LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

1-2 stillinger som førstelektor / universitetslektor i informatikk

Søknadsfrist: 19.05.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Om stillingen

Ved Institutt for informatikk er det ledig 1-2 faste stillinger som førstelektor/universitetslektor i informatikk.

Areidssted vil være Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen 6 måneder etter å ha mottatt tilbud.

Institutt for informatikk

Institutt for informatikk har et stimulerende og variert arbeidsmiljø med vitenskapelig, administrativt og teknisk ansatte, der mange ulike nasjonaliteter er representert. Instituttet har 22 vitenskapelig ansatte, 8 gjesteprofessorer, 4 postdoktorer og forskere, 7 teknisk- og administrativt ansatte, og omtrent 30 ph.d-studenter. Instituttets mål er å fremme forskning og undervisning i informatikk som en disiplin, å demonstrere lederskap innen våre interesseområder og å bidra til samfunnet gjennom våre utdanninger, forskning og formidling.

Vår forskning fokuserer på grunnleggende datasystemforskning, systemprogramvare, applikasjonsprogramvare og utvikling av systemprototyper. Vi er først og fremst opptatt av tekniske aspekter ved datavitenskapelig systemforskning av mobile, distribuerte og parallelle systemer og applikasjoner. Forskningen dekker eksperimentell utvikling, analyse og testing av modeller, arkitekturer og mekanismer for mobile, innebygde, distribuerte og/eller parallelle applikasjoner. Skalering, ytelse, håndtering av store funksjonsrike datasett, heterogenitet, energieffektivitet, autonomi og IKT-sikkerhet er eksempler på problemstillinger vi arbeider med.

Teknologi og metoder basert på informatikk som fag benyttes nærmest overalt i et moderne samfunn. Det er en global trend at anvendelsesområdene i andre fag ekspanderer raskt fordi informatikk er en vesentlig faktor for andre fags videre utvikling og resultater. Ved UiT er informatikk i en fase med kraftig vekst innenfor utdanning og forskning, der en vesentlig del av dette skjer i tverrfaglig samarbeid med andre fagmiljø.

Instituttet tilbyr studier i informatikk på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, inkludert sivilingeniørstudium med retninger i datamaskinsystemer, helseteknologi og cybersikkerhet. Mer informasjon er tilgjengelig på linken.

Stillingens arbeidsoppgaver

Stillingenes arbeidsområder er primært undervisning av informatikkemner på grunnleggende nivå og i forbindelse med etter- og videreutdanning. Avhengig av behov og faglig kompetanse kan det også være aktuelt å undervise mer avanserte emner og bistå til veiledning av master og ph.d.-studenter. Instituttet ønsker å øke bruken av nye undervisningsformer der dette er naturlig. Det tilbys også emner som kan tas som fjernstudent med avsluttende digital eksamen.

Kandidatene vil bidra i formidling, rekrutteringsvirksomhet, utvikling og drift av skolelaboratoriet, og i vår kontakt med skolene i landsdelen. De forventes også å bidra til instituttets etter- og videreutdanning, et område hvor vi ønsker å styrke instituttets aktiviteter. Stillingene innebærer utstrakt samarbeid med interne og eksterne partnere, eksempelvis i forbindelse med utvikling av undervisningen, etter- og videreutdanning, og rekruttering.

I forskning og utvikling vil kandidaten styrke etablerte forskningsområder ved instituttet og/eller arbeide med undervisningsmetoder, undervisningsrelatert forskning og informatikkdidaktikk eller formidling.

Det er ønskelig at kandidatene blir aktive deltakere i institusjonens arbeid med å øke studiekvalitet ved instituttet og fakultetet. Det innebærer å aktivt delta i arbeidet med studiekvalitet, pedagogiske metoder og fagdidaktikk.

Kontakt

For mer informasjon om stillingen kan instituttleder Anders Andersen kontaktes, epost: [email protected].

For administrative spørsmål kan kontorsjef Svein Tore Jensen kontaktes, epost: [email protected]

Kvalifikasjoner

For stilling som førstelektor kreves:

 • Den som ansettes som førstelektor må dokumentere omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling i informatikk.
 • Det kreves spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet:
  • Erfaring med studentaktive læringsformer, samt bruk av eksperimenter og laboratoriearbeid i informatikkundervisning, og
  • Dokumentert undervisningserfaring og ansvar for emneutvikling i informatikk, minst på nivå tilsvarende universitetets begynneremner.
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

For stilling som universitetslektor kreves:

 • Den som ansettes som universitetslektor må dokumentere høyere grads eksamen i informatikk ved universitet eller høgskole, samt ha relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergradsnivå og/eller relevant praksis.
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

Vi legger vekt på personlig egnethet i vår vurdering. Vi forventer at kandidaten aktivt bidrar til den akademisk kultur, tenker utenfor kjernen av eget interesseområde og har gode samarbeidsevner.

Utover kravene vil følgende punkter bli tillagt vekt i vurderingen av søkerne:

 • Relevant erfaring med fleksible undervisningsformer, inkludert fjernundervisning, samt oppgavedesign og vurderingsmetoder for digital eksamen.
 • Erfaring med prosjektarbeid og søknader om finansiering av prosjekter.

Det kreves også at søkeren må kunne gi god og engasjerende undervisning på flytende norsk. Utvalgte kandidater vil bli bedt om å demonstrere sine undervisningsferdigheter gjennom en prøveforelesning.

Kandidaten må beherske muntlig og skriftlig norsk og engelsk flytende.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

UiT ønsker å øke kvinneandelen i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifiserte, vil universitetet rangere kvinner foran menn.

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Basiskompetanse dokumenteres ved:

a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelse vil søkere bedømmes, men ikke rangeres, basert på utdanningsfaglig kompetanse.

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte. 

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: pedagogisk mappe.

Vi tilbyr

 • Mentorordning og støtte til kvinnelige vitenskapelig ansatte, for utvikling av karriereplan og finansiering for realisering av planen.
 • Et utfordrende og stimulerende arbeidsmiljø
 • Støtte til utvikling av søknader for eksternfinansierte prosjekter
 • Fast tilsatte førstelektor har rett til å søke om forsknings- og utviklingstermin med lønn
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil førstelektorer inntil 30 % av arbeidstiden til FoU-arbeid og 70 % til undervisning og universitetslektorer inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver. 

Førstelektor lønnes etter statens regulativ kode 1198. Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. 

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen.

Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Søknaden

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev inkludert beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen. Det bør i søknaden fremkomme hvilken stillingskategori(er) det søkes om.
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • Beskrivelse av vitenskapelige arbeider, med vekt på de du anser som dine mest betydningsfulle bidrag
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • Fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid.

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknad med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning. 

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS