LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stabsleder for universitetsledelsens stab

Søknadsfrist: 16.01.2022

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet (UiT) er et breddeuniversitet som bidrar med kunnskap om helse, urfolk, hav, teknologi, klima og miljø, ressurser, geopolitikk og samfunns- og næringsutvikling som verden trenger. UiT er skapt av fremsynte folkevalgte, dedikerte ansatte og kunnskapstørste studenter som gjennom 50 år har gitt mer enn 65 000 fagfolk til samfunns- og næringsliv. UiT har et særlig mandat til å frembringe og formidle kunnskap om arktiske forhold på vegne av nasjonen Norge og for en verden som ser mot nord.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Les mer om UiT og vår strategi Drivkraft i nord på uit.no. UiT har 17 100 studenter, mer enn 4 000 ansatte, og er etablert på 10 studiesteder i Nord-Norge. Våre største campuser er Tromsø, Alta, Narvik og Harstad.

Om stillingen

UiT søker en engasjert stabsleder for å utvikle og motivere universitetsledelsen sin stab.

Staben består i dag av fem årsverk i tillegg til den nyopprettede stabslederstillingen.Til nåværende stab ligger praktisk lederstøtte, politisk/kommunikasjonsmessig rådgiving, politisk orientert samfunnskontakt, strategiutvikling og virksomhetsstyring, samt koordinering av tidsbegrensede prosjekter som krysser ulike avdelinger og fakulteter. Enheten er i en utviklingsfase som følge av endringer i struktur, overgang til enhetlig toppledelse og nyansettelser. Du vil være sentral i utformingen av egen stilling og av enheten. Som stabsleder hører du til universitetsledelsen og rapporterer til rektor. Staben er tilgjengelig for hele universitetsledelsen. Universitetsledelsen består av rektor, prorektorer, viserektorer, samt administrasjonsdirektør.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid, etter å ha mottatt tilbud.

Arbeidsoppgaver

Som stabsleder har du ansvar for

 • å følge opp oppgaver og personer som tilhører staben
 • utvikling og resultat innenfor stabens arbeidsområde
 • oppfølging av og tilrettelegging for universitetsledelsen
 • at interne og eksterne initiativ og samarbeidsprosjekter der universitetsledelsen er involvert, og staben er bidragsyter, blir fulgt opp og koordinert

Staben skal bidra til å tilrettelegge for effektiv drift hos universitetsledelsen, blant annet gjennom koordinering av møtevirksomhet, reiser, institusjonsbesøk og ekstern samhandling.

I tillegg omfatter stillingen

 • ansvar for utvikling og oppfølging av universitetsledelsens strategiske initiativ som ligger til stabens arbeidsområde, samt koordinere og sørge for samlet oppfølging og virksomhetsstyring i tråd med UiTs strategi
 • ledelse og koordinering av interne prosesser tillagt stabens ansvarsområde og som involverer flere organisatoriske enheter, slik som strategi- og planarbeid
 • ledelse og koordinering av tidsbegrensede prosjekter som tillegges staben og krysser ulike avdelinger og fakulteter
 • å sørge for nødvendige koblinger og gode mekanismer for samhandling innenfor de områder der staben bidrar, på tvers av både avdelinger, enheter og fakulteter
 • å bidra til nødvendige koordineringer av universitetsledelsens interne og eksterne virksomhet og legge til rette for gode mekanismer for intern og ekstern samhandling
 • å bidra til at universitetsledelsen har hensiktsmessige møtearenaer og god samhandling med ledere, enheter, campuser/studiesteder og representanter for studenter og ansatte, samt sørge for agenda og oppfølging fra ledermøter og dekanmøter

Stillingen skal for øvrig utføre de arbeidsoppgaver som blir tildelt av og delegert fra rektor.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

Stillingen krever

 • høyere utdanning på minimum masternivå
 • ledererfaring og gode lederegenskaper
 • svært god organisasjons- og sektorforståelse og betydelig erfaring fra arbeid i sektoren
 • god forståelse for universitetets kjerneoppgaver - erfaring fra ulike deler av organisasjonens virksomhet er en fordel
 • god evne til å jobbe i matrise og på tvers av etablerte enheter
 • stor grad av selvstendighet og stor arbeidskapasitet
 • god samhandlingsevne, strategisk og analytisk evne, og gode kommunikasjonsferdigheter

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stillingen som stabsleder lønnes etter statens regulativ kode 1060 avdelingsdirektør. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde

 • CV og søknadsbrev
 • vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS