Stilling:

Seks ph.d. - stipendiatstillinger ved Handelshøyskolen

Søknadsfrist: 01.03.2019

Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Handelshøgskolen

Handelshøyskolen er ett av syv fakulteter ved NMBU. Vår virksomhetsidé er å bygge kunnskap på tvers av fagfeltene samfunnsøkonomi, bedriftsøkonomi og administrasjon, og å utvikle ledere og fagfolk som kombinerer et økonomisk tankesett med kunnskap på tvers av disipliner, og som er kapable til å løse komplekse problemer i praksis med bærekraft som et veiledende prinsipp.


Handelshøyskolen utdanner siviløkonomer og samfunnsøkonomer, samt masterkandidater i entreprenørskap og innovasjon. I disse studieprogrammene er det til sammen ca. 650 studenter. Handelshøyskolen har ca. 55 ansatte og mer enn 40 ph.d.-studenter som er en viktig del av forskingsmiljøet. For mer informasjon, se www.nmbu.no/hh

Om stillingen

Handelshøyskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet har ledig seks treårige ph.d.-stipendiatstillinger i økonomisk-administrative fag og/eller samfunnsøkonomi.

Tilsettingsperioden er tre år, men kan forlenges til fire år dersom ph.d.-studenten bidrar til undervisning/veiledning, prosjektarbeid, sensur eller administrasjon ved Handelshøyskolen.

Hovedmålet med stipendiatstillingene er kompetanseoppbygging og forskerutdanning. Den som tilsettes blir tatt opp på Handelshøyskolens ph.d.-program.

Arbeidsoppgaver

Stipendiatens forskning må knyttes til et eller flere av Handelshøgskolens sentrale forskningsområder: foretaksøkonomi, finans, strategi og ledelse, skatt, miljø/klima, energi/ressurs, utvikling, mat, råvaremarkeder, og entreprenørskap og innovasjon.

I 2019 har vi to prosjektfinansierte ph.d.-stillinger (tema 1 og 2) og fire universitetsfinansierte ph.d.-stillinger (tema 3 – 6) på følgende prioriterte tema:

(1) Utviklingsøkonomi: Såfrø for bærekraftsmål 2(2) Ansvarlig forskning og innovasjon: Genredigering i matutvikling(3) Skatteøkonomi: Adferdsbasert skatteforskning(4) Bærekraftig finans: Klimarisiko og klimarisikorapportering(5) Strategi og organisasjon. Integrering av bærekraftighet i praksis(6) Business analytics: Analytics-drevet innovasjon i forretningsprosesser

Alle temaene er nærmere utdypet på våre nettsider med kontakter til ansvarlige fagpersoner.

Søknaden må inneholde en kort skisse (2 – 5 sider) av prosjektforslag for forskningsarbeidet. Søkere kan også foreslå egne tema for doktorgradsarbeidet.

Det forutsettes at den som tilsettes går inn i et godkjent opplegg for en ph.d.-grad og at arbeidet legges opp med sikte på å fullføre en doktorgrad i løpet av tilsettingsperioden.

Kvalifikasjonskrav for stillingen

For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptakt til ph.d.-utdanning ved NMBU. Kandidaten må ha en relevant utdanning tilsvarende en femårig Masterutdanning med 120 studiepoeng på masternivå. Relevante utdanninger er mastergrad innen samfunnsøkonomi, økonomi og administrasjon, eller tilsvarende. Kandidater som er i ferd med å avslutte mastergradsstudiet kan også søke. Det kreves minimum karakteren B i gjennomsnitt på Mastergraden og på Masteroppgaven.

Det legges vekt på analytiske evner, karakterer, motivasjon og forutsetninger for å kunne gjennomføre en doktorgradsutdanning. Stipendiaten må kunne arbeide selvstendig, bidra aktivt i et faglig fellesskap, og være nytenkende og kreativ. Det er en fordel hvis søkeren behersker norsk.

Søkeren må ha en dokumentert sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier, og kunne dokumentere gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU» og «programbeskrivelsen» for det aktuelle ph.d.-programmet.

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnsramme 20 (ltr. 51-62). Stipendiater innplasseres normalt i lønnstrinn 51 (NOK 449 400). Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler. Stipendiatstillingen er en åremålsstilling. Stipendperioden starter 10. august 2019.

Nærmere opplysninger kan fås ved å kontakte:

  • Forskningsleder, professor Frode Alfnes, tel 67231112, [email protected];
  • Dekan, professor Gro Ladegård tel 92408441, [email protected]; eller
  • Veilederne på de forskjellige temaene

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og attester.

Søknadsfrist: 01.03.2019

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer i ordinær post merket still.nr. 19/00225 til NMBU, Handelshøyskolen, postboks 5003, NO-1432 Ås.

Søknaden skal inneholde et søknadsbrev, CV, skisse til ph.d.-arbeid, publikasjonsliste, kopier av vitnemål og attester, og navn til to personer som kan fungere som referanser (med telefonnumre og e-postadresser).

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen