karakterer fra mastergraden (normalt karakter B som gjennomsnitt og på masteroppgaven, evt. tilsvarende nivå for utdanning med annen karakterskala)
 • Gode analytiske ferdigheter og relevant metodekunnskap
 • Gode kunnskaper i engelsk, både skriftlig og muntlig. Det stilles krav om tilfredsstillende resultater fra spåktest for kandidater som ikke har mastergrad fra nordisk institusjon eller på annen måte fyller krav til engelskkunnskaper. Nærmere informasjon om språkkrav her
 • Det er en fordel hvis kandidaten har gode kunnskaper i norsk eller annet skandinavisk språk
 • Kandidater som avslutter masterstudiet vår/sommer 2021 oppfordres spesielt til å søke

Se også phd reglement og informasjon om forskerutdanningen på våre hjemmesider.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Forskningsprosjekt som faller innenfor aktuelle satningsområder og hvor det er tilgjengelig veiledningskapasitet
 • Prosjektbeskrivelsens kvalitet, gjennomførbarhet og relevans for Handelshøgskolen
 • Masteroppgaven
 • Søkerens beskrivelse av motivasjon for doktorgradsarbeidet
 • Relevant erfaring fra forskningsarbeid
 • Personlig egnethet og karakterer

Vi tilbyr

Stillingene lønnes etter Statens regulativ, stipendiat kode 1017 LR 20, ltr 54, NOK 482.200,-. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, prøveforelesning eller andre presentasjoner.

Fakultetet gjør oppmerksom på at man forbeholder seg retten til ikke å ansette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, men som ikke tilfredsstiller andre kriterier som språk, pedagogiske evner, erfaring fra forskning eller personlige egenskaper.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 21.02.2021.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen
 • Masteroppgaven din (eventuelt en foreløpig versjon)
 • Prosjektbeskrivelse på 3-5 sider hvor du redegjør for ideen til ph.d.-prosjekt, teoretisk forankring og metodisk tilnærming og fremdriftsplan
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner)
 • Bekreftede kopier av vitnemål både for bachelor- og masterutdanning og relevante attester. Original versjon må fremlegges på forespørsel.
 • Annen aktivitet som vurderes relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen, må dokumenteres.
 • Navn og kontaktinformasjon til 1-3 referanser (en av disse bør være hovedveilederen fra masteroppgaven). Angi din relasjon til personen, e-post og telefonnummer.
 • Søkere med utenlandsk utdanning må legge ved offisiell dokumentasjon som viser hvilke karakterar på vitnemålet som er på et høyt faglig nivå og kriteriene som ligger til grunn for denne vurderingen.
 • Dersom originalvitnemålet, karakterutskriftene og tilleggsdokumentasjonen eller vitenkapelige arbeid ikke er på engelsk eller et skandinavisk språk må en sertifisert oversettelse legges ved. Det er en fordel om de i tillegg kan legge ved NOKUT sin generelle godkjenning av at utdanningen tilsvarer norsk mastergrad. Se www.nokut.no for mer informasjon om generell godkjenning av høyere utdanning.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Refnr. 30099340

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS