Ledig stilling ved NMBU

Stipendiat innen epigenetikk - bioinformatikk – omics

Søknadsfrist: 21.05.2019

Om stillingen

Ved Institutt for basalfag og akvamedisin (BasAm), Seksjon for biokjemi og fysiologi (BioFys) er det ledig stilling som stipendiat innen epigenetikk - bioinformatikk - omics med varighet 3 år 2019-2022.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås.


Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen


NMBU Veterinærhøgskolen
er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Institutt for basalfag og akvakultur
er et av fire institutter ved Veterinærhøgskolen, NMBUs største fakultet. Det er ca 85 tilsatte ved instituttet, derav 27 faste vitenskapelige og 28 midlertidig vitenskapelig ansatte og ph.d.-kandidater. Instituttets hovedoppgaver er forskningsbasert undervisning av veterinær- og dyrepleierstudenter, veiledning av ph.d.-kandidater, samt forskning på høyt internasjonalt nivå innen de veterinærmedisinske basalfag.


Ved Seksjon for biokjemi og fysiologi er det i dag ca 25 faste og midlertidig tilsatte fordelt på tre forskningsgrupper. Forskningen er fokusert rundt tre hovedområder; regulering av kjønnsmodning, genregulering på tidlige utviklingsstadier, og funksjon og regulering av prionproteiner. Forskningsmodeller for de to første områdene er hovedsaklig små modellfisk (sebrafisk og medaka) mens det i prionforskningen benyttes ulike pattedyrmodeller og cellelinjer.


CERAD SFF er etablert av NMBU i samarbeid med Statens strålevern, Meteorologisk institutt, Folkehelseinstituttet og NIVA, for å utføre grunnleggende langsiktig forskning og utvikle «state-of-the-art» verktøy og metoder for å beskytte mennesker og miljø fra stråling. CERAD skal styrke vår evne til å vurdere konsekvenser og risker knyttet til stråling, ved å fokusere på faktorer som bidrar vesentlig til usikkerhet. Forskningen fokuserer på kilder og utslipp, transport i økosystemer, biologisk effekter og inkluderer både menneskeskapte og naturlige radionuklider som også potensielt kan bidra til utslipp av radionuklider i fremtiden.


NMBU Veterinærhøgskolen er i dag lokalisert på Campus Adamstuen i Oslo. August 2020 flytter vi inn i nye flotte lokaler på Campus Ås.

Stillingen er tilknyttet BasAm, Seksjon for biokjemi og fysiologi og CERAD SFF. Professor Peter Aleström vil være hovedveileder og et prosjektteam bestående av eksperter innen prosjektets spesialfag vil fungere som medveiledere.

Forskergruppen «Zebrafish Omics» har fokus på epigenetisk kontroll av embryoutvikling og bruker sebrafisk som modellorganisme. I tillegg til forankring i miljøet rundt sebrafiskgruppen, vil prosjektet ha nær faglig kontakt og utbytte med forskermiljøer fra andre CERAD-partnere og delta i et internasjonalt samarbeid for å sikre tilgang til høy kompetanse.

Finansiering: Kandidaten vil bli del av pågående forskning innen CERAD SFF (NFR 2013-2022).

Prosjekttittel: Mekanismer bak sensitivitet for infeksjon hos avkom fra fisk utsatt for gammastråling under gametogenesen.

Kandidaten vil arbeide med undersøkelser av hvordan stråling påvirker epigenomet hos sebrafisk og hvordan dette i sin tur påvirker fenotypen med hensyn til sensitivitet/toleranse for infeksjonssykdom.

Arbeidet vil bestå av smitteforsøk med patogene bakterier (Aeromonas hydrophila) av sebrafisk som er avlet (F1) fra foreldre (F0) som har vært eksponert for radioaktiv strålning under gametogenesen. Fenotypiske uttrykk av patogenesen vil studeres med mikroskopi og registrert overlevelse. Overføring av egenskaper til neste generasjon (F2) avkom vil bli analysert for å påvise eventuelle transgenerasjonelle effekter.

Hovedfokus vil være tidlige effekter av patogenesen, målt som endringer i genekspresjon og epigenetiske markører for kromatinstruktur og -organisering. Det innebærer prøvetaking og opparbeidelse av prøvemateriale, laging av sekvensbibliotek og analyse av sekvensdatasett ved hjelp av bioinformatiske verktøy, inklusive pathway-analyser, for å kartlegge forekomst av epigenetiske mønstre med relevans for sykdomsforløpet.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i eksperimentell planlegging og holde oversikt over den eksperimentelle fisken, inkludert FOTS-søknad
 • Eksperimentell smitte av sebrafisk og prøvetaking
 • Kartlegging og dokumentasjon av patogenese ved avansert mikroskopi og billedanalyse
 • Opparbeiding av prøver til, og kvalitetskontroll av, sekvenseringsbibliotek
 • Analyse av datasett med bioinformatikk/biostatistikk
 • Validering av resultater for kobling til biologisk funksjon
 • Formidling av forskningsresultater og fagstoff

Det forutsettes at den som tilsettes går inn i et godkjent opplegg for en ph.d.-grad og at arbeidet legges opp med sikte på å fullføre en doktorgrad i løpet av tilsettingsperioden.

Kvalifikasjonskrav for stillingen

For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptakt til ph.d.-utdanning ved NMBU. Kandidaten må ha en relevant utdanning tilsvarende en femårig masterutdanning med 120 studiepoeng på masternivå. Søkeren må ha en dokumentert sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier, og kunne dokumentere gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU» og «programbeskrivelsen» for det aktuelle ph.d. programmet

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Utdanning på masternivå innen molekylærbiologi/genteknologi/bioteknologi. Andre relevante grader på masternivå kan vurderes.
 • God kompetanse fra arbeid innen molekylærbiologi og genteknologi
 • Gode datakunnskaper med kompetanse fra bioinformatikk
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk/skandinavisk og engelsk

Det er ønskelig med:

 • Kompetanse innen transcriptomikk, epigenomikk, “next-generation sequencing”
 • Erfaring fra Linux operativsystem
 • Kjennskap til relevante statistiske metoder
 • Forskningserfaring fra bruk av bioinformatikk rettet mot epigenetiske analyser.
 • Forskningserfaring fra arbeid med sebrafisk

Personlige egenskaper/egnethet

Det kreves:

 • Gode evner til å arbeide selvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Høy motivasjon for forskning
 • Gode sosiale- og kommunikasjonsferdigheter

Det er ønskelig med:

 • Fleksibilitet, arbeidskapasitet og tilpasningsevne

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnsramme 20. Stipendiater innplasseres normalt i lønnstrinn 51 (NOK449400). Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler. Stipendiatstillingen er en åremålsstilling

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og attester.

Søknadsfrist: 21.05.2019

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer i ordinær post merket still.nr. 19/01757 til NMBU, Institutt for basalfag og akvamedisin, postboks 5003, NO-1432 Ås.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen