LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Universitetslektor i pedagogikk

Søknadsfrist: 09.03.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Om stillingen

Ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) i Tromsø er det ledig vikariat som universitetslektor i pedagogikk.

Stillingen er primært knyttet til undervisning i pedagogikk på lektor 8-13 ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP), studiested Tromsø.

Stillingen er ledig for perioden 01.05.21 – 30.04.23.

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, ILP

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk utgjør en del av Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, og har campus i Alta og Tromsø. Instituttet har ca. 200 tilsatte i vitenskapelige og administrative stillinger. Det er ca. 2000 studenter på våre ulike utdanninger. Instituttet driver undervisning og forskning innenfor barnehagelærerutdanning, lærerutdanning, pedagogikk, spesialpedagogikk, lektor 8-13 og PPU-Y/A, og dekker hele spennet av lærerutdanninger fra barnehage til grunnskole og videregående utdanning. Instituttet er sentralt i forhold til etter- og videreutdanning i regionen. I perioden 2012-2022 er instituttet sammen med Universitetet i Oslo vertskap for ProTed - landets første Senter for fremragende lærerutdanning.

Instituttet er, sammen med Universitetet i Oslo, vertskap for ProTed - landets første Senter for fremragende lærerutdanning.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av

 • Astrid Standbu, professor i pedagogikk/assisterende instituttleder for etter- og videreutdanning ILP. epost: [email protected] // 776 23272 eller
 • Astrid Unhjem, førsteamanuensis pedagogikk / fagseksjonsleder for pedagogikk ILP. epost: [email protected] // 776 46182

Stillingens forsknings- og arbeidsområde

I stillingen inngår undervisning, koordinering og emneansvar på vår- og høstsemester i pedagogikk i ulike studieår på lektor 8-13. Veiledning, sensur og evaluering av emner inngår også i arbeidsoppgavene.

Undervisning og sensur på andre emner på andre studier ved ILP kan være aktuelt.

Kvalifikasjoner

Den som tilsettes i stillingen må ha høyere grads eksamen (master/hovedfag) primært innenfor fagene pedagogikk, femårig lektorutdanning, master i grunnskoleutdanning, PPU eller tilsvarende. Andre relevante fag kan vurderes dersom kandidaten i tillegg har relevant praksis. Kandidaten bør ha erfaring som lærer.

Erfaring som lærer ved ungdomsskole eller videregående skole vil bli vektlagt.

Det er en forutsetning med kompetanse i pedagogisk teori og praksis. Profesjonsrelevans i undervisningen vektlegges, det er derfor ønskelig med kompetanse i arbeid med ungdom, profesjonsetikk, klasseledelse, ledelse av læringsprosesser eller andre tema som er relevant for pedagogisk virksomhet i ungdomsskole og videregående skole.

Personlig egnethet og evne til samarbeid vektlegges. Vi søker en person som er selvstendig, liker å undervise, er strukturert og har evne til å kommunisere og samarbeide med andre, er ansvarsfull, positiv, fleksibel og tåler høyt arbeidstempo.

Søkeren må ha muntlig og skriftlig språkferdighet tilsvarende morsmålsnivå i norsk eller et annet skandinavisk språk i tillegg til gode engelskferdigheter.

For stilling som universitetslektor kreves:

 • Høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Basiskompetanse dokumenteres ved:

a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

 Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelsen vil søkere bedømmes, men ikke rangeres basert på utdanningsfaglig kompetanse.

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte. 

Krav til utdanningsfaglig kompetanse kan fravikes etter konkret vurdering i det enkelte tilfellet ettersom dette er en midlertidig ansettelse.

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: pedagogisk mappe.

Vi kan tilby

 • gode undervisnings- og forskningsvilkår
 • et godt arbeidsmiljø
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil universitetslektorer ha inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver. 

Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. 

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen.

Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Søknaden

Søknaden skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • vitnemål og attester
 • dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner
 • stillingen er primært knyttet til profesjonsrelevant undervisning i pedagogikk hvor erfaring som lærer vektlegges. Deler av stillingen er forskning og FoU-arbeid. Liste over eventuelle vitenskapelige publikasjoner og FoU-arbeid skal ha følgende opplysning:

- forfatter(e), arbeidets tittel

- for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall

- for bøker eller andre selvstendige publikasjoner: forlag, trykkested, år og sidetall

I tillegg skal søkeren gi en beskrivelse av sin vitenskapelige produksjon der hun/han peker på hvilke arbeider som er mest betydningsfulle i forhold til den utlyste stillingen, og derfor bør ligge sentralt i bedømmelsen. Videre beskrives de øvrige arbeider kortfattet for å vise bredden i produksjonen. Beskrivelsene skal følge som vedlegg til søknaden.

 • navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknad med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen.

Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning. 

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS