Stilling:

Dekan for Fakultet for lærerutdanning, kunst og kulturfag

Søknadsfrist: 01.09.2018

Ved Nord universitet er det ledig åremålsstilling på fire år som dekan for Fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag fra 01.01.2019.

Dekan er øverste leder for fakultetets faglige og administrative virksomhet og representerer fakultetet utad. Dekan rapporterer til rektor og er en del av rektors ledergruppe.

Dekan har et særlig ansvar for fakultetets faglige utvikling og skal lede dette med hovedvekt på forskning, undervisning, formidling, nyskaping og kvalitetssikring. Etablering og kvalitetssikring av femårige lærerutdanninger vil være en særlig viktig oppgave. Dekan skal bidra til videreutvikling av fakultetet ved å motivere ansatte og studenter til å arbeide i fellesskap mot universitetets målsettinger og gjennom å skape gode samarbeidsforhold til øvrige institusjoner i sektoren og til samfunns- og næringsliv. Som en del av rektors ledergruppe skal dekan bidra til universitetets strategiske utvikling.

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.200 ansatte fordelt på ni studiesteder. Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, så forskningstilnærmingen vår er profesjonsrettet og praksisnær. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i studier av profesjonspraksis. Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag har 3500 studenter, og 350 ansatte i Levanger, Bodø og Nesna.

Dekanen har sitt arbeidssted i Levanger. Fakultetet ledes fra Levanger

Om fakultetet

Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag er et av fem fakultet ved Nord universitet og har en av Norges største lærerutdanninger. Fakultetet tilbyr blant annet grunnlærerutdanning 1-7 og 5-10, barnehagelærerutdanning, praktisk pedagogisk utdanning, faglærerutdanning i musikk og kroppsøving samt skuespillerutdanning. Fakultetet tilbyr også doktorgrad i studier av profesjonspraksis, ivaretar et nasjonalt ansvar innen lule- og sørsamisk språk og kultur og har ansvaret for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.

Fakultetet er representert ved studiestedene Levanger, Nesna og Bodø.

Kvalifikasjonskrav

For stillingen kreves høy faglig kompetanse; doktorgrad eller tilsvarende. Det kreves solid og relevant ledererfaring fra kunnskapsorganisasjoner samt god innsikt i utdannings- og forskningspolitikk og aktuelle utfordringer innen universitets- og høgskolesektoren.

Vi søker en visjonær leder som kan tenke strategisk og bidra til å videreutvikle universitetets profil og identitet både for forskning og utdanning, i tråd med den plass universitetet har i den norske universitets- og høgskolestrukturen. Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vedkommende må også ha en bred tilnærming til de utfordringer arbeids og næringsliv står overfor nasjonalt. Erfaring fra forskning og forskningsledelse er en forutsetning. Den som tilsettes må være resultatfokusert og ha prioriterings-, beslutnings- og gjennomføringsevne. Ledere ved Nord universitet skal ha en utadvendt, inkluderende og tillitsskapende lederstil preget av samarbeid og dialog. Fagbakgrunn fra et av fakultetets fagområder tillegges vekt.????

Stillingen gjelder for en åremålsperiode på fire år, med mulighet for forlengelse i to ganger fire år, til sammen totalt 12 år.

Vi kan tilby

Stillingene lønnes etter Statens regulativ, lpl. 17.500, (SKO) 1474 dekan.

Lønn etter avtale.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

  • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
  • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
  • En arbeidsplass i stadig utvikling
  • Fleksibel arbeidstid
  • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtalen for Hovedavtalen i Staten.

Kvinner oppfordres til å søke stillingen.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

rektor Bjørn Olsen, telefon 913 06 171 eller e-post: [email protected]

Tilsettingsprosess

Søkere til stillingen vurderes av et særskilt innstillingsutvalg nedsatt av universitetsstyret. Universitetsstyret er tilsettingsorgan.

Søknad

Søknaden sendes elektronisk innen: 01.09.2018. CV, vitnemål og attester skal vedlegges søknaden elektronisk.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30072209

Søknadsfrist: 01.09.2018
Web: www.nord.no/flu.

Kontakt: Rektor Bjørn Olsen
Telefon: 913 06 171
E-post: [email protected]