Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Viserektorer

Søknadsfrist: 25.04.2019

Om stillingene

Ved Universitetet i Agder er det ledig tre åremålsstillinger som viserektor for perioden 01.08.19 – 31.07.23.

Samskaping av kunnskap er visjonen for Universitetet i Agder. Vi ønsker at våre viserektorer deler den visjonen og kan videreutvikle potensialet som ligger i samskaping internt i universitetet og med regionen og verden rundt oss. Viserektorene får en sentral rolle i å gjennomføre en ambisiøs strategi 2016-2020, utviklingsavtalen med Kunnskapsdepartementet og offensive handlingsplaner. Viserektorene forventes å ta en aktiv posisjon når strategien skal revideres i 2020.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Viserektorene er en del av universitetets rektorat og inngår i rektors lederteam. Viserektorene rapporterer til og har oppgaver på vegne av rektor. Rektoratet skal samarbeide nært med dekanene og universitetets administrasjon.

Viserektor for utdanning skal særlig bidra til å realisere og videreutvikle:

 • strategiområdet Læring og utdanning for fremtiden, med særlig vekt på å videreutvikle en fremtidsrettet utdanningsledelse
 • kultur og systematikk i kvalitetsarbeidet på utdanningsfeltet
 • et godt og inkluderende læringsmiljø
 • universitetets ambisjoner for velferdsreformen "Lære hele livet", herunder universitetets alumnivirksomhet
 • ambisjonene i handlingsplan for etter- og videreutdanning.

Viserektor for utdanning leder utdanningsutvalget.

Viserektor for forskning og tverrfaglige satsinger skal særlig bidra til å realisere og videreutvikle:

 • strategisk utvikling av forskning og ambisjonene i universitetets handlingsplan for forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid
 • en systematisk og målrettet utvikling av tverrfaglige satsinger for å bidra til å løse fremtidens komplekse utfordringer
 • universitetets oppfølging av arbeidet med FNs bærekraftmål
 • ambisjonene i handlingsplanen for likestilling, inkludering og mangfold.

Viserektor for samfunnskontakt og nyskaping skal særlig bidra til å realisere og videreutvikle:

 • strategiområdet Samfunnsengasjement og nyskaping, med vekt på innovasjon, deltagelse i samfunnsdebatten og ambisjonene om å videreutvikle og skape nye arenaer og former for samhandling og samskaping
 • universitetets mål om å styrke studienes samfunns- og arbeidslivsrelevans, herunder videreutvikle universitetets Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA)
 • ambisjonene om tilstedeværelse og tydelighet i samhandlingen med samfunn og arbeidsliv
 • universitetets samfunnsansvar og universitets- og samfunnsetiske verdier.

Viserektorene skal innenfor sine arbeidsfelt bidra til å realisere:

 • ambisjonene i universitetets strategiområde Globalt Mindset, innbefattet internasjonalisering
 • universitetets ambisjoner og handlingsplan for digitalisering
 • involvering av studenter, og et godt samarbeid med studentenes formelle og frivillige organisasjoner.
 • oppgaver som en av viserektorene har hovedansvar for, men som også må støttes opp om av de andre på sine felt, eksempelvis realisering av handlingsplan for likestilling og inkludering, og oppfølging av FNs bærekraftsmål.

Det vil bli utarbeidet et mandat for hver av viserektorstillingene med utgangspunkt i oppgavene som er nevnt i utlysningsteksten.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • høy vitenskapelig kompetanse. Viserektor for forskning og tverrfaglige satsinger må ha professorkompetanse. De to andre viserektorene har gjerne professor/dosentkompetanse, men for særlig kvalifiserte søkere kan styret fravike dette
 • erfaring fra utdannings- og/eller forskningsledelse
 • eksternt kontaktnett og internasjonal erfaring
 • erfaring med samarbeid med offentlig forvaltning og/eller næringsliv
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk (norsk, svensk eller dansk), og på engelsk
 • viserektor for utdanning må ha undervisningserfaring på universitets-/høgskolenivå.

Personlige egenskaper

 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • gjennomføringsevne
 • motiverende lederstil og evne til å arbeide i team
 • motivasjon for stillingen og personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingene vil bli plassert i Statens lønnsregulativ i kode avhengig av kompetanse, kr. 802 600-979 000 brutto pr. år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de bestemmelser som til enhver tid gjelder for stillingen, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av styret for Universitetet i Agder etter innstilling fra påtroppende rektor.

De best kvalifiserte søkerne blir invitert til intervju. Etter avtale med søkerne vil det bli innhentet referanseuttalelser før eventuell ansettelse. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varselet i forkant av eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Det må fremgå av søknaden hvilken stilling søknaden gjelder.

Søknadsfrist: 25.04.19

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • rektor Frank Reichert, tlf. 38 14 23 00, mobil 917 30 561, e-post [email protected]
 • påtroppende rektor Sunniva Whittaker, tlf. 38 14 12 50, mobil 992 77 977, e-post [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • HR-rådgiver Richard Lislevand, tlf. 38 14 13 94, mobil 977 59 506, e-post [email protected]

Søk stillingen