Ledig stilling ved NMBU

Universitetslektor innen vann- og miljøteknikk

Søknadsfrist: 31.08.2019

Om stillingen

Ved Fakultet for realfag og teknologi, seksjon for bygg- og miljøteknikk, er det ledig fast 100 % stilling som universitetslektor innen vann- og miljøteknikk.

Faggruppen for vann- og miljøteknikk (WESH-gruppen) har ansvar for et femårig studieprogram med årlig uteksaminering av rundt 35 masterstudenter. I tillegg til den faste staben har fagmiljøet omkring 10 PhD-studenter og flere postdoktorer.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om REALTEK

Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK)tilbyr teknologiutdanning og lærerutdanning og forsker på løsninger som bidrar til det grønne skiftet innen industri, forvaltning og utdanning. Vi har om lag 130 ansatte, 70 doktorgradsstudenter og 1100 studenter. Utdanningen og forskningen ved REALTEK favner bredt og inkluderer fagområdene datavitenskap, maskin og prosessteknologi, robotikk, byggeteknikk og arkitektur, industriell økonomi, miljøfysikk og fornybar energi, geomatikk, vann- og miljøteknikk, samt lærerutdanning innen natur- og realfag. Fakultetet har beliggenhet på Campus Ås.

Fakultetets studentmasse er i stadig vekst og det er behov for økt bemanning. Innen fagområdet vann- og miljøteknikk er det ledig to faste stillinger. En stilling som universitetslektor (aktuell stilling) og en stilling som professor/førsteamanuensis (se egen utlysning - «professor/førsteamanuensis innen vann- og miljøteknikk- ref 19/02997»).

Det er også vedtatt at et nasjonalt bransjesenter for vanninfrastruktur skal etableres på Ås, med særlig vekt på transportsystemer, for å møte vannbransjens behov for opplæring, undervisning og faglig utvikling/innovasjon.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning på bachelor- og masternivå, primært innen transportsystemer for vann, avløp og overvann
 • Veiledning av masterkandidater
 • Videreutvikling og modernisering av studieprogrammet i vann- og miljøteknikk.
 • Noe forskning og utvikling, særlig tilknyttet transportsystemer for vann, avløp og overvann
 • Administrativt arbeid

Les mer om stillingen her

Kvalifikasjonskrav

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Mastergrad innenfor relevant fagområde
 • Relevant erfaring fra utøvende ingeniørarbeid (utforming/planlegging, bygging og drift/vedlikehold av vannforsynings- og avløpssystemer med vekt på ledningsnett, transport av vann/avløp, overvannshåndtering og forurensing fra avløpssystemer)
 • Tilstrekkelig bredde i fagbakgrunnen til å ta undervisningsansvar for innføringskurs i vann- og miljøteknikk
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk da undervisningen i grunnkursene foregår på norsk
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk

Det er ønskelig med:

 • Erfaring og kjennskap til norsk VA-sektor, inkludert regelverk
 • Spisskompetanse innenfor ett eller flere temaer som er relevant for stillingen. Eksempler kan være: Hydraulikk (trykk, frispeil), pumpesystemer, urbanhydrologi, (lokal) overvannshåndtering, vann og avløp i kommunale planprosesser, klimaeffekter på vann- og avløpssystemer, VA-systemer i kaldt klima, ledningsteknologi, anleggsteknologi inkludert gravefrie løsninger for VA-anlegg, rehabiliteringsplanlegging, GIS, modellering, digitale systemer for drift og forvaltning av infrastruktur inkludert IT-sikkerhet
 • Erfaring fra anvendt forskning og/eller utvikling av teknologi og systemløsninger innenfor det beskrevne fagområdet
 • Kompetanse til å se vannkvalitet og vanntransport i sammenheng
 • Generell kompetanse innen matematisk/statistisk modellering og vitenskapelig programmering
 • Erfaring og kjennskap til aktuell programvare som benyttes i ingeniørpraksis
 • Erfaring med prosjektakkvisisjon, ledelse og gjennomføring

Foruten vitenskapelig kompetanse blir det lagt vekt på undervisningserfaring, pedagogisk og administrativ kompetanse og prosjekterfaring. Søkere uten formell kompetanse i pedagogikk forplikter seg til innen 2 år å gjennomføre NMBUs kurs i universitetspedagogikk.

Personlige egenskaper/egnethet

Det kreves:

 • Genuin interesse for undervisning og formidling
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Det er ønskelig med:

 • Dokumenterte pedagogiske egenskaper og/eller undervisningserfaring
 • Personlig egnethet og motivasjon for akademisk lederskap innen undervisning
 • Personlig egnethet og motivasjon for å skape en sterk forskergruppe og til å delta i tverrfaglige forskernettverk.
 • Kreativitet og evne til å initiere prosjekter, skaffe finansiering og lede forsknings- og utviklingsprosjekter.
 • Interesse for internasjonal FoU og/eller undervisningsprosjekter
 • Interesse for innovasjon og industrisamarbeid

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1009 Universitetslektor, lønnsramme 25, ltr 53- 67 (NOK 472 000 – 605 500), avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Nærmere opplysninger ved:

NMBU tilbyr:

 • Mulighet til å være med å utvikle en forskergruppe og studieprogram i vekst
 • Mulighet for samarbeid med planlagt senter for vanninfrastruktur på Campus Ås
 • Nyoppussede kontorlokaler (cellekontor)
 • Mulighet til å avlegge en doktorgrad på lengre sikt (det må forventes langt svakere progresjon enn heltids PhD-studenter)

Ytterligere informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål, eventuelle vitenskapelige publikasjoner og attester.

Søknadsfrist: 31.08.2019.

NMBU ønsker flere kvinner i faste vitenskapelige stillinger. Kvinner oppfordres derfor til å søke.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer i ordinær post merket still.nr. 19/03017 til NMBU, Fakultet for realfag og teknologi, postboks 5003, NO-1432 Ås.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen