LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Universitetslektor i apotekfarmasi / praksisrelaterte emner

Søknadsfrist: 07.02.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Om stillingen

Ved Institutt for farmasi er det i samarbeid med Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi opprettet en 40 % stilling, alternativt to 20 % bistillinger som universitetslektor i apotekfarmasi/praksisrelaterte emner. Tilsetting gjelder for 2 år fra oppstart etter avtale.

Om Institutt for farmasi

Institutt for farmasi (IFA) består av syv forskningsgrupper: Farmakologi, Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi (IPSUM), Naturstoff -og legemiddelkjemi, Drug transport and Delivery, Mikrobiell farmakologi og populasjonsbiologi (MicroPop), Computational Pharmacology og Infeksjonsbiologi. Det er rundt 30 faste stillinger ved instituttet, i tillegg til et varierende antall stipendiater, postdoktor- og bistillinger. Instituttet har ansvar for et bachelorprogram og et masterprogram i farmasi. Det gis undervisning på grunn-, master- og doktorgradsnivå. Instituttet har egne nettsider med mer informasjon: www.farmasi.uit.no

Arbeidsoppgaver

Farmasistudentene er i apotekpraksis på tredje studieår i bachelorprogrammet og i fjerde studieår i masterprogrammet. Siden apotekbransjen er i stadig endring, og nye tjenester utvikles fortløpende, er det viktig med et tett samspill med praksisfeltet.

Den/de som tilsettes skal i samarbeid med praksiskoordinator implementere læringsutbytter for apotekpraksis fremsatt i RETHOS – Forskrift om nasjonal retningslinje for farmasøytutdanningene.

Arbeidet vil innebære å videreutvikle og gi undervisning i apotekpraksis, herunder etablering av undervisning i vaksinasjon og praksisrettet undervisning i mental helse.

I fellesskap med de øvrige utdanningsinstitusjonene i farmasi skal det utformes et uniformt kursopplegg for apotekpraksis. Målet med stillingen er å forberede kursopplegget, samt å følge opp studentene i forhold til kunnskaps-, ferdighets- og kompetansemål som til enhver tid er gjeldende jfr. studieplan for hhv. bachelor- og mastergraden i farmasi.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Kvalifikasjonskrav

For stillingen kreves mastergrad i farmasi og minst to års erfaring fra farmasøytisk praksis i primærapotek eller sykehusapotek (publikumsavdeling).

I tillegg kreves det gode kunnskaper om oppbygging og organisering av norsk apotekfarmasi- og helsetjeneste.

Det er en fordel om man har erfaring med å veilede farmasistudenter i apotekpraksis.

Søkeren må beherske norsk eller skandinavisk språk.

Søkere vil i tillegg bli bedømt etter evne til å dokumentere følgende:

  • Interesse for apotekpraksis og videreutvikling av denne
  • Undervisningserfaring
  • Evne til å arbeide selvstendig
  • Gode samarbeidsevner

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse. Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Basiskompetanse dokumenteres ved:a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

Kravet til utdanningsfaglig kompetanse kan fravikes etter konkret vurdering i det enkelte tilfelle.

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetanse og pedagogisk mappe, se her.

Arbeids- og lønnsvilkår

Arbeidsomfang utgjør enten 40 % eller 20 % av full stilling.

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil universitetslektorer bruke inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver.

Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Slik søker du

Søknaden med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

  • Søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
  • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
  • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
  • Attester
  • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS